• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-3715
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :28
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3715
Şikayetçi:
 Öztaşlar Nak.Gıda Temz. Hizm. Ltd. Şti., Sanayi Mahallesi A.Menderes Bulvarı No:12/ BURDUR
 İhaleyi yapan idare:
 Burdur Devlet Hastanesi Baştabipliği, Hastane Cad. Yeni Mah./ BURDUR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.10.2007 / 29021
Başvuruya konu ihale:
 2007/129314 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtma ve Bulaşık Yıkama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.11.2007 tarih ve 08.18.56.0078/2007-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Burdur Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 21.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemesiz Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtma ve Bulaşık Yıkama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Öztaşlar Nak.Gıda Temz. Hizm. Ltd. Şti.’nin 26.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.10.2007 tarih ve 29021 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; idarenin 25.09.2007 tarihli yazısında komisyon kararı üzerine bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, 26.09.2007 tarihinde şikayet sahibinin idareden açıklama talebinde bulunduğu, idarece ihaleye 4 isteklinin katıldığı, ancak teklif edilen bedellerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olduğu görülerek ihale komisyonu kararı ile ihalenin iptal edildiğinin belirtildiği, idari ve teknik şartnamede belirtilen işçi ücretleri, fazla mesai ücretleri ile giyim bedeline ilişkin asgari işçilik gideri ve %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyetinin 564.171,96-YTL olduğu, hizmet sırasında kullanılacak TSE ve ISO belgeli temizlik ekipmanları, sarf malzeme giderlerinin 24 aylık toplam 184.085,00-YTL olduğu, hizmetin yürütülmesi esnasında istenen makine ve teçhizatlara KDV hariç toplam 79.310,00-YTL bedel öngörüldüğü ve bu bedelin 24 aylık toplam 31.724,00-YTL amortisman gideri olarak teklif fiyata eklendiği, haftalık düzenli olarak yaptırılacak olan ilaçlamanın kontrolünden sorumlu olan ziraat mühendisine ödenecek ücret ve ilaçlama giderinin 24 aylık toplam 14.400,00-YTL’nin teklif fiyata dahil edildiği, teknik ve idari şartnamede belirtilen mutfak bölümünde bulunan idareye ait 2 adet soğuk hava depoları, diğer müştemilatların 24 ay boyunca tamir, bakım ve onarımı için bir bedelin teklif fiyatına yansıtılmadığı, sayılan bu fiyat bileşenlerinin toplamına % 6 firma karı eklenerek teklif fiyatının 859.500,00–YTL olarak oluşturulduğu, sunulan bu teklif fiyatının teknik ve idari şartnamede öngörülen giderler dikkate alındığında makul ve yüksek olmadığının anlaşılacağı, idarenin vermiş olduğu iptal kararının reddedilerek yeniden alınacak komisyon kararı ile ihalenin kendi üzerlerine bırakılması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kurum tarafından inceleme” başlıklı 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan itirazen şikayet başvuruları, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir.” hükmü yer almaktadır.

 

             İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kurum tarafından inceleme” başlıklı 20 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idarenin ihaleyi iptali işlemine karşı yapılan başvuruya ilişkin inceleme ihalenin iptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu üzerine ihale bırakılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine,

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.1 İşçi ücretleri ve işveren tarafından ilgili mevzuat gereğince ödenmesi gereken çeşitli ödentiler, vergi, resim ve harç giderleri, giyecek, hizmet sırasında kullanılacak olan makine, ekipman, temizlik malzemeleri (deterjan vb.), teknik şartnamede istenilen tüm malzeme araç - gereçler ve diğer sarf malzemeleri, yükleniciye işyeri ile teslim edilen her türlü demirbaş malzeme ve ekipmanın bakım-onarımla yedek parça giderleri ve kullanım sırasında meydana gelen zarar ve ziyanın karşılanması teklif edilecek fiyata dahildir.

(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

Ayrıca,

A.   Yemek pişirme hizmetlerinde çalışacak iki (2) adet aşçı için brüt asgari ücretin %40 fazlası, dört (4) adet aşçı yardımcısı için ise brüt asgari ücretin %20 fazlası, yirmidört (24) adet garson için asgari ücret ödenecektir. Ayrıca 4857 Sayılı İş Kanunun 47. maddesine göre Resmi -Dini Bayram - Yılbaşı tatilinde çalışacak işçilere çalışılan hergün için 1 günlük ücret ödenecektir. Tatil ücreti brüt asgari ücret ve brüt asgari ücretin üzerinde öngörülen ücretlerin fazlası üzerinden hesaplanacaktır.

Buna göre 2008-2009 yıllarında tatil günlerinde toplam:

Aşçılar 18 gün,

Aşçı Yardımcıları 46 gün,

Garsonlar 296 gün çalışacaktır.

Tatillerde çalışacak personel sayıları aşağıda gösterilmiştir.

1 Ocak 2008 Yılbaşı Tatilinde: 1 Aşçı, 3 Aşçı Yardımcısı, 20 Garson,

23 Nisan 2008 Ulusal Eğ. ve Çocuk Bayramında: 1 Aşçı, 3 AşçıYardımcısı, 20 Garson,

19 Mayıs 2008 Gençlik ve Spor Bayramında: 1 Aşçı, 3 Aşçı Yardımcısı,20 Garson,

30 Ağustos 2008 Zafer Bayramında: 1 Aşçı, 3 Aşçı Yardımcısı, 20 Garson,

29 Ekim 2008 Cumhuriyet Bayramında: 1 Aşçı, 3 Aşçı Yardımcısı 20 Garson,

3 günlük 2008 yılı Ramazan Bayramı Tatilinde:

 

1.günü 1 Aşçı, 1 Aşçı Yardımcısı, 8 Garson,

2.günü 1 Aşçı, 1 Aşçı Yardımcısı, 8 Garson,

3.günü 2 Aşçı Yardımcısı, 8 Garson,

g)4 günlük 2008 yılı Kurban Bayramı Tatilinde:

1.günü 1 Aşçı, 1 Aşçı Yardımcısı, 6 Garson,

2.günü 1 Aşçı Yardımcısı, 6 Garson,

3.günü 1 Aşçı Yardımcısı, 6 Garson,

4.günü 1 Aşçı, 1 Aşçı Yardımcısı, 6 Garson,

h) 1 Ocak 2009 Yılbaşı Talilinde: 1 Aşçı, 3 Aşçı Yardımcısı, 20 Garson,

ı) 23 Nisan 2009 Ulusal Eğ. ve Çocuk Bayramında: 1 Aşçı, 3 Aşçı Yardımcısı, 20 Garson,

i) 19 Mayıs 2009 Gençlik ve Spor Bayramında: 1 Aşçı, 3 Aşçı Yardımcısı, 20 Garson,

j) 30 Ağustos 2009 Zafer Bayramında= 1 Aşçı, 3 Aşçı Yardımcısı, 20 Garson,

k) 29 Ekim 2009 Cumhuriyet Bayramında: 1 Aşçı, 3 Aşçı Yardımcısı, 20 Garson,

l) 3 günlük 2009 yılı Ramazan Bayramı Tatilinde:

1.günü 1 Aşçı, 1 Aşçı Yardımcısı, 8 Garson,

2.günü 1 Aşçı, 1 Aşçı Yardımcısı, 8 Garson,

3.günü 2 Aşçı Yardımcısı, 8 Garson,

 

m) 4 günlük 2009 yılı Kurban Bayramı Tatilinde:

1.günü 1 Aşçı, 1 Aşçı Yardımcısı, 6 Garson,

2.günü 1 Aşçı Yardımcısı, 6 Garson,

3.günü 1 Aşçı Yardımcısı, 6 Garson,

4.günü 1 Aşçı, 1 Aşçı Yardımcısı, 6 Garson çalışacaktır.

B.1.Aşçı ve yardımcıları için toplam 24 takım kıyafet verilecektir. Kıyafetlerin özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

Aşçı ve yardımcıları için 1 takım kıyafette: 1 adet Ütülemeye müsait, beyaz renkli 1.sınıf terilen kumaştan pileli pantolon, 1 adet krovöze gömlek (lacivert şeritli olacak), 1 adet lacivert iş önlüğü (boyun hizasında olacak), 2 adet beyaz kep, işçilerin ayak sağlığına zarar vermeyecek nitelikte hakiki deriden 2 çift sabo terlik (bir çifti lacivert, bir çifti beyaz) bulunacaktır.

2.Garsonlar için toplam 96 takım kıyafet verilecektir. Kıyafetlerin özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

Garsonlar için 1 takım kıyafette: 1 adet ütülemeye müsait açık mavi renkli 1. sınıf terilen kumaştan pileli pantolon, 1 adet robası su yeşili renkli gömlek, 1 adet lacivert iş önlüğü (boyun hizasında olacak), 2 adet açık mavi şeritli su yeşili kep, işçilerin ayak sağlığına zarar vermeyecek nitelikte hakiki deriden 2 çift sabo terlik (bir çifti lacivert, bir çifti beyaz ) bulunacaktır.

Yukarıda belirtilen yeni iş kıyafetleri yüklenici tarafından işin başında temin edilerek tamamı idareye teslim edilecektir. Çalışanlara ait kıyafetler ve terlikler yeni olacaktır (eskidiğinde değişecek) , tüm çalışanlar yaka kartı takacaklardır. İş bitiminde işçilerin kıyafetleri yükleniciye iade edilmeyecektir.

C. İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarım karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler teklifinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel ön görmeyeceklerdir.

Teklif fiyata dahildir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5 Malzemesiz Yemek Hazırlama Pişirme Dağıtma ve Bulaşık Yıkama Hizmeti Alımı İhalesinin Yaklaşık maliyet hesabında iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oram %1,5 olarak dikkate alınmıştır.düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Götürü bedel üzerinden teklif alınacak ihalelerde yaklaşık maliyet” başlıklı 8 inci maddesinde; “Götürü bedel üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında işin yapımına ilişkin bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde yer alan işçilik, malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen bedellerin toplamı alınarak yaklaşık maliyet hesaplanır.” hükmü ve “Yaklaşık maliyet hesabında esas alınacak fiyatlar” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,

c) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

d) İhale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (a), (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilememesi halinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

Esas alınır.” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması” başlıklı 12 nci maddesinde; Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli iş kalemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan her iş grubuna ait tutarların toplanması ile bulunan genel toplam tutar, katma değer vergisi hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 25 oranını geçmemek üzere kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle, yaklaşık maliyet tespit edilir…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin  “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı XIII/C maddesi; “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale işlem dosyasında yapılan incelemede; idarece ilgili meslek odası (Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği) ve sektörde faaliyet gösteren firmalardan fiyat teklifleri alınmak suretiyle yapılan fiyat araştırmasının değerlendirilmesi sonucunda ihale konusu hizmete ilişkin iş kalemlerini oluşturan işçi ücretleri, resmi-dini bayram ve yılbaşı günü ücretleri, giyim bedeli, hizmet sırasında kullanılacak makine, ekipman ve sarf malzemeleri maliyetleri belirlenerek ihale konusu işe ait yaklaşık maliyetin hesaplandığı, yaklaşık maliyetin hesaplanmasında %8 kar eklendiği belirlenmiştir.

 

Söz konusu ihaleye; Çağdaş Toplu Tem.Gıda Mad. Ltd. Şti., Pırıltı Tem. Taah. İnş. Med. San. Tic. Ltd. Şti.,  Yamanlar Tur. Mad. End. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. ve başvuru sahibi Öztaşlar Nak. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. olmak üzere 4 istekli tarafından teklif verildiği belirlenmiştir.

 

21.09.2007 tarihli ihale komisyonu kararında; 1 nolu istekli Çağdaş Toplu Tem. Gıda Mad. Ltd. Şti.’nin teklif zarfı açıldığında geçici teminatının bulunmadığı belirlenerek 4734 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine uygun olmayan söz konusu teklife ait teklif bedelinin 800,00.-YTL gibi ihale yaklaşık maliyetinin çok altında bir bedel olduğu görüldüğünden teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına, 2 nolu istekli Pırıltı Tem. Taah. İnş. Med. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde teklif ettiği 848.750,00.-YTL’nin % 3’ü olan 25.462,50.-YTL tutarında geçici teminat vermesi gerekirken, teklifi ile birlikte verdiği Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş Konya Şubesinden alınmış 25.000,00.-YTL’lik geçici teminatın teklif ettiği bedelin % 3’ünden az olması nedeniyle Kamu İhale Kanununun 33 üncü maddesine uygun olmayan teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, ihaleye katılan 3 nolu istekli Yamanlar Tur. Mad. End. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. ve 4 nolu istekli Öztaşlar Nak. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde şartname gereğince istenen belgelerin tam olduğu, ancak vermiş oldukları teklif bedelleri idarece belirlenen yaklaşık maliyet ile karşılaştırıldığında; 4 nolu istekli Öztaşlar Nak. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ve 3 nolu istekli Yamanlar Tur. Mad. End. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin yaklaşık maliyetten fazla olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde yaklaşık maliyetin hesaplanmasında işin niteliği dikkate alınarak %25 oranını geçmemek üzere kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyetin tespit edileceğinin belirtildiği, 3 nolu istekli Yamanlar Tur. Mad. End. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. ve 4 nolu istekli Öztaşlar Nak. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinde %26’yı geçen bir oranda kar marjı hesapladığı, yukarıda belirtilen olayların Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde sayılan temel ilkelerden rekabet ilkesine ters düştüğü, geçerli teklifler değerlendirildiğinde teklif edilen bedellerin idarece tespit edilen yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olduğu görüldüğünden ihalenin Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesine göre iptaline karar verildiği belirtilmiştir.

 

İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine alınan 03.10.2007 tarih ve 1 nolu kararda da; Çağdaş Toplu Tem.Gıda Mad. Ltd. Şti.’nin teklifinde geçici teminatın bulunmaması ile teklif bedelinin yaklaşık maliyetin çok altında olması ve Pırıltı Tem. Taah. İnş. Med. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde yer alan geçici teminat mektubu tutarının teklif bedelinin %3’nden az olması nedenleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve diğer geçerli tekliflerin ise yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması nedenleriyle 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan rekabet ilkesine aykırılık oluştuğu belirlenerek ve Kamu İhale Genel Tebliğinin  “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı XIII/C maddesi hükmü uyarınca komisyon tarafından gerekçesi belirtilerek ve kamu yararı gözetilerek takdir hakkının kullanılması sonucunda ihale komisyonu kararı ile ihalenin iptal edildiği belirtilmiştir.

Söz konusu ihalenin iptal gerekçelerine ilişkin yapılan incelemede;

Çağdaş Toplu Tem. Gıda Mad. Ltd. Şti.’nin teklifinin yaklaşık maliyetin çok altında olması gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun bulunmadığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesi hükmü uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olduğu tespit edilen tekliflerin idarece reddedilmeden önce aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve isteklinin aşırı düşük sorgulaması üzerine yaptığı yazılı açıklamaların değerlendirilmesi sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen ya da açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerekmekle birlikte, Çağdaş Toplu Tem. Gıda Mad. Ltd. Şti.’nin teklifi ile birlikte geçici teminatını sunmaması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde yer alan; “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3´ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır…” hükmü uyarınca teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı,

            Pırıltı Tem. Taah. İnş. Med. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi ile verdiği Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş tarafından düzenlenen 19.09.2007 tarih ve 1051341 sayılı geçici teminat mektubu tutarı olan 25.000,00.-YTL’nin anılan isteklinin teklif bedeli olan 848.750,00.-YTL’nin %3’ü olan 25.462,50.-YTL’nin altında bulunması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi hükmü uyarınca teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü yer almıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca; ihaleye en düşük fiyat teklifinde bulunan ilk iki isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve ihalede teklifi geçerli bulunan diğer iki teklifin teklif bedelinin ise hem idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin üzerinde bulunması hem de idarece hesaplanan yaklaşık maliyete göre %25 oranından fazla kar marjı içermesi nedeniyle söz konusu ihalede 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan rekabet ilkesinin sağlanamadığı ve  kamu yararı gerekçeleri ile tekliflerin uygun bulunmadığı belirtilerek ihale komisyonu kararı üzerine ihale yetkilisi tarafından ihalenin iptal edilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

       

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

         
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul