• Karar No: 2007/UH.Z-3674
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :85
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3674
Şikayetçi:
 Çözüm Bilgisayar-Bilgisayar Satıcılığı Prog. Tic. ve San. Ltd. Şti. Vekili: Av. Pınar USLU ODTÜ Teknokent Galyum Blok Zk2 06531 ODTÜ Yerleşkesi/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay Antakya Devlet Hastanesi, Altınçay Mah. M. Kafadar Cad. No:1 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.10.2007 / 28320
Başvuruya konu ihale:
 2007/127809 İhale Kayıt Numaralı “200 vasıfsız işçi 10 vasıflı işçi ile 36 aylık HBYS teknik servis, program, donanım bakım-geliştirme ve eğitim hizmet alımı işi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.10.2007 tarih ve 08.18.22.0203/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hatay Antakya Devlet Hastanesi’nce 09.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “200 vasıfsız işçi 10 vasıflı işçi ile 36 aylık HBYS teknik servis, program, donanım bakım-geliştirme ve eğitim hizmet alımı işi” ihalesine ilişkin olarak Çözüm Bilgisayar-Bilgisayar Satıcılığı Prog. Tic. ve San. Ltd. Şti. Vekili Av. Pınar USLU’nun 17.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.10.2007 tarih ve 28320 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinin 1-b bendi ve 46.1 maddesinde yer alan düzenleme ile çalıştırılan personele ait banka hesap numaralarını ilgili saymanlığa bildirme zorunluluğu getirildiği ve personel maaş ödemelerinin ilgili saymanlıkça  yapılacağının belirtildiği, oysa personele maaş ödeme hakkının yüklenici firmaya ait bir hak olduğu, kaldı ki böyle bir düzenlemenin personelin ücret alacaklarının garanti altına alınması yönünden bir faydasının da bulunmadığı,

 

            2) Teknik şartnamenin 2.3.1 maddesinde anahtar teknik personele yönelik olarak yapılan düzenlemelerin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

 

            3) Teknik şartnamenin 2.4.1, 17.1 ve 17.2 maddelerinde data aktarımı için belirlenen sürelerin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

 

            4) Teknik şartnamenin 15 inci maddesinde yapılan düzenlemelerin, ihaleye katılan firmaların kendi bünyesinde bulunan ve ücretsiz olarak sunabilecekleri hizmetlerinden vazgeçmelerine ve başka bir firmaya bağlı çalışmalarına neden olacağı, başka bir firmanın yazılımının sisteme entegre edilmesinin bilgi güvenliği açısından sakıncalı olduğu, Sağlık Bakanlığının Teletıp Projesi kapsamındaki PACS sisteminin entegrasyonunu zorunlu kılmanın halihazırda bu sistemi kullanan firmalar lehine avantaj sağlayacağından  açıkça rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İsteklinin Personel Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde “İşçi ücretleri ilgili saymanlık tarafından personel hesaplarına doğrudan aktarılacağından, yüklenici tarafından personele ait banka hesap no’ları saymanlığa bildirilecektir. Herhangi bir sebeple idarenin yapacağı hak ediş ödemelerinde bir gecikme olması durumunda, hak edişlerin ödenmesi beklenilmeden işçi ücretleri firma tarafından ödenecek ve buna ilişkin taahhütname ihale komisyonuna sunulacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin şikayetini sonuçlandıran ve şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı 28.09.2007 tarihli kararda, idari şartnamede yer verilen yukarıdaki düzenlemenin Sağlık Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığınca yayımlanan 08.08.2005 tarih ve 2005/125 sayılı Genelge hükümleri dikkate alınarak yapıldığı, idare olarak Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelgelere uymakla yükümlü oldukları gerekçesine yer verilmiştir.

 

Sağlık Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığınca yayımlanan 08.08.2005 tarih ve 2005/125 sayılı Genelgedeki ilgili düzenleme “Ayrıca idare tarafından firmaya hak ediş ödemesi yapıldıktan sonra, en geç 3 (üç) gün içerisinde işçi ücretlerinin, işçilerin hesaplarına aktarılmasının sağlanması ve herhangi bir sebeple idarenin yapacağı hak ediş ödemelerinde bir gecikme olması durumunda, hak edişlerin ödenmesi beklenilmeden işçi ücretlerinin firma tarafından ödenmesinin sağlanması hususunda gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.” şeklindedir.

 

            Görüldüğü gibi ilgili Genelgedeki düzenleme, İş Kanunu hükümlerine uygun olarak ,işçi ücretlerinin zamanında ödenmesi için yüklenici üzerindeki gerekli denetimin idare tarafından yapılmasına yönelik bir düzenleme olup, işçi ücretlerinin idareler tarafından doğrudan ilgili personel hesabına  yatırılması ile ilgili bir hüküm içermemektedir. Kaldı ki, ihale konusu hizmet alımı işi için idare ile yüklenici sıfatıyla ihale üzerinde bırakılan istekli arasında sözleşme imzalanacağından ve ihale konusu hizmet alımı işinde istihdam edilecek personel “yüklenici aracılığıyla çalıştırılanlar” niteliğinde olduğundan işçi ücretlerinin hak edişlerle birlikte yükleniciye ödenmesi, işçi ücretlerinin yüklenici tarafından işçilere tam olarak ödenip ödenmediğinin de idarece denetlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin niteliği, türü ve miktarı “200 vasıfsız işçi 10 vasıflı işçi ile 36 aylık HBYS teknik servis program donanım bakım-geliştirme ve eğitim hizmet alımı” şeklinde,

 

Teknik şartnamenin “Amaç ve kapsam  başlıklı 1.1 maddesinin de “Daha iyi sağlık ve hizmeti üretebilmek için gerekli bilgi ve verilerin toplanması, kullanılması ve paylaşılabilmesi ve bilgi üretiminin standart yöntemlerle gerçekleştirilmesinin, üretilen bilgiden en üst düzeyde yararlanılmasını sağlayacağı, bu şartnamede, 210 personel ile hastanede kullanılacak Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) yazılımı, program geliştirme ve teknik özellikleri, adetleri teknik şartnamede bulunan donanım ve yazılımlarının sözleşme süresince bakım-teknik servis, destek ve eğitim hizmetlerinin gereklerinin belirtildiği” şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin “İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinin (d) bendinde “İstekliler anahtar teknik personel olarak en az 6 (altı) adet bilgisayar mühendisi ve/veya elektronik mühendisi ve 10 (on) adet bilgisayar programcısını, eğitim vermek üzere en az 10 (on) tıbbi sekreteri ihale tarihinden önce çalıştırıyor olmalı ve elemanların özgeçmişleri, kimlik bilgileri, deneyimlerini, eğitimlerini ve SSK işe giriş bildirgelerini teklifinde sunmalıdır.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 2.3.1 maddesinde yukarıda yer verilen düzenlemeye ilave olarak “Çalıştırdığı anahtar teknik personellerden en az birer kişinin yetkili firmalardan alınmış kullanacağı ağ kontrol server işletim sistemi ve network cihazları üreticisinden alınmış eğitim sertifikası olmalıdır. En az iki bilgisayar veya elektrik-elektronik mühendisinin ise önerdiği veri tabanı konusunda üretici firmadan alınmış sertifikaları olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı İhalelerinde Yeterliliğin Belirlenmesinde Diğer Hususlar” başlığı altında, “İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İhale konusu hizmet alımının tanımına ilişkin düzenlemeler dikkate alındığında, ihale konusu hizmet alımının Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) yazılımının  geliştirilmesi, yazılım ve donanımın teknik destek ve bakımının yapılması ve kullanıcı personele gerekli eğitim hizmetlerinin verilmesi ile kurulacak Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Veri Tabanı Yönetim Sisteminin (VTYS) 210 personel aracılığıyla kullanılması olmak üzere iki ana bileşenden oluştuğu görülmektedir.

 

İdari şartnamede anahtar teknik personel olarak öngörülen 10 adet tıbbi sekreterin mesleki bilgisinden ihale konusu hizmet alımının iki ana bileşeninden biri olan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) yazılımının geliştirilmesi aşamasında faydalanılması gerektiği düşünülebilirse de, ihale tarihinden önce bünyesinde 6 adet bilgisayar mühendisi ve/veya elektronik mühendisi, 10 adet bilgisayar programcısı bulundurması istenen ve bu çerçevede uzmanlık/yeterlik alanının yazılım geliştirmek olması beklenen istekliler için ihale tarihinden önce bünyelerinde 10 adet tıbbi sekreter bulundurma kriterinin getirilmesi, Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan anahtar teknik personelin rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Teknik şartnamenin 2.3.1 maddesinde yer alan anahtar teknik personelin belirtilen sertifikalara sahip olması gerektiği yönündeki düzenlemelere ilişkin olarak ise;

 

Teknik şartnamenin ilgili maddesinde isteklilerden, anahtar teknik personellerden en az birer kişinin yetkili firmalardan alınmış kullanacağı ağ kontrol server işletim sistemi ve network cihazları üreticisinden alınmış eğitim sertifikasının, en az iki bilgisayar veya elektrik-elektronik mühendisinin ise önerdiği veri tabanı konusunda üretici firmadan alınmış sertifikalarının olması istenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde anahtar teknik personelin taşıması gereken kriterler, ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şeklinde belirlenmiş; ihale konusu hizmetin uzmanı olduğu hususunun meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, meslek odası bulunmuyorsa mezuniyet belgesiyle tevsik edileceği, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması hususunun ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Öte yandan bu düzenlemenin gerekçesi, başvuru sahibinin şikayetini sonuçlandıran kararda Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 2005/153 ve 2006/108 sayılı Genelgelerinde yer alan hükümlere uyum sağlamak şeklinde belirtilmiştir. Ancak bahsi geçen Genelgelerde istekli bünyesinde çalışan personelin teknik şartnamede belirtilen sertifikalara sahip olması gerektiği yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır. Kaldı ki anılan Genelgelerde istekli bünyesinde çalışan personelin teknik şartnamede belirtilen sertifikalara sahip olması gerektiği yönünde bir düzenleme bulunsa bile, böyle bir düzenleme Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı olacağından uygulanamayacaktır.

 

Her ne kadar başvuru sahibinin şikayetini sonuçlandıran ve şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı 28.09.2007 tarihli kararda, ilgili düzenleme ile anahtar teknik personel olarak öngörülen personelden istenilen sertifikaların muayene kabul komisyonuna sunulmak üzere teknik şartnamede istenildiği belirtilmişse de, teknik şartnamede yapılan düzenlemelerin ihale konusu hizmet alımı işinin teknik kriterlerine ilişkin olması gerektiği,  yapılan düzenlemenin ise işin teknik kriterlerinden ziyade istekli için öngörülen yeterlik kriterlerine yönelik olduğu anlaşıldığından, anılan gerekçenin geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, anahtar teknik personelin belirtilen sertifikalara sahip olmadığının sözleşmenin uygulanması aşamasında belirlenmesi durumunda, ihalenin “istenilen yeterlik kriterlerini” sağlamayan bir istekli üzerinde bırakılması söz konusu olabilecektir.

 

Sonuç olarak, anahtar teknik personelin ağ kontrol server işletim sistemi ve network cihazları üreticisinden alınmış eğitim sertifikasına ve önerdiği veri tabanı konusunda üretici firmadan alınmış sertifikalara sahip olması gerektiği yönündeki düzenleme mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

 3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 2.4.1 maddesinde “Hizmet alımı görüşmeleri sonuçlanıp ilgili firmaya tebliğ edilmesinden başlayarak firma kurumun mevcut sisteminin aksaksız çalışması için HBYS ve VTYS 2 (iki) takvim günü içerisinde işletmeye alınacaktır. HBYS yazılımını yapılandırarak mümkün olan mevcut dataları programa aktarma işlemini 24 saat içerisinde gerçekleştirecektir. Bu işlem muayene komisyonu tarafından denetlenip onay verildikten sonra var olan HBYS sistemi değiştirilecektir.” düzenlemesi,

 

Diğer hususlar” başlıklı 17 inci maddesinde “17.1 Yüklenici firma işe başladığı tarihte tüm dataları eksiksiz ve sorunsuz olarak aktarmış olmalıdır. Herhangi bir nedenden dolayı dataları aktaramayan veya sorunlu aktaran firmanın sözleşmesi tek taraflı feshedilerek gerekli cezai müeyyideler uygulanacaktır.

 

17.2 Yüklenici firma işe başladığı tarihten itibaren en geç iki takvim günü içerisinde teknik şartnamede belirtilen tüm modülleri kurarak sorunsuz çalışmasını sağlamalıdır. Kurulamayan veya sorunlu çalışan herhangi bir modül olursa yüklenici firmanın sözleşmesi tek taraflı feshedilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Söz konusu düzenleme ile ihale üzerinde bırakılan istekliden, hizmet alımı görüşmeleri sonuçlanıp ilgili firmaya tebliğ edilmesinden sonra iki gün içerisinde yeni sistemi kurması, 24 saat içerisinde ise mevcut sistemdeki verileri yeni sisteme aktarması istenmektedir. İhale konusu hizmet alımının Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) yazılımının kurulmasını ve mevcut verilerin yeni kurulan sisteme aktarılmasını gerektirdiği, gerek kurulacak olan sistemin niteliği, gerekse de aktarılacak verilerin büyüklüğü ve çeşitliliği dikkate alındığında, bahsi geçen işlerin öngörülen süreler içerisinde yapılması mümkün görülmemektedir. 

 

Yüklenici firmanın işe başladığı tarihte tüm dataları eksiksiz ve sorunsuz olarak aktaramamış olması ve teknik şartnamede belirtilen tüm modüllerin iki takvim günü içerisinde sorunsuz çalışmasını sağlayamaması durumunda sözleşmenin feshi yaptırımı ile karşı karşıya kalabileceği dikkate alındığında, söz konusu düzenlemelerin mevcut HBYS ve VTYS sistemini işleten firmaya avantaj sağlamaya yönelik düzenlemeler olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle anılan düzenlemeler 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “TELETIP Projesi  başlıklı 15 inci maddesinde “Hastanemiz Sağlık Bakanlığının Teletıp projesi kapsamındaki hastanelerinden biridir. Bu nedenle yüklenici firma Sağlık Bakanlığının Teletıp projesi kapsamındaki PACS sistemi ve Mayıs 2007 tarihli Bakanlık şartnamesindeki tüm hususları sağlamak ve bu konuda işbirliği yapmak zorundadır.

 

            15.1 Teletıp projesi ile hastanemize gelmiş olan PACS sistemi bu proje kapsamından RBS sistemi ile tamamlanacaktır. Ayrıca RBS sistemi mevcut PACS sistemi ile entegre olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teletıp projesi Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen birbirinden uzak mekanlar arasında, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak tanı, tedavi, önleyici hekimlik ve tanısında güçlük çekilen konularda tıbbi konsültasyon talep eden hastanelerin, bu hizmeti seçilen hastanelerden elektronik ortamdan alabilmesine olanak sağlayan bir projedir. Bu projenin ihalesi gerçekleştirilmiş ve gerekli iletişim altyapısı kurularak pilot hastanelerde uygulamaya geçilmiştir.

 

            İhale konusu hizmet alımının niteliği göz önünde bulundurulduğunda, Teletıp projesi için pilot hastane olarak seçilen bir hastanede kurulacak olan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Veri Tabanı Yönetim Sisteminin (VTYS) Teletıp projesi kapsamındaki PACS (Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi) sistemine entegrasyonunun istenmesinde rekabeti engelleyici bir husus bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, ihale dokümanının bu haliyle tekliflerin sağlıklı şekilde hazırlanmasına ve değerlendirilmesine imkan vermediği ve bu aykırılıkların düzeltici işlemle giderilemeyeceği tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul