İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3667
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :74
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3667
Şikayetçi:
 Gamagazi Sağlık Hizmetleri Turz. İnş. San. Tic A.Ş. İncilipınar Mah. Kıbrıs Cad. Ataseven Apt. Altı Nu: 7 Şehitkamil/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Devlet Hastanesi Baştabipliği Seyhan Mahallesi Hasan Şaş Bulvarı Nu: 70 01330 Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.10.2007 / 29279
Başvuruya konu ihale:
 2007/92768 İhale Kayıt Numaralı “MR Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.11.2007 tarih ve 08.18.68.0163/2007-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 11.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan MR Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gamagazi Sağlık Hizmetleri Turz. İnş. San. Tic A.Ş.’ nin 26.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.10.2007 tarih ve 29279 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekliye ait iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu hizmetin “Liste Halinde Belirtilen Mr´ların 36 Ay Süreyle Çekimlerinin Yapılarak Sonuçlarının Verilmesi Hizmeti İşi” olduğu anlaşılmıştır.

 

İncelemeye konu ihaleye ait ihale ilanının  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 4 üncü maddesinde; “ İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %15 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” istenilmiş, benzer iş olarak ise; “Kamu ve Özel sektör sağlık tesislerinin radyolojik tetkik ve görüntüleme hizmet alımları” belirlenmiştir.

 

İhale ilanının 9 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Çuko-Med Özel Sağ. Tes. Ltd. Şti. nin teklif dosyasında Adana SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bila tarih 2 adet iş durum belgesine esas işin “endirekt röntgen, kemik dansitometrisi, mamografi, ultrasonografi çekimleri “ hizmeti olduğu, sözleşme tarihi ile kabul tarihlerinin aynı olduğu, işin gerçekleşme oranının % 100 olduğu dolayısıyla belge tutarlarının da sözleşme bedeli ile aynı olduğu görülmüştür.

 

Tip idari şartnamenin 32.1.2 (b) maddesinde; "İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, verilen süre içinde tamamlanacaktır." hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Düzenleme koşulları “ başlıklı 54 üncü maddesinde; “İş deneyim belgeleri; yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara taahhüt edilen işlerde tek sözleşme esas alınarak;

a) Gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine iş bitirme belgesi (standart form KİK032.0/H),

b) Sözleşme bedelinin asgari % 70’i gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine iş durum belgesi (standart form KİK033.0/H),

  c) Yapımla ilgili hizmet işlerinde mühendis veya mimar olmak ve sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen görev yapmak kaydıyla;

1- Denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunan görevlilere iş denetleme veya iş yönetme belgesi (standart form KİK034.0/H, KİK035.0/H),

2- Yüklenici bünyesinde denetim faaliyetinde bulunanlara iş denetleme belgesi,

  3-Yüklenici bünyesinde yönetilen işlerle ilgili olarak, anonim şirketlerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirketlerde müdür olarak görevlerini aralıksız en az 5 yıl yaptıklarını Türk Ticaret Kanununa göre tevsik edenlere iş yönetme belgesi,

Şeklinde, ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir.”

 

Anılan Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri“ başlıklı 42 nci maddesinde;Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece iş deneyim belgelerini düzenleyen Adana SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüğü (devredilen)’ ne yazılan 17.09.2007 tarih ve 4226 sayılı yazı ile “ ….teklif dosyasında bulunan iki adet iş deneyim belgesinin sözleşme tarihleri ile kabul tarihleri aynı olup, birinde "01.01.2005 diğerinde 01.01.2006 olarak yazılmış olduğu, işin başlama ve kabul tarihlerinin aynı olmasının Komisyonu tereddüte düşürdüğü, iş deneyim belgelerindeki yazılı sözleşme tarihi ile kabul tarihinin aynı olup olmadığı, aynı değil ise doğrusunun yazılarak bildirilmesi” nin istenildiği görülmüştür.

 

            Adana SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüğü (devredilen) tarafından yazılan 17.09.2007 tarihli 971-01 sayılı yazı ekinde düzeltilmiş bilgileri haiz iş deneyim belgelerinin gönderildiği, ihale komisyonunun düzeltilmiş bilgileri değerlendirerek ihale kararını verdiği ve ihaleyi en düşük teklifi veren Çuko-Med Özel Sağ. Tes. Ltd. Şti. üzerinde bıraktığı anlaşılmıştır.

 

                İhale üzerinde bırakılan istekli olan Çuko-Med Özel Sağ. Tes. Ltd. Şti. nin 1.863.590,40.-YTL tutarındaki teklif fiyatı ile iş deneyim belgeleri için aranılan teklif bedelinin %15 oranından az olmaması şartı birlikte değerlendirildiğinde; belge tutarı 694.224,94 .-YTL ve 992.275,30.-YTL olan her iki iş deneyim belgesinin de idarece aranılan kriteri (% 15) karşıladığı sonuç olarak, ihaleye katılan isteklilerin mesleki ve teknik yeterliğinin tevsikine ilişkin olarak idarece tesis edilen işlemlerin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

           

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul