İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-3713
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :25
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3713
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. Nu:62/36 Gaziosmanpaşa/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hamidiye Mah. A.Kadir Karahan Cad.6330 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.10.2007 / 29295
Başvuruya konu ihale:
 2007/114386 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı İlköğretim Uygulamasından Yararlanan Öğrencilerini Öğlen Yemeği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.11.2007 tarih ve 08.18.73.0041/2007-61E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 27.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşımalı İlköğretim Uygulamasından Yararlanan Öğrencilerini Öğlen Yemeği” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Tic. Ltd. Şti.’nin 27.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.10.2007 tarih ve 29295 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuru dilekçesinin incelenmesi sonucunda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurulara Ait Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu gerekçesiyle Kamu İhale Kurulunun 22.10.2007 tarih ve 2007/AK.H-1873.1 sayılı Kararı ile iddiaların incelenmesine geçildiği, incelemenin aynı Yönetmelik hükmü uyarınca iddiaların incelenmesine geçilen hususlarla sınırlı olarak yapıldığı,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.3.a maddesinde hizmetin ifası için gerekli görülen üç adet panelvan veya kapalı kasa kamyonetin kendi adına veya hizmetin süresini kapsayan noter onaylı kira sözleşmelerini gösterir ruhsatlarının ibraz edilmesinin istenildiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine göre söz konusu araçlar için taahhütname sunulmasının yeterli görülmesi gerektiği,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.3.c maddesinde hizmet verilecek mutfağın il sınırları içerisinde minimum 4100 kişi kapasiteli olması istenerek bu durumun kapasite raporu ile belgelendirilmesinin istenildiği; söz konusu düzenleme nedeniyle ihaleye teklif verebilmek için il sınırları içerisinde faaliyet gösterilmesi veya il sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir firma ile ihaleden önce sözleşme yapılması halinde ihaleye teklif verilebileceği; bu düzenleme yerine hizmetin aksamaması için il sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir mutfakla sözleşme yapılacağına ilişkin taahhütname istenilmesi ve sözleşmenin ihale üzerinde bırakılan istekliden istenilmesinin  daha uygun olacağı

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Bülteninde 17.08.2007 tarihinde yayınlanan ihale ilanının 4.3.3.a maddesi ile idari şartnamenin 7.3.3.a maddesinde “Yükleniciler ihale konusu hizmetin ifası sırasında gerekli ola en az üç üzeri kapalı frigofirik kasa panelvan veya kamyonet gibi servis araçlarının kendi adında veya söz konusu hizmet alımı işinin süresini kapsayan noter onaylı kira sözleşmelerini gösterir ruhsatları ibraz edeceklerdir. (söz konusu araçlar 5 yaşından büyük olamaz)” şeklinde yeterlik kriteri belirlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde idarenin, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebileceği ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebileceği; makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esas oluğu hükme bağlanmış olup isteklinin kendi malı olan veya taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için sunulacak belgeler belirlenmiştir.

 

Anılan Yönetmelik hükmüne göre; hizmetin ifasında kullanılması öngörülen makine ekipmanın isteklinin kendi malı olmaması halinde söz konusu araçların temin edileceğine dair noter onaylı taahhütname sunularak ihaleye teklif verilebilmesine imkan verilmesi gerekirken, ihale ilanı ve idari şartnamede, Yönetmeliğin 44 üncü maddesine aykırı olarak ihale konusu hizmetin ifasında kullanılacak araçların tamamının ruhsat veya noter onaylı sözleşmelerinin teklifle birlikte sunulmasını zorunlu kılan düzenlemenin ihalede katılım ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

           

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.3.3.c maddesi ile idari şartnamenin 7.3.3.c maddesinde “ Hizmet verecek Mutfağın İl sınır içersinde en az minimum 4100 kişilik yemek üretim kapasitesine ait odalar ve borsalar birliği onaylı kapasite raporu aslı veya noter onaylı sureti” şeklinde düzenleme yapılarak isteklilerin kapasitelerine yönelik yeterlik kriteri belirlenmiştir.

 

Bahse konu düzenleme ile istenilen kapasite raporunun teklifle birlikte sunulması için, isteklilerin il sınırları içerisinde mutfağı bulunması veya il sınırları içerisinde mutfağı bulunmayan isteklilerin teklif vermeden önce belirtilen şartları taşıyan yemek üretim tesisini belirlemesi ve bu tesise ilişkin belgeleri sunması gerekmektedir.

 

Başvuru dilekçesinde, idari şartnamenin 7.3.3.c maddesindeki düzenleme şikayete konu edilmekle birlikte bahse konu düzenleme ile il sınırları içerisinde mutfağı bulunmayan isteklilerin ihaleden önce il sınırları içerisinde faaliyet gösteren mutfakla sözleşme imzalanması yükümlüğü getiren ihale ilanının 4.1.2.3.c maddesi ve idari şartnamenin 7.1.ö maddesinde teklifle birlikte sunulmak üzere yapılan “ İl sınırları içersinde ilgili kurumlardan alınmış izin belgesi,  açma ruhsatı aslı veya noter onaylı sureti ile hizmet verecek yerin il sınırları içersinde bu şartları taşıyan yemek fabrikası istekliye ait değil ise mutfağa ait noter onaylı kira sözleşmesi” şeklindeki düzenlemenin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

İdari şartnamenin 7.1.ö maddesinde yapılan düzenleme ile açıkça il sınırları içinde mutfağı bulunmayan isteklilerin ihaleden önce il sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir mutfakla noter onaylı kira sözleşmesi imzalanması istenilmektedir.

 

Bu düzenlemenin hizmetin yapıldığı yerde yemek hazırlanması amacına yönelik olarak yapıldığı anlaşılmakta ise de, hizmetin yapıldığı yerde mutfağı bulunmayan isteklilerin ihaleye teklif verebilmesini teminen, il sınırları içerisinde faaliyet gösteren mutfakla sözleşme yapılması yükümlülüğünün, ihale üzerinde bırakılan istekliyle sınırlı tutulmasına yönelik düzenleme yapılmasının uygun olacağı açıktır.

 

Bu itibarla, ihale konusu hizmetin verildiği yerde mutfağı bulunmayan istekliklerin ihaleden önce hizmetin yapıldığı yerde faaliyet gösteren bir mutfak ile noter onaylı sözleşme yapılmasını zorunlu kılan bahse konu düzenlemenin ihalede katılım ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde; şikâyet sunulduktan sonra, başvuruyu esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadıkça idarenin sözleşme imzalayamayacağı, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar ile başvuruyu esastan sonuçlandıran kararın sözleşmenin imzalanmasından en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirileceği, idarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşmenin hükümsüz sayılacağı, düzenlenmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 27.09.2007 tarihli dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece 28.09.2007 tarihinde ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararı alındığı, ayrıca idarenin 05.10.2007 tarihli işlemi ile şikayeti esastan sonuçlandıran karar alındığı, idarenin bu kararlarının 10.10.2007 tarihinde şikayetçiye birlikte tebliğ edildiği, ancak idarenin 7 günlük süreyi beklemeden 15.10.2007 tarihinde sözleşmeyi imzaladığı, dolayısıyla imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen hükümsüzlük halini taşıdığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen düzenlemelerdeki mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede tek teklifin bulunması nedeniyle gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı, bu nedenle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, iptal kararına katılıyorum.

 

 

Adem KAMALI                                         

                                                                                                    Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul