İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3729
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :47
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3729
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem. İlaçlama Sos. Hizm. Gıda San.Tic.Ltd. Şti. , Vedat Dalokay Caddesi Nu:62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Turkısh Petroleum Internatıonal Company, Söğütözü Cad. No:27 Söğütözü/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.10.2007 / 29331
Başvuruya konu ihale:
 2007/117156 İhale Kayıt Numaralı “TPIC Merkez Binasının Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.11.2007 tarih ve 08.18.77.0168/2007-73E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Turkısh Petroleum Internatıonal Company tarafından 10.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “TPIC Merkez Binasının Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem. İlaçlama Sos. Hizm. Gıda San.Tic.Ltd. Şti. ’nin 04.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin 16.10.2007 tarih ve 29331 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 49.1 inci maddesinde işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin verilmeyip, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 takvim günü içinde işe başlanacağının belirtildiği, 49.2 nci maddesinde ise işin süresinin 730 takvim günü olarak verildiği, 730 takvim gününün tam olarak 24 aya denk gelmediği ve bu durumun asgari maliyeti etkileyeceği,

 

            2) İdari Şartnamenin 57 nci maddesinde yüklenicinin manyetik yaka kartının temin edeceğine ilişkin düzenlemenin teklif fiyata dahil olan masraflar bölümünde yer almamasının uygun olmadığı, bu durumda kart için bir bedel ödenmesinin mümkün olamayacağı,

 

           

 

İddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

  İşe ait idari şartname, sözleşme tasarısı ve ihale ilanı işin süresine ilişkin olarak incelendiğinde, idari şartnamenin 49.1 inci maddesinde; “Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) takvim günü içinde işe başlanır.” ve 49.2 uncu maddesinde işin süresi “…..2007-…..2009 (730-Yediyüzotuz-takvim günüdür)”, sözleşme tasarısının “sözleşmenin süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde; “İşe başlama tarihi ….2007; işi bitirme tarihi ….2009’dur. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 730 takvim günüdür.” ve ihale ilanının 2.c) maddesinde “işin süresi, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 2 yıldır.” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı G. Bölümünün 7 nci maddesinde ise; “İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır. Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

 

Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.

 

İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.“   hükmü yer almaktadır.  

 

Anılan Tebliğin “Süreklilik Arz Eden Hizmet Alımlarında İşe Başlama Tarihi” başlıklı IV  üncü maddesinde;          Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren kaç gün içinde işe başlanacağının idari şartnamede gösterileceği ve işin süresinin de takvim günü olarak belirtileceği öngörülmüştür.

 

Yine Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 10 uncu maddesinde; sözleşmenin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün olacağı ve işin başlama ve bitiş tarihleri kesin ise bu tarihlerin belirtilebileceği düzenlenmiştir.” hükmü yer almaktadır.

            

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 10 uncu maddesi gereğince; sözleşmenin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün olacağı ve eğer kesin ise işin başlama ve bitiş tarihlerinin belirtilebileceği düzenlenmiştir.

 

İhale ilanı, idari şartname ve sözleşme tasarısının aktarılan hükümlerinden; ihale konusu işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin kesin olmadığı, işin başlama tarihinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün ve işin süresinin ise 2007-2009 olarak belirtilmiş olmasının asgari maliyetin hesaplanmasında belirsizlik yaratacağı ve ortaya konulan nedenlerden dolayı söz konusu düzenlemenin, istekliler bakımından tekliflerin verilmesinde esas alınacak sürenin 730 takvim günü olarak kabul edileceğinden hareketle bu sürenin hangi tarihten itibaren geçerli olacağı anlaşılamadığından tekliflerin hazırlanması aşamasında isteklileri tereddüde düşürecek ve sağlıklı teklif verilmesine engel olacak nitelikte olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

         Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” bölümünün 57 (d) maddesinde; “Yüklenici çalışanlarına kimlik bilgilerini ihtiva eden, idareye ait binalara girişinden çıkışlarına kadar üzerinde taşıyacağı, her işçinin kendi adına düzenlenecek idarece onaylanmış “manyetik yaka kartı” temin edecektir. (İdarenin savunma sekreterliği tarafından idare personeli için ilgili firmadan temin edilen manyetik yaka kartı bedeli KDV hariç 7,00 YTL’dir.) Yüklenici, ilgili firmaya bedelini ödeyerek söz konusu kartları temin edebilecektir. Yaka kartı bulunmayan işçiler İdareye ait binalara alınmayacaktır Yüklenici yaka kartlarının kaybolması halinde bedelini ödemek suretiyle yenisini temin edecektir.” ve teknik şartnamenin 9.3 üncü maddesinde “Yüklenici, işçiler için İdarece onaylanmış (bedelini ödeyerek İdarenin temin edeceği) manyetik giriş kartını kullanacak, işçi binaya girişinden çıkışına kadar giriş kartını takacaktır. Giriş kartı bulunmayan işçiler binaya alınmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yaka kartı bedelinin genel giderler içerisinde kabul edilmek suretiyle teklif bileşenleri arasında yer verilmesine gerek bulunmadığı anlaşıldığından şikayetçinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi ihale dokümanının ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İşe ait teknik şartnamenin 2 nci maddesinde çalışma saatlerinin normal mesai günlerinde; 07:30-12:30 (çalışma), 12:30-13:30 (dinlenme), 13:30-17:30 (çalışma) olmak üzere 9 saat, hafta sonu (cumartesi); 08:30-10:30 (çalışma), 10:30-11:00 (dinlenme), 11:00-14:00 (çalışma) olmak üzere 5 saat ve toplamda 50 saat olduğu belirtilmiş ve idari şartnamenin 48.2 inci maddesinde ihale konusu işte çalıştırılacak işçi sayısının 17 kişi olacağı ve çalışma süresinin (ara dinlenme hariç) hafta içi mesai günlerinde 9 saat; cumartesi günlerinde 5 saat olmak üzere haftalık çalışma süresinin toplam 50 saat olacağı belirtilmiştir.

 

İdare tarafından yukarıda yapılan düzenleme doğrultusunda, ihale konusu işin yerine getirilmesinde istihdam edilecek personelin, haftada toplam 50 saat çalışacağı ve 1 gün hafta tatili yapacağı anlaşılmaktadır.

 

         4857 sayılı İş Kanununun “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 41 nci maddesinde “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin arttırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 (kırkbeş) saati aşan çalışmalardır.

 

         Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 50 (yüzde elli) yükseltilmesi suretiyle ödenir”  hükmü ile,

 

         Aynı Kanunun “Çalışma Süresi” başlıklı 63 ncü maddesinde “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 (kırk beş) saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır”  hükmü yer almaktadır.

 

         Bu hükümden, genel bakımdan haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu ve 45 saati aşan çalışmaların fazla çalışma olarak değerlendirilmesi gerektiği, fazla çalışma ücretinin ise normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 50 (yüzde elli) yükseltilmesi suretiyle ödenmesi gerektiği anlaşılmasına rağmen, ihale dokümanında yapılan düzenlemeye göre istihdam edilecek personelin haftalık çalışma süresinin 50 saat olduğu, çalışma süresi içerisinde 5 saat fazla çalışmanın yer aldığı görülmektedir.

 

            Ancak; İdari ve Teknik şartnamelerde yapılan düzenlemeler içerisinde, ihale konusu işin yerine getirilmesi sırasında istihdam edilecek personel tarafından yapılacak olan ve yukarıda belirtilen fazla çalışma süresine ilişkin ücretin ödenip ödenmeyeceği ile teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceği konusunda bir düzenlemenin yer almadığı, ayrıca yaklaşık maliyet içerisinde fazla çalışma ücretine ilişkin bir bedele yer verilmediği, birim fiyat teklif cetvelinde de fazla çalışmanın ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmediği, kaldı ki yapılan düzenlemede kaç personelin çalıştırılacağında da netlik bulunmadığı ve diğer taraftan ihaleye katılan 10 istekli tarafından fazla çalışma ücretine ilişkin tutar dahil edilmeyerek teklif verildiği ve bu sebepten de değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Netice itibariyle; ihale konusu işin yerine getirilmesi sırasında istihdam edilecek personel tarafından yapılacak olan fazla çalışma sürelerine ilişkin fazla mesai ücretinin ve kaç personele idarece fazla mesai yaptırılacağının idare tarafından ihale dokümanında düzenlenmemesi halinin, 4857 sayılı İş Kanununun 41 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmış olup, bu durumun ayrıca isteklileri tekliflerini oluşturup vermelerinde ve idarece değerlendirme yapılmasında tereddüde düşürecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

2) Teknik Şartnamenin 4.1 inci maddesinde “… İhale konusu hizmette Yüklenici tarafından temin edilecek, aşağıda özellikleri belirtilen temizlik malzemeleri yüklenici tarafından temin edilecek ve asgari miktarlar sürekli olarak bulundurulacaktır. Ahşap Temizleyici: 10 Kutu, Cam Sil: 40 Kutu, Paslanmaz Metal Parlatıcı: 10 Kutu, Kireç Sökücü: 20 Adet, Cila (zeminlere uygulanabilir özellikte): 20 Kutu, Leke Çıkarıcı (halı): 20 Kutu.” düzenlemesinin yapıldığı, sarf malzemelerde kutu ifadesinin kullanıldığı kilogram ve adet olarak belirleme yapılmadığı  ve bu durumun da fiyat oluşturmadaki güçlük nedeniyle sağlıklı ve doğru tekliflerin oluşturulmasını engelleyebileceği anlaşılmıştır.

 

           Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul