İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3671
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :81
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3671
Şikayetçi:
 Uzay Güvenlik Danş. ve Özel Eğit. Hizm. Tic. AŞ. Kemerkaya Mahallesi Halkevi Sokak Cemal Alkan İşmerkezi Nu 35 K.4 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Çoruh E.D.A.Ş. Gümüşhane İl Müdürlüğü,Bağlarbaşı Mahallesi Nu:16 29000 GÜMÜŞHANE
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.10.2007 / 28871
Başvuruya konu ihale:
 2007/111653 İhale Kayıt Numaralı “Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.11.2007 tarih ve 08.18.43.0188/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çoruh E.D.A.Ş. Gümüşhane İl Müdürlüğü’nce 31.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Koruma ve Güvenlik” ihalesine ilişkin olarak Uzay Güvenlik Danş. ve Özel Eğit. Hizm. Tic. Aş’nin 25.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.10.2007 tarih ve 28871 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin maliyet dağılımlarını gösterir belgeleri idareye sundukları, ancak açıklamalarının yeterli görülmeyerek ihalenin çok daha yüksek fiyat veren başka bir firmanın üzerine bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı; “Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Gümüşhane İl Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Hizmeti alımıdır.”, fiziki miktarı ve türü; “söz konusu güvenlik hizmetinin toplam personel sayısı 10 (On) kişidir. Bu özel güvenlik personel sayısının %10’u olan 1 (Bir) personel bayan olacaktır.” olarak belirlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesi özel güvenlik şeflerine; asgari ücretin en az %80 fazlası ayrıca ücret olarak, özel güvenlik görevlilerine; asgari ücretin en az %60 fazlası ayrıca ücret ödeneceği, yol bedeli için 1,40 YTL’nin (aylık 26 gün), yemek için 5,85 YTL’nin (aylık 26 gün) ve giyim bedelinin teklif fiyata dahil olduğu, yılbaşı, resmi ve dini tatil günleri çalışılacak toplam gün sayısının güvenlik şefi için 13,5 gün, özel güvenlik görevlileri için toplam 121,5 gün, teknik şartnamede belirtilen tüm makine, teçhizat ve güvenlik malzemeleri için amortisman bedeli; genel giderler kapsamında olduğu, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 olduğu düzenlenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 31 inci maddesinde; “Yüklenici tarafından özel güvenlik görevlilerin her birisine, idari şartnamede belirtilen yazlık ve kışlık giyim eşyaları verilecektir. Verilecek giyim eşyası, Kanunda ve Yönetmelikte belirtilen genel şartlar ile İçişleri Bakanlığı ve Valilikçe belirtilen ve il özel güvenlik komisyonu kararı ile belirlenmiş niteliklere uygun olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhaleye teklif veren Poligart Özel Güvenlik Eğitim Hizm. Ltd. Şti., Çak Güvenlik Koruma ve Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş., Uzay Güvenlik ve Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti., Mar Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’ye idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına karar verilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihalede asgari işçilik maliyetinin yemek, yol, bayram ve tatil ücreti dahil olmak üzere sözleşme gideri dahil toplam 175.156,90 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

            Aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulan isteklilerin maliyet bileşenlerine verdikleri cevapların incelenmesi neticesinde Poligart Özel Güvenlik Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin, Çak Güvenlik Koruma ve Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin ve Uzay Güvenlik ve Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin maliyete ilişkin belgelerinin makul ve gerçekçi bulunmadığı, bu nedenle bu üç firmanın tekliflerinin reddedilmesine, Mar Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. firmasının teklifinin, asgari işçilik maliyeti üzerinde ve makul düzeyde olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            Mar Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’ne diğer firmalardan farklı bir aşırı düşük sorgulama yazısının gönderildiği anlaşılmıştır.

 

                        İhale üzerine bırakılan Mar Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti.; kar için 4.671,56 YTL, giyim için 2.500,00 YTL, mali sorumluluk sigortası için 210 YTL bedel öngördüğü, ihale üzerine bırakılan isteklinin teklifinden mali sorumluluk sigortası ve giyime ilişkin sözleşme gideri eklenmiş değeri çıkarıldığında asgari işçilik maliyetinin (yemek, yol, bayram ve tatil ücreti dahil olmak üzere sözleşme gideri dahil toplamın) üzerinde olduğu,

 

            Poligart Özel Güvenlik ve Eğitim Ltd. Şti., teklifinde giyim için 27,89 YTL, mali sorumluluk sigortası için 40 YTL bedel öngördüğü, giyime ve mali sorumluluk sigortasına ilişkin yazılı olarak belgelendirilmiş açıklamaların bulunduğu, teklifinden mali sorumluluk sigortası ve giyime ilişkin sözleşme gideri eklenmiş değeri çıkarıldığında asgari işçilik maliyetini karşılamadığı,

 

            Çak Güvenlik Koruma ve Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş. teklifinde giyim için 31,11 YTL, mali sorumluluk sigortası için 252,00 YTL bedel öngördüğü, giyime ve mali sorumluluk sigortasına ilişkin yazılı olarak belgelendirilmiş açıklamaların bulunduğu, teklifinden mali sorumluluk sigortası ve giyime ilişkin sözleşme gideri eklenmiş değeri çıkarıldığında asgari işçilik maliyetini karşılamadığı,

 

            Başvuru sahibi, teklifinde giyim için 412,62 YTL, mali sorumluluk sigortası için 210,00 YTL bedel öngördüğü, giyime ve mali sorumluluk sigortasına ilişkin yazılı olarak belgelendirilmiş açıklamaların bulunduğu, teklifinden mali sorumluluk sigortası ve giyime ilişkin sözleşme gideri eklenmiş değer çıkarıldığında geriye kalan kısım asgari işçilik maliyetini karşılamadığından başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli görülmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          ğ) İhale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede,

 

          İdarece hazırlanan idari şartnamenin 19 uncu maddesinde; “ İstekliler, tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. …” düzenlemesine yer verilmiş olmakla birlikte teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde iş kalemlerinin ve miktarlarının neler olduğuna ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin boş olarak isteklilere verildiği ve her isteklinin bu sütunlara farklı iş kalemleri yazarak tekliflerini oluşturduğu görülmüştür.

 

             4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesinin (c) bendinde; “…mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,düzenlenir.” hükmü,

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII.M.2 nci maddesinde; “Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.

         

          Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

         

          Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İşin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak, idarece birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin hazırlanması ve hazırlanmış halde isteklilere verilmiş olması gerektiği halde boş verildiği, dolayısıyla ihale dokümanının eksik hazırlandığı ve eksik hazırlanan ihale dokümanı ile ihaleye çıkıldığı ayrıca, ihaleye katılan isteklilerin teklif mektubu eki birim fiyat cetvellerinde farklı iş kalemlerine yer verdiği ve bu durum ihale komisyonunca tekliflerin objektif olarak değerlendirme imkanını da ortadan kaldırdığından anılan mevzuat hükümlerine uyarlık görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul