İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3662
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :68
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3662
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat San. Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No: 16/15 Kızılay /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Darülaceze Cad. No: 25 Okmeydanı Şişli/İSTANBUL(avr)
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.10.2007 / 28699
Başvuruya konu ihale:
 2007/87614 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Mali Yılı 266 Kişi İle Dön. Serm. İşl. Gel. Tah. Hizm. Ot. Sist. İçin Vhki Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.11.2007 tarih ve 08.18.33.0102/2007-67E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 05.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Mali Yılı 266 Kişi İle Dön. Serm. İşl. Gel. Tah. Hizm. Ot. Sist. İçin VHKİ Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.10.2007 tarih ve 28699 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1-Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde idarelerin yeterlik kriteri olarak isteyebileceği belgelerin açıkça sayıldığı, ancak ihale konusu işe ait idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 57 nci maddesinde; “istekliler şartnamenin tüm maddelerine eksiksiz ve sırayla madde numaralarını belirterek açık bir şekilde cevap verecektir. Cevapları açık olmayan ya da hiç cevap verilmemiş maddeler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Cevapların olması gereken yerde olmayışı ve/veya bulunmayışının ve bu nedenle değerlendirme yapılamamasının sorumluluğu teklif veren istekliye ait olacaktır” düzenlemesinin yer aldığı, ancak bu nitelikte bir belge istenilmesinin mevzuatta yerinin olmadığı, yeterlik kriteri olarak istenemeyeceği,

 

2-Personelin giyeceğine ilişkin düzenlemenin tereddüt oluşturacak şekilde düzenlendiği, teknik şartnamede giyimim niteliğine ilişkin düzenlemenin yer almadığı, kumaşın ve dikimin kalitesinin giyim bedelini değiştirdiği, teklif fiyatı oluşturan bir konuda düzenleme yapılmamasının tekliflerin objektif bir şekilde değerlendirilmesini imkansız kıldığı,

 

3-Çalıştırılacak personelin vasıflarının ihale ilanında belirtilmediği, ilkokulda okuyan öğrencilerin bile bilgisayar kullandığı dikkate alındığında bilgisayar kullanmanın bir vasıf gerektirmediği, sadece kilit işler için belirli vasıflarda eleman olması gerektiği, ancak teknik şartnamenin 25 inci maddesinde; “Firma çalıştırılacak elamanların işin özelliklerine göre tercih sırasıyla; A) üniversitelerin ilgili branş mezunu olmaları, B) Sağlık Meslek Lisesi Tıbbi Sekreterlik Bölümünü bitirmiş olmaları, C) veya en az lise mezunu olmak işe almak zorundadır” düzenlemesi bulunduğu, bu düzenlemeye göre tüm personelin vasıflı olması gerektiği, ihale konusu iş için 266 personel istendiği dikkate alındığında bu kadar yüksek sayıda vasıflı personelin kısa sürede temininin imkansız olduğu, çalıştırılacak personelin vasıflarına ilanda yer verilse idi ihale dokümanı almayacakları iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 57’nci maddesinde; “İstekliler şartnamenin tüm maddelerine, eksiksiz ve sırayla madde numaralarını belirterek açık bir şekilde cevap verecektir. Cevapları açık olmayan ya da hiç cevap verilmemiş maddeler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Cevapların olması gereken yerde olmayışı ve/veya bulunmayışının ve bu nedenle değerlendirme yapılamamasının sorumluluğu teklif veren istekliye ait olacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Aynı düzenleme 16.07.2007 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının “Diğer Hususlar” başlıklı son maddesinde de yer almaktadır.

 

            İdarece hazırlanan ve ihale dokümanı ekinde isteklilere verilen ihaleye ait teknik şartname 49 maddeden ibaret bulunmaktadır.

 

            İdarece ihale ilanı ve idari şartnamede yapılan bu düzenleme ile Teknik Şartnameye Cevaplar Belgesi istenmiş bulunmaktadır. Bu belgenin yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği anlaşılmakla birlikte, ihaleye teklif veren 4 isteklininde bu belgeyi düzenlediği tespit edilmiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde giyim için; “istekli teklif bedelini 24 ay üzerinden verecektir. Ayrıca 24 aylık giyim bedeli istekli tarafından ayni olarak teknik şartnamede özellikleri ve sayıları (bir yazlık, bir kışlık olacak şekilde 1 yıl için toplam 2 takım olacak şekilde temin edilecektir. İki yıl için toplam 4 takım kıyafet temin edilecek) belirtilen şekilde karşılanacak ve teklif fiyata dahil edilecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ait teknik şartnamenin 25 inci maddesinde; “Firma çalışanları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtildiği şekilde, erkek ve bayan personel için renklerini hastane idaresinin tayin edeceği kıyafetleri giyecektir. Bu kıyafet çalışma birimine göre pantolon/gömlek/kravat veya fular/suveter veya yelek/hırka veya kazak / ayakkabı şeklinde sağlanacaktır. Numuneler arasından hastane idaresinin uygun buldukları kullanılacaktır. Kıyafetler firma tarafından bir yazlık bir kışlık olacak şekilde 1 yıl için toplam 2 takım olacak şekilde temin edilecektir. İki yıl için toplam 4 takım kıyafet temin edilecek, kışlık kıyafetler ekim aylarında yazlık kıyafetler Nisan aylarında teslim edilecek ve tutanakları belirtilen ayların hak edişine konulacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece idari şartnamede giyimin ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacağı ve teknik şartnamede ise giyimin nelerden oluştuğu ve ve kaç adet verileceği belirtilmiş olup, idarece yapılan düzenlemenin teklif vermeye engel teşkil edecek nitelikte olmadığı ve Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.G.13 üncü maddesinde yer alan; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir”  hükme ve Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.G.15 inci maddesinde yer alan; “…teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır” hükme aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanı 16.07.2007 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayınlanmış bulunmaktadır. İhale ilanında ihalenin 266 kişi ile hizmet alımı olduğu belirtilmiştir. İhale ilanında bulunması gereken hususlar 4734 sayılı Kanununun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı, Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer, İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi, uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu, yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler, ihalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, ihale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı, ihalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği, teklif ve sözleşme türü, teklif edilen bedelin % 3´ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği, tekliflerin geçerlilik süresi, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği” hükmü,

 

Kanunun “şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır” hükmü bulunmakta olup, ihaleye ilişkin ilanın Kanunun 29 uncu maddesinde, şartnamede yer alan düzenlemenin de Kanunun 12 nci maddesi hükmüne uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          1) İhale dokümanının ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede; İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; “bu hizmet işinde çalıştırılacak personelin aylık ücretleri Bilgisayar Mühendisi 1 kişi asgari ücretin % 600 fazlası, personel şefi 1 kişi asgari ücretin % 100 fazlası, donanım destek sorumlusu 5 kişi asgari ücretin % 60 fazlası, veri giriş ve kontrol elemanı 259 kişi asgari ücretin % 30 fazlası olup teklif fiyat dahil   edilecektir.”

 

          İdari şartnamenin 26 ncı maddesi (c) bendinde “Resmi tatil günlerinde 27 gün çalıştırılacak veri giriş ve kontrol elemanı sayısı 20 olup, firma tarafından bu çalışanlara 4857 sayılı İş Kanununun 47 inci maddesi uyarınca ücret verilecek ve teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          Birden fazla ücret grubu belirlenen bir ihalede resmi tatil ve bayram günlerine ilişkin düzenlemenin ücret grubu dikkate alınmadan, hangi ücret grubunda bulunanların resmi tatil günlerinde çalışacağı belirtilmeden düzenlenmesi, teklif fiyat verilmesini ve teklif değerlendirmesini etkileyecek nitelikte olduğundan ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

            Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 12.11.2007 tarih ve UH.Z-3659 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 12.11.2007 tarih ve UH.Z-3659 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul