İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3673
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :84
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3673
Şikayetçi:
 BT Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş., Doğu Sanayi Sitesi Yönetim Merkezi Kat 1 Yenibosna/İST4ANBUL(Avr.)
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Nişancıpaşa Mah. Seyfettinbey Cad. No:32 45010 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.10.2007 / 30849
Başvuruya konu ihale:
 2007/59211 İhale Kayıt Numaralı “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze ve Ören Yerleri Güvenlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.11.2007 tarih ve 08.19.58.0203/2007-38 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Manisa İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 08.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze ve Ören Yerleri Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak BT Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’nin 30.10.2007 tarih ve 30849 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 12.06.2007 tarihli ihale komisyon kararıyla başvuruya konu ihalenin uhdelerinde bırakıldığını, 23.07.2007 tarihli sözleşme davet yazısı üzerine idare ile 27.07.2007 tarihinde sözleşme imzaladıklarını ve 01.08.2007 tarihinde işe başladıklarını; ancak, idarenin 23.08.2007 tarihli yazısı ile 12.06.2007 tarihli ihale komisyon kararının iptal edildiğinin ve aynı tarih itibari ile güvenlik hizmet alımının sona erdirildiğinin bildirildiği, 04.09.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ihalenin Evrensel Özel Güv. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığını öğrendiklerini; oysa ihalenin, daha önce “özel güvenlik şirketi faaliyet belgesini teklif zarfı içerisinde sunmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan bir istekli üzerinde bırakılmasının mevzuata, sözleşmenin feshini gerektirecek bir durum olmamasına karşın sözleşmenin feshedilmesinin de sözleşmeye aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

           

 

İncelenen ihalede; Evrensel Özel Güv. Ltd. Şti.’nin 02.07.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu ancak idarenin, İhalelere Karşı Yapılacak İdarî Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aykırı olarak, 01.08.2007 tarihinde BT Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ile sözleşme imzaladığı tespit edilmiştir.

 

 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca Kamu İhale Kurumunun görev alanı, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetlerin incelenmesi ile sınırlı olduğundan, 01.08.2007 tarihli sözleşmenin feshinin sözleşmeye aykırı olduğuna ilişkin iddianın incelenmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 14.09.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 08.10.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 30.10.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının 06.08.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2674 sayılı Kurul kararının uygulanması sonucu tesis edilen işlemlere yönelik olduğu, tesis edilen işlemlerin mevzuata aykırı olmadığı ve anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul