İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3678
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :90
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3678
Şikayetçi:
 Necati TANIŞ,Yenimahallesi İnönü Cad. No: 48 Kat. 4 D. 8 Bozöyük/BİLECİK
 İhaleyi yapan idare:
 Yalova Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü,İsmetpaşa Mah. Aziz Sok. No:11 77100 YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.10.2007 / 28877
Başvuruya konu ihale:
 2007/121721 İhale Kayıt Numaralı “20 Kişi Temizlik İşçisi Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.11.2007 tarih ve 08.18.44.G015/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yalova Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce 18.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “20 Kişi Temizlik İşçisi Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Necati TANIŞ’ın  25.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.10.2007 tarih ve 28877 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarece onaylı olarak kendilerine verilen teklif mektubu örneğinde ihale tarihinin 18.08.2007 olarak açıkça belirtildiği, buna karşılık söz konusu ihale tarihinin 18.09.2007 olduğu,

 

            2) Kendilerine verilen teklif mektubu örneğinde ihalenin malzemeli temizlik hizmet alımı olduğu belirtildiği halde, idareye sorduklarında ihalenin malzemesiz temizlik hizmet alımı olduğunun kendilerine bildirildiği,

 

            3) İdare tarafından verilen onaylı hizmet alımları tip sözleşmesinin 11 inci maddesinin 3 üncü bendinde, işyeri teslim ve işe başlama tarihinin 01.09.2007 olarak gösterildiği, buna karşılık ihalenin 18.09.2007 tarihinde gerçekleştirildiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece hazırlanan ve ihale dokümanı kapsamında yer alan “Götürü Bedel Teklif Mektubu”nda (standart form KİK018.0/H), ihale tarihinin 18.08.2007 olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

            Diğer taraftan, gerek Kamu İhale Bülteni, gerekse yerel gazetede yayımlandığı anlaşılan işe ait ihale ilanının 3 üncü maddesi ile idari şartnamenin 3 üncü maddesinde, ihale tarihinin 18.09.2007 olarak belirlendiği, isteklilerin sundukları teklif mektuplarına bakıldığında, bütün isteklilerin ihale tarihi olan “18.09.2007” tarihini yazarak teklif mektuplarını sundukları anlaşılmıştır.

 

             Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde, teklif mektuplarının bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan  işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanacağı hususuna yer verilmiştir.

 

            Bu itibarla, ihale tarihinin ihale ilanı ve idari şartnamede 18.09.2007 olarak belirlenmesine karşılık, idarece hazırlanan ve ihale dokümanı kapsamında yer alan “Götürü Bedel Teklif Mektubu”nda (standart form KİK018.0/H), ihale tarihinin 18.08.2007 olarak belirlenmesi, mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

 İdarece hazırlanan ve ihale dokümanı kapsamında yer alan “Götürü Bedel Teklif Mektubu”nda (standart form KİK018.0/H), ihale konusu işin “Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” işi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin kapsamının, 20 kişi ile 244 gün genel temizlik olduğu hususuna yer verildiği, ayrıca, yaklaşık maliyet hesaplaması ile ihale dokümanı kapsamından, söz konusu temizlik işinde malzeme dahil olmadığı anlaşılmıştır.

 

İsteklilerce sunulan teklif mektuplarına bakıldığında da, Global Temizlik Tic. Ltd. Şti.nin “Genel Temizlik Hizmet Alımı”, Orhan Madencilik Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin “Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı”, Tuana Temizlik Tic. A.Ş.nin “20 Kişi Temizlik İşçisi Hizmet Alımı”, Reisler Temizlik Tic. Ltd Şti.nin “20 Kişi Temizlik İşçisi Hizmet Alımı”, Şenkaya Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti.nin “20 Kişi ile Temizlik İşçisi Hizmet Alımı”, Aytuğ Tem. Ltd. Şti.-Baymen Temizlik Tic. Ortak Girişiminin “20 Kişi Temizlik İşçisi Hizmet Alımı”, Saytem Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin “20 Kişi Temizlik İşçisi Hizmet Alımı”, Karahasan Gıda’nın “Genel Temizlik Hizmeti Alımı”, Avrasya Veri Hazırlama San. ve Tic. Ltd. Şti.nin “20 Kişi ile Temizlik İşçisi Hizmet Alımı”, Berk-Say Temizlik Tic. Ltd Şti.nin ise, “20 Kişi Temizlik İşçisi Hizmet Alımı” ibaresi ile teklif mektuplarını sundukları görülmüştür.

 

Bu itibarla, ihale konusu işin malzemesiz temizlik hizmeti olmasına karşılık, idarece hazırlanan ve ihale dokümanı kapsamında yer alan “Götürü Bedel Teklif Mektubu”nda (standart form KİK018.0/H), ihale konusu işin “Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” işi olarak belirlenmesi mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.        

3)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait idari şartnamenin 49.2 maddesinde işin süresinin 244 takvim günü olarak belirlendiği anlaşılmış olup, işe ait sözleşme tasarısının 11.3 maddesinde, işyeri teslim ve işe başlama tarihinin 01.09.2007 olduğu hususuna yer verilmiştir. Diğer taraftan, gerek Kamu İhale Bülteni, gerekse yerel gazetede yayımlandığı anlaşılan işe ait ihale ilanının 3 üncü maddesi ile idari şartnamenin 3 üncü maddesinde, ihale tarihinin 18.09.2007 olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

            Bu itibarla, idarece sözleşme tasarısının 11.3 maddesinde, ihale tarihinden önceki bir tarih olan 01.09.2007 tarihinin işyeri teslim ve işe başlama tarihi olarak belirlenmesi, mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

           Açıklanan nedenlerle;

 

           4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

          
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul