İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3679
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :92
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3679
Şikayetçi:
 Alpler Deri Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti., H. Halil Mahallesi İsmetpaşa Cad. Hüseyin Demir İş Merkezi No: 153 K. 6 Gebze/KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Adapazarı Merkez Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Mah. Kolağası Sok. No: 3 54100 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.10.2007 / 28365
Başvuruya konu ihale:
 2007/121210 İhale Kayıt Numaralı “Katı Atık Toplama, Taşıma ve Boşaltma İşleri Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.11.2007 tarih ve 08.18.26.G015/2007-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adapazarı Merkez Belediyesi’nce 01.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Katı Atık Toplama, Taşıma ve Boşaltma İşleri Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Alpler Deri Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.10.2007 tarih ve 28365 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak, Kamu İhale Kurulunun 25.10.2007 tarih ve 2007/AK.H-1826.1 sayılı kararı ile başvuru süresinin sonuna kadar başvuru dilekçesindeki eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilmediğinden, “İddiaların incelenmesine geçilmesine, ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına” karar verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

           4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Başvuru konusu ihalenin şartnamesinde ihaleye katılımda isteklilerce sunulması istenen TSE 13111 standart belgesinin  istenildiği, oysa bu belgenin katı atık toplama, taşıma ve boşaltmasının bir standardı olmadığı,

 

2) Araç, ekip ve ekipmanlarda ruhsat sahibi olunmasının aranması ve araç özelliklerinin tek tek belirtilmesinin rekabet ortamını engellediği iddialarına yer verilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin iddialarının, iddiaların incelenmesi kapsamında başvurudaki iddialarla sınırlı olarak değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İşe ait ihale ilanının 4.3.4.1 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.4.1 maddesinde, isteklilerin kalite ve standarda ilişkin belgelerle ilgili olarak, TSE 13111 belgelerinin asıllarını veya noter onaylı suretlerini teklif ile birlikte sunmalarının zorunlu olduğu hususuna yer verilmiştir.

 

           Diğer taraftan, anılan şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin adının katı atık toplama, taşıma ve boşaltma işleri hizmet alımı olduğu, işin türünün ise, katı atık toplama, taşıma ve boşaltma hizmetlerinde görevlendirilecek ekiplerin temini ve hizmete tahsis edilmesi ile akaryakıtın temini ve çalışma yapılması işlerinden ibaret olduğu, işin Adapazarı Merkez Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 47 mahalle ve belediye sınırları içinde bulunan diğer alanlarda gerçekleştirileceği hususlarına yer verildiği, ayrıca, aynı düzenlemelerin işe ait teknik şartnamede de yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı maddesinin son fıkrasında; “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece kalite ve standarda ilişkin belgeler arasında öngörülen ve yukarıda belirtilen standard, İş Yerleri - Kent Temizliği için Genel Kurallar”a ilişkin olup, kent temizliği yapan iş yerlerinin fiziki yapısı, işletmecilik, hizmet üretimi, çalışanların özellikleri ve donanım ile ilgili kurallarını kapsamaktadır.

 

           Bu itibarla, ihale konusu işin niteliği ve gerçekleştirileceği yer dikkate alındığında, başvuru sahibinin, söz konusu standardın kalite ve standarda ilişkin belgelerle ilgili olarak ihaleye katılımda isteklilerce sağlanması gereken bir yeterlik kriteri olarak öngörülmesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu yönündeki iddiasının yerine olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait ihale ilanının 4.3.3.2 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.3.2 maddesinde, ihale konusu işte kullanılacak makine ekipman listesi kapsamında, 1’er adet 280 HP çöp kamyonu, 185 HP çöp kamyonu, 150 HP çöp kamyonu, 162 HP vakumlu yol süpürme makinesi, 140 HP konvenyör sistemli yol süpürme makinesi ve 70 HP yükleyici makinenin kendi malı olmasının istenildiği, aynı ilanın 4.3.3.1 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.3.1 maddesinde, isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile trafik tescil belgesi ve teknik belgeler ile tevsik edileceği hususlarına yer verilmiştir.

 

         Diğer taraftan, aynı makine ve ekipman listesinde kullanılacak araçların motor gücü, en az modelinin en az hangi yıla ilişkin olacağı kasa ve kepçe hacmi, süpürme genişliği, hidrolik sıkıştırma, kaldırma tertibatı, su tank hacmi ve hortumu, çöp haznesi, koltuk sayısı, klimalı ve kaloriferli olması gibi teknik özelliklerine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde;

 

İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir…” hükmü bulunmaktadır.

 

          Bu itibarla, idarece ihale konusu işte kullanılması düşünülen makine ve ekipmanın özelliklerine yer verilmek suretiyle idarece yukarıda sayılan araçların kendi malı olma şartının ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülmesi, başvuru konusu ihalede 17 adet ihale dokümanının satın alınmasına karşılık 1 isteklinin teklif verdiği hususu da dikkate alındığında, ihaleye katılımda rekabeti engelleyici nitelikte olup, bu düzenleme, mevzuat hükümlerine düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte aykırılık teşkil etmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

           Açıklanan nedenlerle;

 

           4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

           Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihaleye katılmak üzere 17 isteklinin ihale dokümanı satın aldığı, ancak bir isteklinin teklif verdiği, dolayısıyla ihalede rekabet koşullarının oluşmadığı, bu nedenle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, iptal kararına katılıyorum.

 

 

Adem KAMALI                                         

                                                                                                    Kurul Üyesi              

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul