İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3723
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :37
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3723
Şikayetçi:
 Dervişoğlu Seyahat Ticaret Ltd. Şti. Kargılı Köyü Tavşanlı/KÜTAHYA
 İhaleyi yapan idare:
 TKİ Garp Linyitleri Müessese Müdürlüğü Durak Mah. Etiler Cad. No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.10.2007 / 29488
Başvuruya konu ihale:
 2007/122108 İhale Kayıt Numaralı “Tavşanlı-Tunçbilek İşyerlerindeki Yemek Taşıma, Servis ve Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.11.2007 tarih ve 08.1890.0148/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TKİ Garp Linyitleri Müessese Müdürlüğü’nce 13.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tavşanlı-Tunçbilek İşyerlerindeki Yemek Taşıma, Servis ve Temizlik Hizmeti’’ ihalesine ilişkin olarak Dervişoğlu Seyahat Ticaret Ltd. Şti.’nin 01.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.10.2007 tarih ve 29488 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İhale üzerinde bırakılan firma ile diğer firma tekliflerinin idari şartnamede belirtilen maliyet kalemlerini karşılamadığı, maliyet kalemlerini içeren en uygun teklifin firmaları tarafından sunulduğu halde ihalenin kendi üzerlerinde bırakılmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler başlıklı 2 nci maddesinde;

 

            a) İhale konusu hizmetin adı: “Tavşanlı- Tunçbilek ve Açıkocak’daki işyerlerinde yemek taşıma ve servis ile çay servisi ve temizlik hizmeti verilmesi işi’’

 

            c) Fiziki miktarı ve türü : “29 kişi( 20 personel günde 8 saat tam zamanlı), 9 personel günde 4 saat kısmi zamanlı ve 2 şoför 8 saat tam zamanlı çalıştırılması işidir.’’ belirlemelerinin yapıldığı,

 

            İdari Şartnamenin 26 ncı maddesi “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar’’ başlığı altındaki           26.3 üncü maddede Ayrıca, yüklenicinin çalışanların ulaşım, yemek, giyim ve iş güvenliği koruyucu malzemelerini ayni olarak karşılayacağı. Bu bedellerin teklif fiyata dahil olduğu,

 

            Teklif fiyata dahil olacak masraflara ilişkin olarak diğer masrafların ise özet olarak aşağıdaki şekilde belirtildiği;

 

            26.3.1 inci maddede; Yüklenici çalıştıracağı her 20 (yirmi) personelden biri için ilk yardım sertifikası aldırmak ve ayrıca çalıştırdığı tüm personele İş Güvenliği ve eğitimi aldıracağı, bedellerin teklif fiyata dahil olacağı,

 

            26.3.2 nci maddede; Yüklenicinin Teknik Şartnamenin 8.2.10 maddesinde belirtilen belgelerin maliyetini karşılayacağı,

 

            26.3.3 üncü maddede; 2 araç 279 km./gün x 300 iş günü = 83.700km./yıl kullanılacağı,

 

            26.3.4 üncü maddede; ısıtmada kullanılacak L.P.G. tüp ve değişim masraflarının firma tarafından karşılanacağı,

 

            26.3.4 üncü maddede İki adet 14 kişilik minibüse ait akaryakıt, lastik, yağ, tamir ve bakım masraflarının, Teknik şartnamenin 13.1 inci maddesinde belirtilen malzeme maliyetleri ile yol, yemek, giyim ve koruyucu malzeme gibi malzeme maliyetlerinin teklif fiyata dahil olup; bu maliyetlerin birim fiyat teklif cetvelinin1 inci sırasında yer alan maliyet kalemine yansıtılacağı,

 

            26.3.6 ncı maddede ise; yemek, kahvaltı ve çay malzemeleri (çay, şeker hariç) ile bunlara ait demirbaşlar, teknik şartnamenin 13.1 inci maddesindeki malzemelerin yükleniciye ait olup, teknik şartnamenin 13.2 nci maddesindeki malzemelerin ise yükleniciye tutanak ile teslim edileceği, bu listedeki malzemelere verilen zararın da yüklenici tarafından tazmin edileceğinin belirtilmiş olduğu,

 

            İdari Şartnamenin 56.8 inci maddesinde; “Dini ve ulusal  bayram tatilleri (bir yıl süresince) ile yılbaşında çalışacak personel 9 kişi tam zamanlı( günlük 8 saat çalışma süresi- 2 şoför dahil), 5 kişi kısmi zamanlı( günlük 4 saat çalışma süresi ) olarak çalıştırılacak ve bir yıldaki toplam dini ve ulusal bayram tatilleri ile yılbaşı tatili 13 gün olarak değerlendirilecektir.’’ düzenlemesinin yapıldığı,

 

            Teknik Şartnamenin 9.2 nci maddesinde giyime ilişkin olarak; 10585 adet eldiven,696 adet bone, 58 adet önlük, 29 adet ayakkabı, 58 adet pantolon, 58 adet gömlek verileceği,

 

            Teknik Şartnamenin 9.3 üncü maddesinde Yemeğin bir öğün için G.L.İ. tabldotundan verilip yüklenicinin hak edişinden kesileceği,

 

            Teknik Şartnamenin 13.1 inci maddesinde; 16 maddeden oluşan malzeme listesinin verildiği,

 

            Anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde; yemek, yol, giyecek ve şartnamedeki diğer maliyet unsurları hariç olmak üzere asgari işçilik maliyetinin belirlenmesi mümkün gibi görünmekteyse de; 

 

            İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde; İşe Başlama ve İş Bitirme tarihi başlığı altında, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 takvim günü içinde işe başlanacağı, işin süresinin 365 takvim günü olacağı belirtilmiş olup,

 

            Birim fiyat teklif cetveli ekinde iş kalemlerinin dört ana başlık altında toplanarak;

1)      20 işçi ve 2 şoför günde sekiz saat tam zamanlı 365 günden miktar 8030 gün,

2)      9 işçi günde 4 saat kısmi zamanlı 365 gün, işçi başına miktarı 3285 gün,

3)      Dini ve ulusal bayram ile yılbaşı çalışması 7 işçi ve 2 şoför günde sekiz saat tam zamanlı 13 günden miktarı 117 gün,

4)      Dini ve ulusal bayram ile yılbaşı çalışması 5 işçi günde 4 saat kısmi zamanlı 13 günden 65 gün,

 

            Şeklinde belirleme yapıldığı,

 

            Tüm bu verilerin ışığında; teklif bileşenlerinden asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasının mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Asgari işçilik maliyet hesabı yapılabilmesi için sürenin ay olarak belirlenmesi ya da işe başlama - bitiş tarihlerinden birinin belli olması, ya da birim fiyatın idarece belirlenmesi gerekmektedir. Yukarıdaki veriler çerçevesinde; asgari işçilik maliyeti tam olarak hesaplanamayacağından, asgari işçilik maliyetinin hesaplanamadığı bir ihalede sağlıklı değerlendirmenin de yapılamayacağı sonucuna varılmıştır.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinden, 18.10.2007 tarihinde Arslanoğulları Ltd. Şti. ile idare arasında sözleşme imzalanmış olduğu tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibinin 01.10.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunması üzerine, idarenin 15 günlük süreyi beklemeden 18.10.2007 tarihinde sözleşmeyi imzaladığı, 04.10.2007 tarihinde idarece şikayeti esastan sonuçlandıran kararın 11.10.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, dolayısıyla imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır. İdare başvuruyu şikayet olarak kabul etmediğini belirtmekteyse de gerek idarenin cevabından gerekse başvuru sahibinin dilekçesinden başvurunun idareye şikayet niteliğinde olduğu tespit edilmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ( ğ) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            ğ) İhale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden yapılan incelemede; İdari Şartnamenin 48 inci maddesinde; “Fiyat farkı ödenmeyecektir’’ düzenlemesi yapıldığı halde, maddenin devamında sanki fiyat farkı verilecekmiş gibi asgari ücretin arttırılması halinde aradaki farkın yükleniciye ödeneceği belirtilmek suretiyle aynı maddede içerisinde çelişkili düzenleme yapılarak tereddüde yol açılmıştır. Söz konusu düzenlemeler teklifin esasını etkileyeceğinden sağlıklı teklif verilmesi, tekliflerin değerlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını etkileyebilecek niteliktedir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu,  ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerektiği neticesine varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul