İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-3717
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :30
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3717
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. No 62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Konak İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.10.2007 / 29289
Başvuruya konu ihale:
 2007/139291 İhale Kayıt Numaralı “Memur Personele Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.11.2007 tarih ve 08.18.71.0097/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İZSU Genel Müdürlüğü’nce 30.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Memur Personele Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Tic. Ltd. Şti.’nin 27.09.2007 tarihinde yaptığı başvurusunun, idarenin 02.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.10.2007 tarih ve 29289 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.10.2007 tarihli dilekçesi üzerine Kamu İhale Kurulunun 22.10.2007 tarih ve 2007/AK.H-1871.1 sayılı kararı ile iddiaların incelenmesine geçildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 30.10.2007 tarihinde yapılacak olan “Memur Personele Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak 17.09.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 4.4. üncü maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, isteklilerin kamu veya özel sektörde yapmış olduğu kart veya kupon karşılığındaki yemek hizmetlerine ait iş deneyim belgeleri değerlendirilecektir” şeklinde düzenlemeye yer verildiği, Kamu İhale Bülteninde ihale konusu hizmet “yemek hizmet alımı” olarak tanımlanmışken, benzer iş olarak  kart veya kupon karşılığında yemek hizmetlerine ait iş deneyim belgelerinin istenemeyeceği, benzer iş olarak kamu veya özel sektöre yapılmış her türlü yemek hizmetinin benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiği, ayrıca benzer iş tanımı nedeniyle kart veya kupon karşılığı yemek hizmeti veren yerler dışındaki lokanta ve benzeri kuruluşlar ile işyerlerinin dışlandığı, rekabetin daraltıldığı, bu nedenle benzer iş tanımının ihale mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Bülteninde 17.09.2007 tarihinde yayımlanan ihale ilanında ve İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin adının “Memur Personele Yemek Hizmeti Alımı” şeklinde tanımlandığı,

 

İhale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarının; “İzsu Genel Müdürlüğünde Çalışan 800 Memur Personele Ayda 22 Gün 12 Ay Süresince Toplam 211.200 Öğün Öğle Yemeği Hizmeti Alımı” şeklinde düzenlendiği,

 

İhale ilanının 4.4. maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak , İsteklilerin kamu veya özel sektörde yapmış olduğu kart veya kupon karşılığındaki yemek hizmetlerine ait iş deneyim belgeleri değerlendirilecektir” şeklinde düzenlemeye yer verildiği, İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde de; “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: İsteklilerin kamu veya özel sektörde yapmış olduğu kart veya kupon karşılığındaki yemek hizmetine ait iş deneyim belgeleri değerlendirilecektir” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

İhaleye ait İdari Şartnamenin “Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler” başlıklı 2.e. maddesinde ise; “Genel Müdürlüğümüzde yemek servisi verilebilecek bina, araç ve gereç olmadığından yemek hizmeti kart verilmesi şeklinde olacaktır. İstekli yemek karşılığı kayda geçirdiği karta ilişkin kayıtları aylık olarak İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğüne tutanakla teslim edecektir” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Ayrıca İdari Şartnamenin “Kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde;

7.3.3.1.İstekli firmalar sahip oldukları ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini ibraz edeceklerdir.

7.3.3.2.Kartlı sistem ile yemek hizmeti sunacağına dair taahhütname ibraz edeceklerdir.

7.3.3.3.İZSU Genel Müdürlüğü görev ve hizmet sınırları içinde kalan bölgelerde Genel Müdürlük hizmet binasına 1000 metre mesafe içinde en az 20 adet, Manisa İl merkezinde  ve diğer birimlerin bulunduğu  bölgelerde kalan ilçelerde (Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Gaziemir, Bornova, Buca, Karşıyaka, Çiğli, Urla, Seferihisar, Menderes, Bayındır, Menemen Aliağa, Kemalpaşa, Torbalı, Foça) en az 5 adet restorant, lokanta vb. iş yerleri ile yeterli miktarda kartlı sistem ile anlaşma yapacağına dair taahhütname ibraz edeceklerdir.”

          yönünde düzenleme yapılmıştır.

         İhale dokümanında yeralan düzenlemelerden ihale konusu işin kart veya kupon karşılığı yemek temini işi olduğu, bununla birlikte ihale konusu işin adının “Memur Personele Yemek Hizmet Alımı” şeklinde düzenlendiği, ihale konusu işin niteliği ile adının birbiriyle uyumlu olmadığı görülmüştür.

 

Öte yandan, Belediye memurlarına yapılacak yiyecek yardımları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesi hükmüne tabidir.

 

 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesinde; “Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.  hükmüne yer verilmiş ve hüküm uyarınca hazırlanan  Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin  “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde, bu Yönetmeliğin amacının, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirlemek olduğu, “Kapsam” başlıklı  2 nci  maddesinde, bu Yönetmeliğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanacağı, “Yardım Şekli” başlıklı 3 üncü maddesinde, yiyecek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı, bu yardım karşılığında nakten bir ödemede bulunulamayacağı, “Yardımın Şartları” başlıklı 5  inci maddesinde, Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödeneceği, yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabileceği hükümlerine yer verilmiştir.

 

Benzer iş tanımındaki;  “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: İsteklilerin kamu veya özel sektörde yapmış olduğu kart veya kupon karşılığındaki yemek hizmetine ait iş deneyim belgeleri değerlendirilecektir” ifadesinden ihale konusu hizmetle, personele yemek verme yerine, para temsili araçlar sağlanarak yemek ihtiyacının dışarıdan karşılanmasının amaçlandığı  anlaşılmaktadır.

 

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer alan düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda, 657 sayılı Kanuna tabi Belediye memurlarına yapılacak yiyecek yardımının para temsili araçlar sağlanarak dışarıdan temin edilmesi şeklinde yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul