İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3726
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :44
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3726
Şikayetçi:
 Güntay Temizlik ve Sosyal Hiz. Tic. A.Ş. Koşuyolu Mah. Muhittin Üstündağ Cad. No:13 Kadıköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Devlet Hastanesi Baştabipliği, Atatürk Mah. Turgutreis Cad. 10100 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.11.2007 / 31342
Başvuruya konu ihale:
 2007/146488 İKN|li “Bakım, Onarım ve Teknik Destek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.11.2007 tarih ve 08.19.88.0167/2007-74E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Balıkesir Devlet Hastanesi Baştabipliği 15.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Bakım-Onarım ve Teknik Destek Hizmeti ihalesine ilişkin olarak Güntay Temizlik ve Sosyal Hiz. Tic. A.Ş.’nin 23.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.11.2007 tarih ve 31342 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İş yerinin sigortalanma sorumluluğunun yükleniciye ait olduğu bu nedenle sigorta türü ve teminat limitlerinin idari şartnamenin 26 ncı maddesinde düzenlenmesi gerektiği,

 

2) Personellerin giyeceklerine ait nitelik, özellik ve sayılarına ilişkin ayrıntılı açıklamalara teknik şartnamede yer verilmediği, bu hususun teklif verilmesinde tereddüte neden olduğu,

 

3) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; “… personele yol parasının yüklenici tarafından gidiş – dönüş günde 2 (iki) adet otobüs biletini ayni olarak verecek veya kendi temin edeceği servis araçları ile ulaşımı sağlayacaktır.” düzenlemesine yer verildiği,  söz konusu düzenlemenin çelişkiye neden olduğu,

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.1. Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç ve diğer giderler (giyim, yol bedeli, mali sorumluk sigortası) isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.”,

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” kısmının 1 inci maddesinde; “İstekli çalıştıracağı personel ile ilgili Mali Sorumluluk Sigortası yaptıracaktır.” ,

 

Düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (31 nolu) dipnotunda “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden, isteklinin çalıştıracağı personel ile ilgili “Mali Sorumluluk Sigortası” yapılacağı öngörüldüğü halde teminat limitlerine ilişkin herhangi bir belirlemenin yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumun, isteklilerce sigorta için maliyet öngörülse bile sunulan poliçelerde öngörülen teminat kapsam ve limitlerinin, isteklilerce farklı belirlenmesine neden olabileceği gibi tekliflerin değerlendirilmesinde de sonucu etkileyebileceğinden, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.3. Ayrıca, personelin yol ve giyecek (ayni) giderleri teklif fiyata dahildir.”

 

Teknik şartnamenin 2.15 inci maddesinde;

 

“Yüklenici çalıştıracağı 20 personele hastane idaresinin belirleyeceği yazlık kısa kollu iş önlüğü, kışlık uzun kollu iş önlüğü, kışlık ve yazlık pantolon, kışlık ve yazlık ayakkabı olmak üzere; yazlık ve kışlık özel kıyafetleri giyecek olup kıyafetlerin (ayni olarak) sağlanması müteahhit firmaya ait olacaktır. Firma elemanları hiçbir şekilde kirli yırtık ve eski kıyafet giymeyeceklerdir. Kıyafetlerin arkasında yüklenici firma ismi yazılı olacaktır.”

 

Düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı (XIII.G) maddesinde;

 

“13- Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

İdare tarafından çalıştırılacak personellerin kıyafetlerin özelliklerine yönelik teknik şartnamenin 2.15 inci maddesinde düzenleme yapıldığı görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.3. Ayrıca, personelin yol ve giyecek (ayni) giderleri teklif fiyata dahildir. Personelin yol gideri yüklenici tarafından geliş – gidiş günde 2 (iki) adet otobüs biletini ayni olarak verecek veya kendi temin edeceği servis araçları ile ulaşımı sağlayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı (XIII.G) maddesinde;

 

“10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.

Ancak idari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.   

11- Yol giderine  ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır. Aylık bilet veya kart ücreti ya da fazla bilet sayısı nedeniyle günlük bilet fiyatların daha düşük bedelle verildiği hallerde, günlük bilet fiyat yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.”   açıklamalarına yer verilmiştir.

 

İdare tarafından, çalıştırılacak olan personellerin yol giderleri ayni olarak teklif fiyata dahil edileceği, yol gideri için personele otobüs bileti verilebileceği gibi, yol ihtiyacının yüklenici tarafından servis araçları ile de sağlanabileceği belirtilmiştir.

 

İdare tarafından yapılan düzenlemeden, isteklilere iki seçenek sunulduğu, isteklilerin personele otobüs bileti verebileceği gibi kendilerinin temin edeceği servis araçları ile de personelin ulaşım ihtiyaçlarını sağlayabileceği anlaşılmaktadır.

 

Bu nedenle, söz konusu düzenlemenin tekliflerin hazırlanmasında isteklileri tereddüte düşürmeyeceği gibi tekliflerin değerlendirilmesinde de sonucu etkilemeyeceğinden, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul