İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-3716
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :29
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3716
Şikayetçi:
 Ceysan Özel Güvenlik Koruma ve Eğt. Hiz. Ltd Şti. Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İş Merkezi C Blok Nu 6/f BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Çekirge Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kükürtlü Mh. Gonca Sk. Nu 8 Omangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.10.2007 / 28905
Başvuruya konu ihale:
 2007/114448 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik ve Koruma Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.11.2007 tarih ve 08.18.49.0097/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çekirge Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nce 11.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Güvenlik ve Koruma Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ceysan Özel Güvenlik Koruma ve Eğt. Hiz. Ltd. Şti.’nin 28.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.10.2007 tarih ve 28905 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari ve Teknik Şartnamede teklif fiyata dahil olan giyime ilişkin olarak, giyim eşyasının cinsi, nevi ve adedine yer verilmediği, bu durumun teklif fiyatını oluştururken tereddüte neden olduğu,

 

2) İhaleye teklif veren isteklilerden birkaçının teklifinin aşırı düşük olduğu, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerekirken bunun yapılmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adının “Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Alımı” olduğu, ihale konusu işin fiziki miktarı ve türünün “20 personel ve 01.01.2008-31.12.2008 dönemini kapsayan bir yıl (12 ay) süre ile Güvenlik Hizmeti Temini” olarak düzenlendiği,

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.3. Ayrıca, Çalıştırılacak işçilerin yol ve giyim bedeli aynî olarak ödenecektir.

1- Özel Güvenlik Personeline kişi başına aylık 26 günden 52 adet yol bedeline karşılık manyetik bu kart (ortahat tarife üzerinden) ile yıllık kişi başı 2 takım özel güvenlik kıyafeti ve bir mont verilecektir.

2- Özel Güvenlik Görevlisi personele ödenecek aylık brüt asgari ücretin % 30 (213,243 YTL) fazlası olacaktır.

3- Ayrıca Özel Güvenlik Görevlileri arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere en az 8 adet kelepçe ve 8 adet jop ve bunlara ait olabilecek donanım ve bunların bakım-onarım giderleri teklif fiyata dahildir.

4- İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

5- 2008 yılı resmi tatil gün sayısı 13,5 gün olup bu günlerde 8 personel çalışacaktır. Bunun ücreti ayrıca ödenecektir.26.5. İhale konusu işte çalışacak personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası risk prim oranı 1,5’dir.

26.6. Güvenlik Hizmetlerinde çalıştırılacak personelin sayısı 20 kişi olup, bunların içinden deneyimli birisi Şef olarak çalıştırılacak, sözleşme yapılmadan önce Şef dahil birimlerde çalıştırılacak personeli firma belirleyerek, Hastane İdaresine bilgi verecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

            Teknik Şartnamenin “Kıyafet, Yemek, Yol Bedeli, Sosyal Haklar ve Eğitim” başlıklı 5 inci maddesinde; “5.1.  Çalıştırılacak personele firma tarafından 5188 sayılı Kanun ve buna bağlı Yönetmelikte belirtilen esaslarda ve her işçiye imza karşığı teslim edilecek olan 2 takım üniforma ve 1 adet mont verilecektir. Bu imzalı belgeler İlk hakediliş ve Temmuz hakedişleriyle birlikte idareye teslim edilecektir. Ayrıca firma bu üniformaların yırtılıp yıpranması gibi durumlarda yenilemek zorundadır...” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde ihale konusu işin 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 365 gün olduğunun düzenlendiği,

 

            İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceğinin düzenlendiği,

 

            Görülmüştür.

 

  Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölümünün VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar başlığı altında yer alan G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri başlıklı düzenlemesinde;

 

          “Özel güvenlik hizmetine ilişkin düzenlemeler, 5188 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri esas alınarak yapılacaktır.

          ...

          İdari şartnamenin "Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar" başlıklı maddesinde, giyim bedelinin ayni olacağı belirtilecektir. Her bir işçiye sözleşme süresince verilecek giyim eşyasının cinsi, nevi ve adedine ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılacaktır. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde giyime ilişkin düzenlemede giyimin 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olacağı ihale dokümanında  belirtilecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir...” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

          İdari Şartnamede Tebliğ hükmüne uygun olarak giyimin ayni olarak teklif fiyata dahil olan masraflar bölümünde düzenlendiği, yıllık kişi başı 2 takım özel güvenlik kıyafeti ve bir mont verileceği, verilecek kıyafetin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna ve buna bağlı Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olacağının belirtildiği görülmüştür.

 

   Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Üniforma ve Teçhizat” başlıklı 22 nci maddesinde;  “Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile kanunlarla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renkte, biçim ve motifte olamaz. Üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ve teçhizat özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra, Komisyonun onayına sunulur. Üniformada şirketi tanıtıcı isim, işaret veya logo bulunur. Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat Bakanlıkça onaylanır.

Özel güvenlik görevlileri gece görevinde, spor müsabakalarında, konser ve sahne gösterilerinde üniformanın üzerine, arkasında ışığı yansıtan Ek-4’te gösterilen “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi yazılı yeleği giyerler.” hükmü yer almaktadır.

 

    İdari ve Teknik Şartname’de özel güvenlik görevlilerine verilecek kıyafetin özelliklerinin 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuata uygun olacağının açık şekilde düzenlendiği, bu hususa ilişkin herhangi bir tereddüt bulunmadığı, ihale konusu işte çalışacak özel güvenlik görevlilerine verilecek üniforma ile montun diğer özelliklerinin ise ihaleye teklif veren istekliler tarafından bilinmesi gerektiği, ihale konusu sektörde faaliyet gösteren basiretli bir isteklinin giyim eşyasının özelliklerini bilmediği gerekçesiyle teklifini sağlıklı hazırlayamadığı iddiasını ileri süremeyeceği sonucuna varılmıştır.

 

   Öte yandan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde, başvuru sahibi istekli tarafından ihaleye teklif sunulduktan sonra ihale dokümanına yönelik olarak şikayet başvurusunda bulunulamayacağı da düzenlenmiştir.

 

   Bu açıdan başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

         2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

   İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3. maddesinde yer verilen maliyet kalemleri dikkate alınarak Kamu İhale Kurumunun işçilik hesaplama modülü kullanılmak suretiyle yapılan hesaplamada;

 

   İhale konusu işin 12 ay olduğu, ihale konusu işte toplam 20 kişinin çalıştırılacağı, çalışanlara ihale tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin % 30 fazlasının ödeneceği, bunun 760,50 YTL’ye tekabül ettiği, resmi-dini bayram günlerinde toplam 108 (13,5x8) gün çalışılacağı ve sigorta risk prim oranının ise % 1,5 olduğu dikkate alındığında, % 3 sözleşme giderleri dahil (giyim ve yol hariç) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 231.841,46 YTL’ye  karşılık geldiği görülmüştür.

 

  İhale üzerinde bırakılan istekli ile ihaleye teklif veren diğer istekliler tarafından 231.841,46 YTL’nin üzerinde teklif verildiği belirlenmiştir.

 

        Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi  H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi b) Hizmet Alımı İhalelerinde başlığı altında;

 

          “…İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir…” hükmüne yer verilmiştir. 

 

           İdarece tekliflerin asgari işçilik maliyetini karşıladığı görüldüğünden, ihalenin en düşük teklif sahibi Görehan Özel Güvenlik Koruma ve Güv. Eğt. Hizm. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına gerek duyulmadığı anlaşılmıştır.

 

           Bu açıdan, başvuru sahibinin ihaleye teklif veren isteklilerden birkaçının teklifinin aşırı düşük olduğu yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul