İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3681
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :94
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3681
Şikayetçi:
 BMBSOFT Bilgisayar Yazılım İletişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Cyberpark Plaza B.Blok 7.Kat 703 Bilkent Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yağlıdere İlçe Hastanesi Baştabipliği, Selçuk Kayaalp Cad. No:34 28610 Yağlıdere/GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.10.2007 / 29819
Başvuruya konu ihale:
 2007/155307 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.11.2007 tarih ve 08.19.01.G017/2007-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yağlıdere İlçe Hastanesi Baştabipliği’nce 08.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak BMBSOFT Bilgisayar Yazılım İletişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.10.2007 tarih ve 29819 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)Teknik şartnamenin 2.1.28. maddesinde anahtar personel olarak 15 bilgisayar mühendisi ve 15 adet bilgisayar programcısı istendiği, oysa ki alınacak hizmetin boyutu ve hastanenin kapasitesi düşünüldüğünde böyle bir maddenin rekabeti kısıtladığı ve tek bir firmanın adres gösterildiği,

 

2)Teknik şartnamenin 1.1. maddesinin 4 üncü paragrafında; "Bu şartname Giresun Yağlıdere İlçe Hastanesinde kurulu bulunan donanım ve yazılımlar dahil komple hastane bilgi yönetim sisteminin sözleşme süresince sorunsuz çalışması için yapılması gereken bakım, onarım, güncelleme gibi hususların hizmetini içerir" ifadesinin yer aldığı, ancak bu hüküm gereği söz konusu hizmetin yazılımının kullanılan mevcut firma tarafından yapabileceği,

 

3)Teknik şartnamenin 1.1 maddesinin 4 üncü paragrafında mevcut yazılım, bakım, onarım ve güncelleme hizmeti alımı yapılacağı belirtilirken şartnamenin diğer bölümlerinde yeni bir HBYS hizmet alımı yapılacağının belirtildiği, hastanenin mevcut bir VTYS var iken yeniden VTYS hizmeti alınması ile kamu yararının gözardı edildiği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 2.1.28. maddesinde; “Firma, kurumumuzun isteyebileceği yazılım düzenlemelerini kısa sürede yerine getirebilecek, 7/24 esasına göre hizmet sunan kurumumuzda yazılım ve kullanıcı hatalarından kaynaklanan arızalara 7/24 esasına göre bakım ve teknik destek hizmeti sunacak organizasyon yapısına ve insan kaynağına sahip olmalıdır. HBYS kapsamında yazılım geliştirme ve destek hizmetleri bölümünde anahtar en az 15 (on beş) adet bilgisayar mühendisi ve/veya elektronik mühendisi ve 15 (on beş) adet bilgisayar programcısı bulundurmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 26.3.1 maddesinde; “İşçi ücreti: İhale konusu hizmet kapsamında 5 kişi çalıştırılacaktır. Bu kişilerden;

a.                             1 (Bir) kişi HBYS sorumlusunun maaşı asgari ücretin %80 fazlası üzerinden verilecektir.

b.                             1 (Bir) kişi Teknik sorumlusunun maaşı asgari ücretin %40 fazlası üzerinden verilecektir.

c.                             3 (Üç) kişi Veri Kayıt Operatörü sorumlusunun maaşı asgari ücretin %40 fazlası üzerinden verilecektir. Tüm işçiler için maaşları açılan banka hesap numaralarına yatırılıp nakdi olarak belirtilecektir.

d.                             Yemek bedeli: İdare tarafından karşılanacak olup yüklenici yemek için ücret ödemeyecektir.

e.                             Yol bedeli: Firma tarafından nakdi olarak karşılanacak ve işçi maaş bordrosunda gösterilecektir. Yol ücreti günlük olarak brüt 2,10-YTL olup 26 gün üzerinden işçi, başına toplam brüt 54,60-YTL olmalıdır. Bu ücretler bordroda gösterilmezse ödeme yapılmayacaktır.

f.                              Resmi ve Dini Tatil Günleri ve Yılbaşı Ücretleri: İşçi çalıştırılmayacak olup, fiyat  öngörülmeyecektir.

g.                             Bu iş için iş kazaları ile Meslek Hastalıkları sigortası prim oranı.%1,5

h.                             Giyecek bedeli: Giyim öngörülmeyecektir.”

 

Teknik şartnamenin 1.1. maddesinin altıncı fıkrasında; “Sözleşme bitimine kadar gerekli yazılım HBYS (Hastane Bilgi Yönetim sistemi), VTYS (Veri Tabanı Yönetim Sistemi) hizmeti; 1 HBYS Sorumlusu, 1 Teknik sorumlu, 3 Veri Kayıt Operatörü ile destek sağlanacaktır. İdarenin istekleri ve belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda sistem, yazılım, donanım ve personel görevlendirilmesi yapılacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.5 maddesinde; “İstekli bünyesinde HBYS hizmetini verimli ve etkin bir şekilde vermek amacıyla aşağıda yer alan anahtar teknik personelleri bulundurmalıdır.

a. En az 15 (onbeş) Bilgisayar veya Elektrik/Elektronik Mühendisi ve 15 (on beş) adet Bilgisayar Programcısı bulunduracaktır. Çalıştırdığı bu kişilere ait diploma ve bu kişilere ait SSK işe giriş bildirgelerinin aslı veya noter tasdikli suretini teklifinde sunacaktır” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtileceği; anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemeyeceği; asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunlu olduğu; anahtar teknik personel olarak gösterilen personelin, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemeyeceği hüküm altına alınmış olup anahtar teknik personel veya teknik personel öngörülmesi halinde uyulacak kurallara yer verilmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin bahse konu hükümleri incelendiğinde “anahtar teknik personel” ile “teknik personel” birbirlerinden farklı pozisyonlarda değerlendirilmiştir. İsteklinin organizasyon yapısına yönelik yeterlik kriteri olarak öngörülmesine imkan verilen anahtar teknik personelin, ihale konusu hizmette istihdam edilmesi mümkün değildir.

 

İhale konusu hizmetin geçekleştirilmesinde istihdam edilecek teknik personelin 1 HBYS sorumlusu, 1 teknik sorumlu, 3 veri kayıt operatörü olmak üzere 5 kişiden oluştuğu, ancak anahtar teknik personel olarak ihaleye katılacak isteklilerin bünyesinde en az 15 adet bilgisayar mühendisi ve/veya elektronik mühendisi ve 15 (on beş) adet bilgisayar programcısı bulunmasının ihaleye katılımda aranması yapılacak işin mahiyeti ve kapsamı düşünüldüğünde katılımı engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi 2 inci iddiasında, teknik şartnamenin 1.1. maddesinin dördüncü fıkrası düzenlemesi göz önüne alındığında, ihale konusu hizmetin, sadece yazılımı kullanılan mevcut firma tarafından yapılabileceğinin öngörüldüğü iddia edilmektedir.

 

Teknik şartnamenin 1.1. maddesinin dördüncü fıkrasında; “Bu şartname Giresun Yağlıdere İlçe Hastanesinde kurulu bulunan donanım ve yazılımlar dahil komple hastane bilgi yönetim sisteminin sözleşme süresince sorunsuz çalışması için yapılması gereken bakım, onarım, güncelleme gibi hususların hizmetini içerir" ifadesi yer almaktadır. Bu hükme göre, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2006/108 sayılı Genelge’de, bilgi sistemlerinin yazılım ve donanım kısmı, hem satın alma hem de hizmet alımı (kiralama) yoluyla tedarik edilebildiği belirtilmektedir. Aynı Genelge’de; “Diğer taraftan kurumlarımızda yapılan incelemeler neticesinde tekrar, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1- Bakanlığımıza bağlı kurumlardaki bilgi sistemlerinin Yazılım ve Veri Kaydı bileşenlerinin, hizmet alımı metoduyla tedarik edilmesi halinde, bu hizmetlerin tek bir tedarikçiden temin edilmesine yönelik planlama ve düzenlemeler yapılmalıdır. Bilgi sistemleri ile ilgili her türlü bakım, onarım, teknik destek, uyarlama, güncelleme, veri kaydı ve eğitim hizmeti alımında tek tedarikçi şartının sağlanması önemlidir. Sistemin sürekli ve kesintisiz çalışmasını sağlamak amacıyla, ihtiyaca göre kurumlarımızda 7 gün 24 saat (7/24) esasına göre yeter sayıda yazılım ve donanım bakımı için teknik eleman hizmeti de sağlanmalıdır. Özetle; sistemin kesintisiz bir şekilde işletilmesi açısından bilgi sistemleri ile ilgili hizmet alımlarında, tek bir tedarikçi ile muhatap olmayı sağlayacak önlemler mutlaka alınmalıdır.

2- Bu çerçevede bu tip hizmetlerin (alt yapı, donanım, yazılım, eğitim ve veri kaydı hizmeti temini v.b.) bir bütün olarak  alınması sırasında; Yazılımcı firmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, program lisans tescilinde kullanılacak olan BİL-KOD numarasını almış olmaları istenmelidir. Ortak girişimlerde de pilot ortak, BİL-KOD numarasına sahip yazılımcı firma olmalıdır…

3- Hizmet alımı yoluyla tedarik edilen yazılımların bir sonraki ihale döneminde kullanım dışı kalması durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple, hastane bilgi sisteminde tutulan veriler Türkçe karakter içermeyen (ö, ü, ç, ş, ğ, ı,i) ancak Türkçe alan ve tablo adlarına sahip ve anlaşılır tablolarda tutulmalıdır. Veriler teslim edilirken tablo yapıları, ilişkileri, anahtar alanlar ile ilgili bilgiler doküman halinde verilerle birlikte teslim edilmelidir.

Teslim edilecek veri içinde firmaya ait know-how sayılabilecek herhangi bir yazılım kodu(trigger, procedur, vb) yer almamalıdır. Teslim eden firma veri tutarlılığının sağlanması ve data kaybı olmaması için, teslim ettiği verilerle ilgili tablo adetleri, tablolardaki kayıt sayılarını içeren özet bir raporu tutanak ile kurum idaresine ve yeni firmaya teslim etmelidir.” açıklaması mevcuttur.

 

            Anılan Genelge hükümlerinden, idarelerce bilgi sistemleri ile ilgili hizmet alımlarında, hizmet alımı yoluyla tedarik edilen yazılımların bir sonraki ihale döneminde kullanım dışı kalması durumu göz önüne alınarak, hastane bilgi sisteminde tutulan verilerin tutarlılığının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabileceği anlaşılmaktadır.

 

            İdareye yapılan şikayet müracaatına yönelik idarenin 10.10.2007 tarihli cevabi yazısında; teknik şartnamenin 1.1. maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen hükme göre “…Hastanede kurulu bulunan donanım ve yazılımlar..” ifadesinden kasıt, mevcut Hastane Bilgi Yönetim Sistemine destek istenmediği, ihalenin kapsamının Hastane Bilgi Yönetim Sistemi hizmet alımı işi olduğu, hastanede mevcut olan donanım ve yazılımların kurulacak bu sistemin yanı sıra sorunsuz çalışmasının şart koşulduğu, dolayısıyla bu hükmün rekabeti engelleyici herhangi bir unsur içermediği belirtilmiştir.

 

Şikayet konusu teknik şartnamenin 1.1. maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen hükmün, kurulacak Hastane Bilgi Yönetim Sistemi programı dışında, ihtiyaç duyulan ve hastanenin sahip olduğu kullanılabilecek durumda olan donanım ve yazılımların sorunsuz çalışması için yapılması gereken bakım, onarım, güncelleme gibi hususların hizmetini temin etmeyi amaçladığı, dolayısıyla, anılan düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı, ayrıca başvuru sahibi tarafından söz konusu hükmün dışında iddiasını destekler ihale konusu hizmet alımının sadece halihazırda yazılımı kullanılan mevcut firma tarafından yapılabileceğine dair ihale dokümanında mevcut başkaca bir husus da ileri sürmediği belirlenmekle  başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir. 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi (g) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Teknik şartnamenin “İş Emniyeti ve Sağlık Tedbirleri” 5.5. maddesinin (d) fıkrasında; “Satıcı, hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması ve sistemin sorunsuz kurularak çalışabilmesi için yazılıma müdahale edebilecek özellikte 1 (bir) elemanını kesin kabul tarihinden itibaren en az 1 (bir) ay boyunca mesai saatlerinde kurum merkezinde bulundurmalıdır. Bu personel için ayrıca ücret talep edilmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre; kurulacak yazılıma müdahale edebilecek nitelikte mesai saatlerinde kurum merkezinde çalıştırılması öngörülen 1 (bir) kişinin ücretsiz çalıştırılması öngörülmektedir.

 

İhale konusu işin kapsamında yazılıma müdahale edebilecek nitelikte çalıştırılması öngörülen 1 (bir) kişinin sunacağı hizmetin bedelinin idarece karşılanmayacağı anlaşılmakta olup söz konusu hizmete ilişkin başkaca bir düzenleme yapılmadığı ve bununla birlikte anılan hizmetin yüklenici tarafından istihdam edilecek 1 personel tarafından yerine getirileceği, ancak teklif fiyata dahil olan masraflar maddesinde bu hususa ilişkin hiçbir belirleme yapılmadığı, bu nedenle işin maliyetinin belirlenmesinde tereddüt oluşacağı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, bu personelin ihale konusu işte ayrı bir maliyet unsuru teşkil etmesine karşılık, ilaveten çalıştırılacak bu personelin özlük hakları ve maaşlarının yüklenici firmaya ait olacağı  dikkate alındığında, söz konusu düzenlemenin istekliler açısından gerçekçi bir maliyet hesabı yapılması açısından tereddüt yaratıcı nitelikte ve düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Diğer taraftan, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine ilişkin olarak, işe ait idari şartnamenin 36 ncı maddesinde;  “36.1.Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif;

36.2.     Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak

belirlenecektir.

        Fiyat dışı unsurların değerlendirme kriteri içinde ağırlığı % 80, ağırlık katsayısı 0,80 dır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif= (teklif edilen fiyat)x(%100-% olarak firmanın aldığı toplam puan) Söz konusu hesaplama sonrası bulunan en düşük teklif bedeli en avantajlı teklif olacaktır.
hesaplama sonrası bulunan en düşük teklif bedeli en avantajlı teklif olacaktır.

En ekonomik fiyatın belirlenmesinde kullanılan fiyat dışı kriterler ve nispi ağırlıkları

aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

Sıra No

                               Kriterler

Nispi

Asgari

Ağırlık

Nispi

Asgari

Ağırlık

Katsayısı

Nispi

Azami

Ağırlık

Nispi

Azami

Ağırlık

Katsayısı

1

Firmanın Sağlık Bilişimi alanında kaç yıldır çalışmakta olduğu, 5 yıldan fazla çalıştığı her yıl için %0,6 5 yıldan az ise % 0 . Hastanelerden alacağı belgeler veya kuruma kesilen faturalar ile kanıtlanacaktır.

0

0

6

0,06

2

Firma bünyesinde 1 yıl ve üzeri çalışan her bir Bilgisayar Mühendisi veya Elektronik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi için %1 (Bu kişilerin mezuniyet belgeleri veya diplomaları ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir. Yurt dışındaki bir üniversiteden alınmış mezuniyet belgesi veya diplomaların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğine dair teyit yazısı ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir ve firma bünyesinde çalıştığını gösterir SSK onaylı belgeler ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir.)

0

0

7

0,07

3

Firma bünyesinde 1 yıl ve üzeri çalışan her Bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olan programcı için %0.5 (Bu kişilerin mezuniyet belgeleri veya diplomaları ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir. Yurt dışındaki bir üniversiteden alınmış mezuniyet belgesi veya diplomaların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğine dair teyit yazısı ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir ve firma bünyesinde çalıştığını gösterir SSK onaylı belgeler ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir.)

0

0

7

0,07

4

Firma bünyesinde, iki yıllık sağlık yüksekokullarının tıbbi sekreterlik ve dokümantasyon bölümünden mezun olan tıbbi sekreter çalıştırması. Firma bünyesinde çalışan her iki yıllık sağlık yüksekokullarının tıbbi sekreterlik ve dokümantasyon bölümünden mezun olan tıbbi sekreter için %0.5 (Bu kişilerin mezuniyet belgeleri veya diplomaları ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir. Yurt dışındaki bir üniversiteden alınmış mezuniyet belgesi veya diplomaların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğine dair teyit yazısı ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir ve firma bünyesinde çalıştığını gösterir SSK onaylı belgeler ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir.)

0

0

15

0,15

5

Firma bünyesinde, üretici firma veya yetkili eğitim firmalarından alınmış kullanacağı veri tabanı yöneticisi sertifikası olan, Bilgisayar Mühendisi veya Elektronik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisinin firma bünyesinde 1 yıl ve üzerinde çalışıyor olması halinde %4,5 (Bu kişilerin mezuniyet belgeleri veya diplomaları ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir. Yurt dışındaki bir üniversiteden alınmış mezuniyet belgesi veya diplomaların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğine dair teyit yazısı ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir ve firma bünyesinde çalıştığını gösterir SSK onaylı belgeler ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir.)

0

0

9

0,09

6

Firma    bünyesinde,    üretici    firma    veya    yetkili    eğitim firmalarından   alınmış   kullanacağı   server   işletim   sistemi yöneticisi    sertifikası    olan.    Bilgisayar    Mühendisi    veya Elektronik Mühendisi veya Elektrik-elektronik Mühendisinin firma bünyesinde 1 yıl ve üzerinde çalışıyor olması halinde %6 (Bu kişilerin mezuniyet belgeleri veya diplomaları ihale teklif   zarfıyla   birlikte   verilmelidir.   Yurt   dışındaki   bir üniversiteden alınmış mezuniyet belgesi veya diplomaların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğine dair teyit yazısı ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir ve firma bünyesinde çalıştığını gösterir SSK onaylı belgeler ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir.)

0

0

6

0,06

7

Firma bünyesinde, üretici firma veya yetkili eğitim; firmalarından alınmış kullanacağı network cihazları eğitim sertifikası olan, Bilgisayar Mühendisi veya Elektronik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisinin Firma bünyesinde 1 yıl ve üzerinde çalışıyor olması halinde %5 (Bu kişilerin mezuniyet belgeleri veya diplomaları ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir. Yurt dışındaki bir üniversiteden alınmış mezuniyet belgesi veya diplomaların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğine dair teyit yazısı ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir ve firma bünyesinde çalıştığını gösterir SSK onaylı belgeler ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir.)

0

0

5

0,05

8

Firmanın kullanmakta olduğu veritabanı yönetim sisteminde felaket durumu senaryosuna uygun olarak ana sunucudan farklı bir sunucuda da otomatik veri yedeklemesi projesi gerçekleştirmiş olması durumunda her bir hastane için % 2

0

0

10

0,10

9

Firma bünyesinde, üretici firma veya yetkili eğitim firmalarından alınmış kullanacağı server da kullanılacak işletim sistemine ait sistem mühendisliği sertifikası olan bir kişinin Firma bünyesinde 1 yıl ve üzerinde çalışıyor olması halinde her bir kişi için %5 (Bu kişilerin mezuniyet belgeleri veya diplomaları ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir. Yurt dışındaki bir üniversiteden alınmış mezuniyet belgesi veya diplomaların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğine dair teyit yazısı ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir ve firma bünyesinde çalıştığını gösterir SSK onaylı belgeler ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir.)

0

0

15

0,15

                              Toplam

0

0

80

0,80

 

            düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif” başlıklı 69 uncu maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda idareler, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler.

İdareler ihale konusu hizmetin gereklerini de dikkate alarak yukarıda belirtilen unsurlardan başka unsurları da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alabilirler.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenir.”,

 

“Fiyat dışı unsurlar” başlıklı 70 inci maddesinde ise; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alınacak fiyat dışı unsurların ağırlık katsayısı ihale konusu hizmetin niteliği dikkate alınarak idarelerce belirlenir ve idari şartnamede gösterilir. Ayrıca her bir fiyat dışı unsurun, toplam ağırlık oranı içindeki dağılımının idari şartnamede gösterilmesi zorunludur.

Yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemez ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamaz.” düzenlemelerine yer verilmiştir. Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliğinde de, anılan düzenlemelere paralel açıklamalara yer verilmiştir.

 

             Bu itibarla, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde idarece fiyat dışı unsur öngörülmüşse, idare, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyecek olup, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenecek ve yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemeyecek ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamayacaktır.

 

          Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri açısından, idarece öngörülecek fiyat dışı unsurların aynı zamanda ihalede rekabetin ihlal edilmesine yönelik olmaması da gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, idarece öngörülen fiyat dışı unsurların yeterlik kriterlerine ilişkin olduğu, ayrıca, ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte ve birçoğu zaten mesleki ve teknik yeterlik kriteri olan düzenlemelerin fiyat dışı unsur olarak öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenmesi gerekirken, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin, yukarıda yer verilen formülle belirleneceği hususuna yer verilmesi de düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede bir teklifin olduğu ve gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı, bu nedenle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, iptal kararına katılıyorum.

 

 

 

Adem KAMALI                                         

                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul