• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-3712
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :24
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3712
Şikayetçi:
 Baybora Hizm. Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti., Bahçelievler Mahallesi Cengiztopel Cad. Yeni Kıbrıs Apt. Nu 31 K.1 D.3 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk Mah. Hükümet Konağı Binası Kat 2 – Nurdağı/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.10.2007 / 29121
Başvuruya konu ihale:
 2007/111402 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı İlköğretim Kapsamındaki Öğrencileri Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi İşi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.11.2007 tarih ve 08.18.66.0022/2007-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 04.09.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Taşımalı İlköğretim Kapsamındaki Öğrencileri Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi İşi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Baybora Hizm. Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti.’nin 10.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.10.2007 tarih ve 29121 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.3.4/c maddesinde, “Günlük en az 2500 kişilik kapasite raporu aslı veya noter onaylı sureti” düzenlemesinin yapıldığı, öğle yemeği verilecek öğrenci sayısının ise 706 olması karşısında belirlenen bu yeterlik kriterinin ihaleye katılımı ve rekabeti engellediği, bu konuda kararlar bulunduğu bunun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesine aykırı olduğu,

 

            2) İdari Şartnamenin 7.3.4/d maddesinde, “G-F TSE-ISO-EN 22000 (GGSY) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi” istendiği, bu belgenin hizmetin kalitesi yönünden bir katkısı olmadığı, bu belgenin rekabeti engellediğine ilişkin kurul kararları bulunduğu, Yönetmeliğin 35 inci maddesine aykırı olduğu,

 

            3) İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesindeki, “ İhale konusu hizmetin ifası sırasında gerekli olan en az 2 adet üzeri kapalı minibüs otomobil-panelvan gibi servis araçlarının kendi malı adına veya söz konusu hizmet alımı işinin süresini kapsayan noter onaylı kira sözleşmelerini ve ruhsatlarını ibraz edeceklerdir.” düzenlemesinin isteklilerden kendi malı olmaması halinde ihale aşamasında peşinen noter onaylı kira sözleşmeleri ve ruhsatlarının istenmesinin ihaleye katılımı ve rekabeti engellediği, bu konuda karar bulunduğu ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesine aykırı olduğu,

 

            4) Teknik Şartnamenin diğer hususlar başlığı altındaki 8 inci maddesinde, “Her okulun görevli olan nöbetçi öğretmenlere yemekleri firma tarafından ücretsiz karşılanacaktır.” düzenlemesinin hak ve bedel ilkesine, ve Anayasanın 18 inci maddesinin ruhuna aykırı olduğu, bu nedenlerle iptal edilmesi gerektiği, 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş, 2007-2008 Öğretim Yılında Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınan 6 taşıma merkezi ilköğretim okulundaki 706 taşımalı öğrenciye 17.09.2007 tarihinden 13.06.2008 tarihine kadar 176 iş günü 124.256 öğün öğle yemeği malzeme dahil pişirilmesi, dağıtımı ve sonrası hizmetleri alımıdır.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2.b maddesi; “(Fiziki) miktarı ve türü: Nurdağı ilçesinde 2007-2008 eğitim/öğretim yılında Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınan 6 Taşıma Merkezi İlköğretim Okulundaki 706 taşımalı öğrenciye 176 iş günü 124.256 öğün öğle yemeği malzeme dahil yemek pişirilmesi, dağıtımı ve sonrası hizmet alımı” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin “Kalite ve standartlara ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 maddesinde ise,

 

“a- İstekliler geçerlilik süresini doldurmamış TSE 8985 Hizmet Yeri yeterlilik belgesi: (İş yerleri-Yemek Fabrikaları-Toplu Yemek Mutfakları ve Yemek Servisleri) aslı yada noter tasdikli sureti,

b- Malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler işi ile ilgili geçerlilik süresini doldurmamış ISO-EN 9001:2000 Kalite Sistem Yönetim Belgesi aslı yada noter onaylı sureti,

c- Günlük en az 2500 kişilik kapasite raporu aslı veya noter onaylı sureti,

d- G-F TSE-ISO-EN 22000 (GGYS) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi,”

 

düzenlemesi yer almaktadır.

           

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35 inci maddesinde; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamede bir günde verilecek öğün sayısının 706 olarak belirlendiği göz önünde bulundurulduğunda, idari şartnamenin 7.3.4 maddesinde 2500 kişilik kapasite raporu istenmesi, rekabeti engelleyici sonuçlar doğurmakta ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35 inci maddesi ile Kamu İhale Kanunu’nda sayılan Temel İlkelere aykırılık taşımaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Kalite ve standartlara ilişkin belgeler” başlıklı  7.3.4 maddesinin (d) bendinde “TSE-ISO-EN 22000 (GGYS) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi” istenilmiştir.

 

Anılan belge “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri” adıyla 24.04.2006 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilmiş olup, aynı kuruluşça; “gıda zincirinde yer alan bir kuruluşta, gıdanın tüketimi anında güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğine yönelik olan tehditleri kontrol altına alma yeteneğini göstermek için gerekli olan gıda güvenliği yönetim sistemi” olarak tanımlanmaktadır.

 

Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISO 22000) belgelerine ilişkin olarak 05.03.2007 tarihli Kurum yazısı ile Türk Akreditasyon Kurumu’ndan talep edilen görüşe, anılan Kurumun 13.03.2007 tarihli cevap yazısında, “…ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi) belgelendirmesi Uluslararası Akreditasyon Formu (IAF) karşılıklı tanınma anlaşmalarına yer alan belgelendirme konusu değildir. Bu sebeple bu tür belgelerle ilgili kurumumuzca bir teyit yazısı düzenlenmemektedir. Bunun yanı sıra HACCP ve OHSAS belgelendirmeleri konusunda, bahse konu belgelerin istenmeyeceği ilgili yönetmeliklerde ifade edilmiştir. ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi) belgelerinin de “HACCP ve OHSAS belgeleri” ile ilgili düzenlemelerin  yer aldığı yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmesi uygun olacağının düşünüldüğü …” belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün VIII-L maddesinde, “İlgili idarelerin görüşleri ve yapılan başvurular çerçevesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle maddenin birinci  fıkrasında yer alan "tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem (HACCP) belgesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem (OHSAS) belgesi, bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistem belgesine…..ilişkin düzenleme yapabilir" hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. İdarelerce anılan Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde ihalelerde; tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistemi (HACCP), iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi  (OHSAS)  ile bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin belgeler  ve bu sistemlere ilişkin belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen  sertifikalar  istenmeyecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Nitekim incelenen ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyası kapsamında sunduğu EN ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) kalite belgesi incelendiğinde, söz konusu kalite belgesinin Türk Akreditasyon Kurumundan alınması gereken bir yazı ile teyit edilmediği veya TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan bir belge olmadığı görülmüştür.

 

Sonuç olarak, bu ihalede ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) belgesinin istenilmesinin rekabeti engelleyici nitelik taşıdığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.5. maddesinde; “İhale konusu hizmetin ifası sırasında gerekli olan en az (iki) adet üzeri kapalı minibüs-otomobil-panelvan gibi servis araçlarının kendi adına veya söz konusu hizmet alımı işinin süresini kapsayan noter onaylı kira sözleşmelerini ve ruhsatları ibraz edecektir. (Söz konusu araçlar 10 yaşından büyük olamaz) 1998 ve üzerindeki model araçlar.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinde, “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir....” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinden ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, tesis ve ekipman için "kendi malı" olma şartının aranmamasının esas olduğu ve isteklilerden ihale konusu işin ifası için gerekli ekipmanı karşılayabileceğine dair noter onaylı taahhütname istenebileceği anlaşılmaktadır. İhale karara bağlanmadan isteklilerden gereken araçları kiraladıklarına dair sözleşme istenmesinin rekabeti daraltıcı nitelikte olduğu, bunun yerine ihalenin üzerlerinde kalması durumundan gerekli araçları temin edeceklerine dair taahhütname istenmesinin rekabetin sağlanması açısından daha yerinde olacağı açıktır. Dolayısı ile idarenin anılan düzenlemesi Kamu İhale Kanunu’nun Temel İlkelerine aykırılık taşımaktadır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “VI- Diğer Hususlar” bölümünün sekizince maddesinde; “Her okulun görevli olan nöbetçi öğretmenlerine yemekleri firma tarafından ücretsiz karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 2 (b) maddesinde işin tanımında, 706 taşımalı öğrenciye 176 iş günü bir öğün öğle yemeği verileceği belirtilmiş olup nöbetçi öğretmelerin bu sayıya dahil edilmediği anlaşılmaktadır. Yukarıdaki düzenlemede teklif fiyata dahil edilecek bu 706 öğrencinin yemeği dışında maliyeti artıran bir unsur olduğu halde, nöbetçi öğretmenlere ücretsiz yemek verilmesinin öngörülmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

 

 

d) İhale komisyonu yönünden yapılan incelemede,

 

İhale komisyonu incelendiğinde, muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin bulunmadığı tespit edilmiş olup, komisyonun Kamu ihale Kanununun 6 ncı maddesindeki; “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.” hükmüne aykırı oluşturulduğu anlaşılmıştır.

 

g) Doküman yönünden yapılan incelemede:

 

1- İdari şartnamenin “VI- Diğer Hususlar” bölümünün 19 uncu maddesinde; “Yüklenici firmanın yemek fabrikasında yada mutfağında olağandışı bir gelişme sonucu herhangi bir nedenle (tadilat, onarım, yangın vb. nedenlerle) kullanılamaz duruma gelmesinden dolayı ihale miktarı kadar yemeği dışarıda yaptıracağı diğer bir yemek fabrikası ile anlaşma yaptığına dair sözleşme getirecektir. Anlaşma sağladığı fabrikaya ait bu idari şartnamenin 7.3.4 deki kalite ve standartlara ilişkin belgelerini ibraz edecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale karara bağlanmadan isteklilerden olağandışı durumlarda hizmetin sürekliliğini temin etmek için yemek fabrikaları ile yapılmış sözleşme istenmesinin rekabeti daraltıcı nitelikte olduğu, bunun yerine ihalenin üzerlerinde kalması durumunda hizmetin sürekliliğini sağlayacaklarına dair taahhütname istenmesinin rekabetin sağlanması ve dolayısı ile Kamu İhale Kanununda sayılan Temel İlkelere ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35 nci maddesindeki hükme uyulması açısından daha uygun olacağı sonucuna ulaşıldığından idarenin düzenlemesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            2- İdari şartnamenin “VI- Diğer Hususlar” bölümünün 16 ıncı maddesinde; “Yüklenici tarafından, öğrencilere verilmek üzere yapılan yemeklerde meydana gelebilecek besin zehirlenmelerine karşı, yemek verilecek öğrenci sayısını kapsayacak şekilde Mesul Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılacaktır. Öğrencilerin yedikleri yemekten zehirlenmeleri halinde tüm sorumluluk ve tedavi masrafları yükleniciye aittir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdarenin hazırladığı “Hizmet Alımları Birim Fiyat Sözleşme” Tasarısının  22 nci maddesinde; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi’nin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesine ait dipnotta; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” ifadesine yer verilmiştir.

           

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.

Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihalenin sözleşme tasarısına bakıldığında Genel Şartnamenin 19 uncu maddesine uygun şekilde İdari Şartnamede belirtilen sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerine ilişkin düzenleme yapılmadığı görülmüş olup, bu durum mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

            3- İdari şartnamenin 7.4 maddesindeki “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu ve özel sektörde malzemeli yemek pişirme, dağıtımı ve sonrası hizmetler işi.” şeklinde düzenlenmiştir. İhale ilanının 4.4 maddesinde ise “Bu ihalede benzer iş olarak , Kamu kurum ve Özel Sektör Vakıflar ve benzeri kuruluşlara yemek pişirme ve dağıtım hizmetleri kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

- İdari şartnamenin 19’uncu maddesi; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” şeklinde düzenlenmiştir. İncelemeye konu ihalenin ilanının 9 uncu maddesinde ise; “İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen maddelerden ihale ilanı ile idari şartname arasında tutarsızlık olduğu anlaşılmaktadır. İhale ilanı ile idari şartnamedeki düzenlemelerin birbirine uygun olmadığı tespit edildiğinden söz konusu düzenlemeler Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesine aykırı olup anılan Yönetmeliğin 31 inci maddesi uyarınca 30 uncu maddede belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar yenilenmedikçe ihale yapılamayacağı açıktır.

 

Ayrıca idarenin ihale üzerinde bırakılan firma ile “hizmet alımları birim fiyat sözleşmesi” imzaladığı ve ihale üzerinde bırakılan firmanın idarenin ihale dokümanı kapsamında standart formlar arasında sunulan götürü bedel teklif mektubu ile ihaleye teklif verdiği anlaşılmıştır.

 

            4- Başvuru sahibi firmanın 05.09.2007 tarihli şikayet dilekçesinin 10.09.2007 tarihinde idare kayıtlarına alındığı, idarenin şikayet üzerine 10.09.2007 tarihinde ihale sürecine devam kararı aldığı, bu kararı isteklilere tebliğ etmediği, 11.09.2007 tarihinde kanuna aykırı sözleşme imzaladığı ve 27.09.2007 tarihinde şikayet başvurusunu sonuçlandırdığı tespit edilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi,

 

            “(1) Şikayet başvurusu yapıldıktan sonra ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar da alınabilir.

 

            (2) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar, başvuruyu sonuçlandıran karar ile birlikte sözleşmenin imzalanmasından en az yedi gün önce başvuru sahibine tebliğ edilmiş olmasını sağlayacak şekilde bildirilir. Ayrıca başvuruyu sonuçlandıran karar  diğer isteklilere de bildirilir.

 

            (3) İdarece usulüne uygun karar alınmadan ve bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.”

 

            hükmünü içermekte olup idarece alınan ihale işlemlerine devam kararının usulsüz olduğu, bu nedenle ihale kararı ve sözleşmenin hükümsüz sayılacağı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede geçerli bir teklifin bulunduğu ve bu teklifinde yaklaşık maliyet ile aynı olduğu dikkate alındığında, anılan ihalede gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı, bu nedenle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, iptal kararına katılıyorum.

 

 

 

Adem KAMALI                                         

                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul