İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3680
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :93
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3680
Şikayetçi:
 Doğuş Sosyal Hizm. İnş. Yatırım Taşıma Dağ. San. ve Tic. Ltd. Şti., Atışalanı Cengiz Topel Caddesi No:70/6 Esenler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Edirne Selimiye Devlet Hastanesi Başhaekimliği, Nazır Çeşme Karşısı Atatürk Caddesi EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.10.2007 / 30965
Başvuruya konu ihale:
 2007/125109 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Giriş Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.11.2007 tarih ve 08.19.61.G017/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Edirne Selimiye Devlet Hastanesi’nce 19.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Giriş Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Doğuş Sosyal Hizm. İnş. Yatırım Taşm. Dağ. San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 30.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.10.2007 tarih ve 30965 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale kararının iptaline,

Yukarıda yapılan tespitler çerçevesinde, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

           

Başvuruya konu ihalenin 645.008,80 YTL teklif veren Edessa firması uhdesinde bırakıldığı, asgari işçilik maliyetinin 644.933,80 YTL olduğu, anılan firmanın 75 YTL’den giysi bedeline ait %3 sözleşme gideri düşünüldüğünde geriye kalan 72,82 YTL ile ihale dokümanında belirtilen giysileri karşılamasının mümkün olmadığı, yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale İlanının 23.08.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlandığı, tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği, işin süresinin 12 ay (01/01/2008-31/12/2008 tarihleri arası) olduğu, çalıştırılacak personel sayısının 69 işçi ve 1 yönetici olmak üzere 70 personel olduğu görülmüştür. İdari Şartnamenin 2 nci maddesinin “a” bendinde, işin, Veri Hazırlama ve Giriş Hizmeti Alımı olarak tarif edildiği, İdari şartnamenin 49.2 maddesinde işin süresinin 365 takvim günü olduğu, 48 inci maddesi uyarınca da, fiyat farkı ödeneceği ifade edilmiştir.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.1 İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinden tamamı isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3. Ayrıca, İşçilerin yemek ihtiyaçlan yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkânı verilecektir, istekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

Çalışan işçiler için aşağıda belirtilen kıyafetler verilecektir. Kıyafet ücretleri teklif edilen fiyata dahildir.

Adı

Kişi Başı Miktarı ve Niteliği

Toplam Miktarı

Pantolon/Etek Etek

2 yazlık 2 kışlık olmak üzere 4´er adet

4

Gömlek

2 yazlık 2 kışlık olmak üzere 4´er adet

4

Yelek

1 yazlık 1 kışlık olmak üzere 2´şer adet

2

Kravat / Fular

1´er adet

1

Ayakkabı

1 yazlık 1 kışlık olmak üzere 2´şer adet

2

Çorap

2 yazlık 2 kışlık olmak üzere 4´er adet

4

Günlük geliş gidiş brüt 1,00 YTL ayda 26 gün üzerinden yol ücreti nakdi olarak verilecektir. Yol ücreti ücret bordrosunda gösterilecek ve maaşla ile birlikte verilecektir.

Resmi ve dini bayram günleri personel çalıştırılacağından bu günlerde çalışan personel için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır. Sözleşme süresi içinde toplam 13,5 gün Resmi ve dini bayram günü çalışma yapılacaktır. Bu resmi ve dini bayram günlerinde günde 8 işçi çalıştırılacaktır. Bu ücretler teklif fiyata dahildir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5 Bu Hizmet alımı İhalesinde iş kazaları ile meslek hastalıktan sigortası prim oranı % 1,5 ´ (yüzde bir buçuk) dur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Bu verilere göre yapılan hesaplamada giyim gideri hariç asgari işçilik maliyeti 644.933,80-YTL’dir.

 

            Teknik Şartnamenin “Çalışanların Kıyafetleri” başlıklı 7.4 üncü maddesi; “Bilgisayar işletmenlerinin kıyafetleri tek tip olur. Firma tarafından verilir. Bu kıyafetin şekli hastane idaresince belirlenecektir. Bilgisayar işletmenleri bu kıyafetle iş yapmak mecburiyetinde olup firma  bilgisayar işletmenlerinin kıyafetlerini daima temiz ve muntazam bir şekilde bulundurmakla mükelleftir. Tüm bilgisayar işletmenlerine verilecek olan kıyafetin modeli ve kumaşların kalitesini hastane belirleyecektir. Bu çalışanların kıyafetleri 657 sayılı Kanunun kıyafet yönetmeliğine uygun olacaktır. Firmanın tüm çalışanları firma tarafından düzenlenmiş, idare tarafından onaylanmış resimli kimlik kartı taşıyacaklardır. Firma çalışanın adı, soyadı ve görevinin kolayca okunabildiği yaka kartı görev süresince taşıyacaktır. İşçilerin hastane tarafından belirlenecek iş kıyafetleri müteahhit tarafından temin edilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde; “İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

            a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Hizmet işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

 

            Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini (damga vergileri, varsa noter masrafları, KİK payı gibi) karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınacaktır.” hükmü yer almıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/b maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir….

            Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir…” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale komisyonu, Şan Tel. Bil. Tem. Güv. ve Yemek Hiz. Tic. Ltd. Şti. ve Edessa Yemekhanecilik San. Tic. A. Ş. firmalarını aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutmuş, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan bu iki istekliden Şan Tel. Bil. Tem. Güv. ve Yemek Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin fiyat bileşenlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması talebine cevap vermediği için değerlendirme dışı bırakıldığı, Edessa Yemekhanecilik San. Tic. A. Ş.’nin yaptığı açıklama ve sunduğu belgeler ihale komisyonunca yeterli bulunduğu ve ihalenin bu firma üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale uhdesinde bırakılan Edessa Yemekhanecilik San. Tic. A. Ş. firmasının aşırı düşük teklif açıklamasında istenen giyim bedelleri için; 140 adet yazlık 140 kışlık olmak üzere 280 adet Pantolon/Etek, 140 adet yazlık 140 adet kışlık olmak üzere 280 adet Gömlek, 70 adet yazlık 70 adet kışlık olmak üzere 140 adet Yelek, 70 adet Kravat/Fular,  70 adet yazlık 70 adet kışlık olmak üzere 140 adet Ayakkabı ve 140 adet yazlık 140 adet kışlık olmak üzere 280 adet Çorap için 17.09.2007 tarih ve 72,82-YTL tutarında İstanbul İş Elbiseleri Giyim Sanayi, Fevzi Aslan’dan sadır bir proforma fatura ibraz ettiği görülmüştür. 

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; İhale komisyonunun; imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği belirtilmiştir.

 

Anılan Kanun hükmünden isteklilerin açıklamalarını belgelendirmek suretiyle idareye sunacakları ve idarenin de aşırı düşük teklifleri belgeleri ve açıklamaları dikkate alarak değerlendireceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle açıklamada yer alan bir maliyetin salt belgelendirilmiş olmasının açıklamanın uygun görülmesine yeterli olmayacağı, başvuru sahibinin ihale konusu işte çalışacak personel için giysi bedeli olarak teklif ettiği rakamın idarece yaklaşık maliyet hesabında belirlenen giysi bedeli karşısında hayatın olağan akışına uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

   

Sonuç olarak, giyime ilişkin yukarıda anılan idari şartname ve teknik şartnamedeki düzenlemelerden anlaşılacağı üzere her bir işçiye; yüklenici tarafından 2 yazlık 2 kışlık olmak üzere 4´er adet Pantolon/Etek, 2 yazlık 2 kışlık olmak üzere 4´er adet Gömlek, 1 yazlık 1 kışlık olmak üzere 2´şer adet Yelek, 1´er adet    Kravat / Fular,  1 yazlık 1 kışlık olmak üzere 2´şer adet Ayakkabı ve 2 yazlık 2 kışlık olmak üzere 4´er adet Çorap verilmesinin öngörüldüğü, yaklaşık maliyet hesap tablosu incelendiğinde, her bir işçiye verilmesi öngörülen anılan kıyafete ilişkin giderin 199,20-YTL olarak belirtilmesi karşısında, başvuruya konu ihalenin 645.008,80 YTL teklif veren Edessa firması uhdesinde bırakıldığı, asgari işçilik maliyetinin 644.933,80 YTL olduğu, anılan firmanın asgari işçilik maliyeti dışında kalan 72,82 YTL ile 70 kişiye ait ihale dokümanında belirtilen giysileri karşılamasının piyasa koşulları ve hayatın olağan akışına göre mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu yönden yaptığı şikayet başvurusu yerinde bulunmuştur.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

Yukarıda yapılan tespitler çerçevesinde, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul