İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3725
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :42
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3725
Şikayetçi:
 Yalçınhan Turz. Taşm. Tem. Petrol San. Tic. Ltd. Şti., Armağan Mahallesi Meram Yeni Yol Üzeri No:26/2 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mevlana Cad. No:1 Meram / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.09.2007 / 26007
Başvuruya konu ihale:
 2007/132732 İKN|li “Öğrenci Taşıma Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.11.2007 tarih ve 08.17.00.0167/2007-75 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 31.08.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Öğrenci Taşıma Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Yalçınhan Turz. Taşm. Tem. Petrol San. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.09.2007 tarih ve 26007 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 03, 20 ve 31.08.2007 tarihlerinde Evliyatekke İ.O.O.’nun Gökyurt İ.O.O’na taşınması ihalelerine katıldığı, söz konusu ihalelerde istenilen araçların yaşlarının 0-10 yaşları arasında olmasının istenildiği, ihalelere 2 isteklinin katıldığı, kendileri tarafından verilen tekliflerin eksiksiz ve tam olduğu, tekliflerinin muhammen bedelin üzerinde olması nedeniyle tekrar teklif vermelerinin istenildiği, diğer firmadan teklif alınırken kendilerinin ihale komisyon odasından dışarı çıkartıldığı, diğer istekli tarafından sunulan araçların yaşlarının istenilen şartlara uygun olmamasına rağmen firmanın teklifinin uygun bulunduğu, kesinleşen ihale kararının 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesine uygun olarak kendilerine bildirilmesi gerekirken bildirilmediği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde; “(1) Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2)      Dilekçe ve eklerinin Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul