İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3724
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :41
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3724
Şikayetçi:
 Delta Otomotiv Teknik Serv. Güv. Sis. Tem. Hiz. Ltd. Şti., İskenderpaşa Mah. Havlucu Sok. No:22/1 Fatih / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Erkan-ı Harp Sok. Metrohan No:4 34420 Tünel Beyoğlu / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.10.2007 / 30525
Başvuruya konu ihale:
 2007/96662 İKN|li “İkitelli Garajındaki Otobüslerin İç ve Dış Temizliğinin Yaptırılması Konusunda Hizmet Satın Alınması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.11.2007 tarih ve 08.19.47.0167/2007-72E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 12.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İkitelli Garajındaki Otobüslerin İç ve Dış Temizliğinin Yaptırılması Konusunda Hizmet Satın Alınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Delta Otomotiv Teknik Serv. Güv. Sis. Tem. Hiz. Ltd. Şti.’nin 24.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.10.2007 tarih ve 30525 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Teknik şartnamenin 3.4 üncü maddesinde; “Yüklenici, işin yapılması sırasında personeli tarafından araçlarda ve birimlerde meydana getirilecek her türlü zarardan sorumludur. Zarar tespitinde İETT kayıtları esas alınır.” düzenlemesine yer verildiği, ihale konusu hizmetin toplu taşıma yapan araçların temizlik hizmeti olduğu göz önüne alındığında, araçlarda meydana gelebilecek hasarların hangi saatlerde ve kimler tarafından yapıldığının tespiti de mümkün bulunmadığı, diğer taraftan hizmet süresi içinde meydana gelebilecek ve tazmini yükleniciye ait olan zararın niteliği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı, yoruma açık ve idarenin tek taraflı insiyatifine bırakıldığı şartnameye konulan bu sorumluluk karşısında tip idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde de gider kalemi olarak yer verilmediği, bu durumda hiçbir açıklama yapılmadan şartnameye konulan bu sorumluluğa ait giderin önceden öngörülmesinin mümkün bulunmadığı gibi teklif fiyatın tespitini de imkansız hale getirdiği hususunda idareye yaptıkları başvurunun idare tarafından uygun bulunmadığı, isteklilerin teklif vermesini engelleyici nitelikte olan bu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesine aykırı olduğu  iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin 3.4 üncü maddesinde;“Yüklenici, işin yapılması sırasında personeli tarafından araçlarda ve birimlerde meydana getirilecek her türlü zarardan sorumludur. Zarar tespitinde İETT kayıtları esas alınır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde, işyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenicinin sorumlu olduğu, yüklenicinin, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uyması gerektiği, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önleminin alınmasından, iş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenicinin sorumlu olduğu, ayrıca yüklenicinin, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorunda olduğu, bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümünün yükleniciye ait olduğu belirtilmiştir.

           

Bu nedenle, idare tarafından sözleşmenin yürütülmesine yönelik olarak teknik şartnamede yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul