En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-3718
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :31
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3718
Şikayetçi:
 Tuna Müh. Ltd. Şti ve Ölçen Harita İnşaat Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti., Vekili: Av.Fatma AÇIKMEŞE, Necatibey Caddesi No: 18/13 Sıhhiye /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Dikmen Caddesi No:14 06100 Bakanlıklar/ ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.10.2007 / 28904
Başvuruya konu ihale:
 2007/28763 İhale Kayıt Numaralı “5. Grup Balıkesir İli İvrindi İlçesi Sayısal Kadastral Harita Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.11.2007 tarih ve 08.18.53.0102/2007-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nce 23.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “5. Grup Balıkesir İli İvrindi İlçesi Sayısal Kadastral Harita Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Tuna Müh. Ltd Şti ve Ölçen Harita İnşaat Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Vekili Av.Fatma AÇIKMEŞE’nin 06.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.10.2007 tarih ve 28904 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 23.05.2007 tarihinde ihalesi yapılan Balıkesir İli 5. Grup Sayısal Kadastral Harita Yapım İşinde; Tuna Mühendislik Ticaret Ltd. Şti. ile Ölçen Harita İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. iş ortaklığının en düşük teklifi verdiği ve sözleşme yapmaya davet edildiği,  Tuna Mühendislik Ticaret Ltd. Şti.’nin ihale tarihi itibariyle yatırılmamış SSK primleri olduğunun şirket tarafından fark edilmesi üzerine, sözleşme yapmak için belirlenen süre dolmadan önce primleri Sosyal Sigortalar Kurumuna yatırdığı ve eksik primlerin yatırıldığını 23.07.2007 tarihinde idareye bildirerek idareden sözleşme yapılmasını talep ettiği, ancak idarece hiçbir bildirim yapılmaksızın, yatırılmamış sigorta primleri olduğu gerekçesi ile geçici teminatın irat kaydedildiği ve Tuna Mühendislik Tic. Ltd. Şti. ve Ölçen Harita İnşaat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 9 ay süreyle tüm ihalelerden yasaklanmasına karar verildiği, yasaklama kararının 22.08.2007 tarih ve 26621 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı, 4734 sayılı Kanunda 5615 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonra alınan Kamu İhale Kurulunun 13.04.2007 tarih ve 2007/DK.D-54 sayılı Kararında; “Kurum, dördüncü fıkranın (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını, (d) bendi ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri, tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir. Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerine kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir” kararı bulunduğu, bu değişiklikten önce 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), ( e), ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatın verilmemesi ya da sözleşme imzalanmaması durumunda, geçici teminatın gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklanmasına karar verileceğine ilişkin hükümler bulunduğu, Uygulama Yönetmelikleri ekindeki ilgili standart formlarda da bu hususa yönelik düzenlemeler bulunduğu, Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “isteklilerden 10 uncu maddenin son fıkrasına göre istenecek belgeler" başlıklı IX. maddesinin (f) bendinde; "Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama karan verilecektir." düzenlemesi bulunduğu, ancak 5615 sayılı Kanunla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında yapılan değişiklik ile “istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceğinin Kurum tarafından belirlenebileceği hükme bağlanmış ve gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerine kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgeleri sözleşme imzalanmadan önce vermeyen istekli hakkında yasaklama işlemi uygulanmaksızın geçici teminatların gelir kaydedilerek ihale dışı bırakılması” gerektiği hükmü geldiği, bu düzenlemeye dayanarak Kamu İhale Kurulu’nun da DK.D-54 sayılı Kararında; "ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanıncaya kadar idarelerin; 5615 sayılı Kanunla getirilen hükümlere uygun olarak; gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunanlar ile ihale üzerine kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgeleri sözleşme imzalanmadan önce vermeyen istekli hakkında, yasaklama işlemi uygulanmaksızın, geçici teminatlarının gelir kaydedilerek, ihale dışı bırakılmaları gerektiği”  kararını verdiği, 5615 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonra yasaklama kararının verilemeyeceği eksik olan SSK primlerinin sözleşme yapılması için belirlenen sürenin bitiminden önce ödendiğine dair makbuzların idareye 23.07.2007 tarihli dilekçe ekinde sunulduğu, 5615 sayılı Kanunla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında yapılan değişiklik ve mezkur Kamu İhale Kurulu kararına istinaden teminatların irat kaydedilmesi ve ihale dışı bırakma cezalarının uygulanmasının da yasaklama kararı gibi hatalı olduğu, idarenin, 9 ay süreyle ihalelerden yasaklama kararı vermesi ve geçici teminatları gelir kaydederek ihale dışı bırakması işleminin 4734 sayılı Kanuna 5615 sayılı Kanunla getirilen değişiklik ile Kamu İhale Kurulunun Kararı hilafına bir işlem olduğu ve kaldırılması gerektiği, Tuna Mühendislik Tic. Ltd. Şti.’nin ihale tarihinde mevcut olduğu belirlenen ancak sözleşme bitim süresinden önce ödenen sigorta primleri dolayısıyla ortak girişimin diğer ortağı olan Ölçen Harita İnşaat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında da aynı idari yaptırımın uygulanmasının suç ve cezaların şahsiliği ilkesi gereğince hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı, SSK primlerinin sözleşme yapılması için belirlenen sürenin bitiminden önce ödendiğine dair makbuzların idareye 23.07.2007 tarihli dilekçe ekinde sunulduğundan idarenin 22.08.2007 tarih ve 26621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 9 ay sureyle ihalelerden yasaklanması işleminin kaldırılması ile buna dayalı olarak yapılan geçici teminatın irat kaydedilmesi ve ihale dışı bırakma işleminin iptali ve yapılan ihalenin geçerli kabul edilerek işlemlere devam edilmesi, ihale sürecinin devam ettirilmemesi halinde geçici teminatlarının iadesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihalenin üzerlerinde kaldığı, idarenin sözleşmeye davet ettiği, sonradan sosyal güvenlik prim borçları bulunduğunu öğrendikleri, prim borcunu sözleşmeden önce yatırdıkları, ancak idarenin sözleşme imzalamayarak haklarında yasaklama ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi işlemi uyguladığı, her iki işleminde mevzuata uygun olmadığı belirtilerek, yasaklama kararının kaldırılması ve geçici teminatlarının iade edilerek sözleşme imzalamalarının temin edilmesi talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

            Başvuruya konu ihale Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 5. Grup Balıkesir İli İvrindi İlçesi Sayısal Kadastral Harita Yapımı Hizmet Alımı İşi ihalesidir. İhale 23.05.2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

            23.05.2007 tarihinde yapılan ihaleye 24 istekli tarafından teklif verilmiş, 1 istekli geçici teminat tutarının yetersiz olması gerekçesiyle ihale dışı bırakılmıştır. Tuna Mühendislik Tic. Ltd. Şti.-Ölçen Harita İnşaat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişim olarak ihaleye teklif vermiş olup, ortak girişimin pilot ortağı % 55 hisse oranı ile Tuna Mühendislik Tic. Ltd. Şti.’dir.

 

18.06.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin ihaleye en düşük fiyat teklifi veren Tuna Mühendislik Tic. Ltd. Şti.-Ölçen Harita İnşaat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi üzerinde bırakılmasına ve Nizam Mühendislik Har. İnş. Bilg. Nakl. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenmesine karar verildiği, ihale komisyon kararının 19.06.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, kesinleşen ihale kararının 21.06.2007 tarihinde posta ile gönderildiği, ihale üzerinde kalan Tuna Mühendislik Tic. Ltd. Şti.- Ölçen Harita İnşaat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin 04.07.2007 tarihli yazı ile yazının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde sözleşme imzalamaya davet edildiği, sözleşmeye davet yazısının iadeli taahhütlü posta ile gönderildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 23.07.2007 tarihine kadar sözleşme imzalamak için gerekli işlemleri tamamlaması, kesin teminat ile diğer parasal tutarları yatırması ve gerekli belgeleri sunması gerekiyor iken, bunun yerine 23.07.2007 tarihli bir yazı ile müracaat ederek, 23.05.2007 tarihi itibari ile sosyal güvenlik prim borçlarının bulunduğunu, ancak bu borcu sözleşme imzalanmadan önce yatırdıklarını belirterek gerekli inceleme yapılması yönünde bildirimde bulunduğu, idarece 24.07.2007 tarihli tutanak ile sözleşme imzalamaya gelinmediği hususunun tutanak altına alındığı, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sosyal güvenlik prim borcu olduğunu beyan eden ve sözleşme imzalanması gereken 23.07.2007 tarihine kadar sözleşme imzalanması yönünde başvuru olmaması gerekçesi ile 26.07.2007 tarih ve 4 sayılı onay ile ihalenin ikinci en avantajlı teklif üzerine bırakılması ve ikinci en avantajlı teklif sahibi ile sözleşme imzalanmasına karar verildiği, 26.07.2007 tarih ve 3838 sayılı yazı ile ikinci en avantajlı Nizam Mühendislik Har. İnş. Bilg. Nakl. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin sözleşme imzalamaya davet edildiği,  30.07.2007 tarihli yazı ile Tuna Mühendislik Tic. Ltd. Şti.-Ölçen Harita İnşaat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişimine ait geçici teminatın gelir kaydedildiği, 09.08.2007 tarihinde ikinci en avantajlı teklif sahibi ile sözleşme imzalandığı, 13.08.2007 tarihli yazı ile yasaklılık işlemi için bağlı bulunulan Bakanlığa bildirimde bulunulduğu, yasaklılık işleminin 22.08.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlandığı, başvuru sahibinin 05.09.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ikinci kısım (c) bendinde; “Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan istekliler ihale dışı bırakılır” hükmü,

 

            4734 sayılı Kanunun 5615 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesinin son fıkrasında; “Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir” hükmü,

 

            4734 sayılı Kanunun “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53 üncü maddesinin (b) 1 nolu alt bendinde; Kurumun “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak” görevi bulunduğu,

 

4734 sayılı  Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı  55 inci maddesinde;İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.   Bu şikâyetler;   a) Sözleşme imzalanmamışsa,  

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa idarece dikkate alınır” hükmü,

 

4734 sayılı Kanunun “Kamu İhale Kurulu Tarafından İnceleme” başlıklı 56 ncı maddesinde; İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi ya da hizmet sunucusu tarafından, Kurumun nihai kararları üzerine yargıya başvurma hakkının saklı olduğu da belirtilmek suretiyle bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla, yukarıda belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir” hükmü,

 

4734 sayılı Kanunun “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinde; “….üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir” hükmü,

 

yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine 5615 sayılı Kanun ile eklenen son fıkra üzerine Kamu İhale Kurulunca alınan 13.04.2007 tarih ve 2007/DK.D-54 sayılı Kararda; “…. Aktarılan gerekçe ve nedenlerle; 1-Söz konusu hususa ilişkin olarak halen kullanılan taahhütnamelerin geçerli olduğuna, 2-İkincil mevzuat çalışmaları tamamlanıncaya kadar idarelerin 5615 sayılı Kanunla getirilen hükümlere uygun olarak; gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunanlar ile ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgeleri sözleşme imzalanmadan önce vermeyen istekli hakkında yasaklama işlemi uygulanmaksızın geçici teminatlarının gelir kaydedilerek ihale dışı bırakılmaları” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Başvuru, yukarıda da belirtildiği üzere yasaklılık işleminin kaldırılmasına ve geçici teminatın gelir kaydedilmesine yöneliktir.

 

Yasaklılık işlemi ihale süreci, dolayısıyla itiraz süreci dışında idare tarafından alınmış idari bir işlem olduğundan, bu yöndeki başvuru Kurumun inceleme görevi alanında bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, idarece, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 23.04.2007 tarihine kadar sözleşme imzalamaması üzerine, ikinci en avantajlı teklif sahibine sözleşme imzalama konusunda 26.07.2007 tarihinde davet yazısı çıkarıldığı, yazının ikinci en avantajlı teklif sahibine 31.07.2007 tarihinde tebliğ edildiği, ikinci en avantajlı teklif sahibi ile 09.08.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, bu arada idareye bir şikayet başvurusu bulunmadığı, başvuru sahibi tarafından sözleşme imzalandıktan sonra 05.09.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu görüldüğünden, her ne kadar 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine 5615 sayılı Kanunla eklenen 10 uncu maddenin son fıkrasında “…ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir” hükmü bulunmakla ve bu hüküm uyarınca geçici teminatın gelir kaydedilmesi mevzuata uygun olmakla birlikte, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan başvurunun 4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri uyarınca idarece ve Kurumca incelenemeyeceği değerlendirilmiştir.

 

Sonuç olarak, Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında, anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşme imzalanmadan önce yapılan itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi sayılmış bulunmaktadır. İncelemeye konu başvurunun idarece uygulanan yasaklılık ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi işleminin kaldırılmasına yönelik olduğu, yasaklılık işleminin ihale süreci dışında bir idari işlem niteliğinde bulunduğu, geçici teminatın gelir kaydedilmesi işlemi ihale süreci içinde olmakla birlikte ihalede ikinci en avantajlı teklif sahibi ile 09.08.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı ve başvurunun idareye sözleşme imzalandıktan sonra 05.09.2007 tarihinde yapıldığı, ihalede başkaca şikayet ve itirazen şikayet başvurusunun bulunmadığı, dolayısıyla usulüne uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra idareye yapılan şikayet üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla başvuru ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul