• Karar No: 2007/UH.Z-373
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-373 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 19.11.2007 tarih, 2007/UH.Z-3730 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :23
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-373
Şikayetçi:
 Ziyafet Gıda Yemek Ürt. İnş. Turz. Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Uludağ Cad. Kestel Organize San. Bölgesi Nu:15 Kestel/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa A.O.S. Onkoloji Hastanesi Baştabipliği Alaattin Mah. Menekşe Sok. Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.12.2006 / 42195
Başvuruya konu ihale:
 2006/134730 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Yemek Hizmeti Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2007 tarih ve 08.18.84.0041/2006-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa A.O.S. Onkoloji Hastanesi Baştabipliği’nce 15.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Yemek Hizmeti Alımı İhalesi”ne ilişkin olarak Ziyafet Gıda Yemek Ürt. İnş. Turz. Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.12.2006  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.12.2006 tarih ve 42195 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına Karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;ihale üzerinde bırakılan isteklinin 1 kişilik yemek için 1,64 YTL bedel öngördüğü, bu bedelin diğer tekliflere göre çok düşük olduğu, idarece 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın mevzuata aykırı olarak ihalenin sonuçlandırıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından 320.000 adet normal yemek ve 30.000 adet diyet yemek için 1.64 YTL/adet birim fiyatla toplam 574.000,00 YTL, 140.000 adet kahvaltı için 0,90 YTL/adet birim fiyatla 126.000 YTL olmak üzere toplam 700.000 YTL teklif verdiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan teklifleri tespit edeceği; bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihaleye konu hizmetin kapsamının, personel çalıştırılmasına yönelik bir hizmet alımından ibaret  olmadığı; idarenin ihtiyaç duyduğu yemeğin isteklinin kendi işyerinde hazırlanarak idare bünyesinde servis yapılması ve servis sonrası temizlik hizmetlerini kapsadığı anlaşılmıştır. 

 

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde malzemeli yemek ihalesi ile ilgili olarak aşırı düşük tekliflerin belirlenmesine ilişkin olarak özel bir usul öngörülmemiştir.

 

Bunun yanında, şikayetçi tarafından da iddiasına dayanak olarak işin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan maliyet unsurları hakkında herhangi bir bilgi ve belge sunulmamıştır.

 

Bu çerçevede; isteklilerce verilen tekliflerin aşırı düşük olup olmadığı konusunda diğer tekliflerle yaklaşık maliyete göre mukayese yapılması sonucunda teklifin aşırı düşük olup olmadığı konusunda takdir yetkisinin ihale komisyonunda olduğu ve bu değerlendirmeye esas olmak üzere ikincil mevzuatta da herhangi bir kısıtlayıcı husus veya uygulanması zorunlu usul belirlenmediği, idarenin işleminin ihale mevzuatına aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul