İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3733
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :52
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3733
Şikayetçi:
 Konya Turzm. Oto Nak. ve Petr. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Cad. Nu 136 Karatay/KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kaymakamlık Binası 1.Kat 42018 Selçuklu/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.10.2007 / 29904
Başvuruya konu ihale:
 2007/156053 İhale Kayıt Numaralı “2007/2008 Eğitim Yılı Engelli Öğrenci Taşıma” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.11.2007 tarih ve 08.19.11.0041/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 11.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/2008 Eğitim Yılı Engelli Öğrenci Taşıma ihalesine ilişkin olarak Konya Turzm. Oto Nak. ve Petr. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti’nin 15.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.10.2007 tarih ve 29904 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya ilişkin ihale idarece iptal edildiğinden Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kamu İhale Mevzuatı gereği tekliflerin son verilme tarihi ve saati ile ihale tarih ve saatinin aynı olması gerektiği, ancak 2007/156053 ihale kayıt numaralı işe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde idarece düzenlenen tabloda ihale tarih ve saati olarak 11.10.2007 tarih ve saat 11:00 belirtildiği, ancak aynı idari şartnamenin 5.1 inci maddesinde ise son teklif verme saatinin 09:00 olarak belirtildiği, idarece idari şartnamenin 5.1 inci maddesinin uygulanarak tekliflerinin kabul edilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu 2007/156053 İKN´li Öğretmen Fatma Menekşe Eğt. Uyg. Okulu (Selçuklu Bölgesi-1, Normal Eğitim) öğrencilerine ait ihalenin saati, idari şartnamenin 2 nci maddesinin devamındaki Tablo 1’de 11:00 olarak belirlenmiş ve aynı şartnamenin 3 üncü maddesinin (d) bendinde, “Tablo 1’de belirtilen ihale saatleri” ifadesine “İhaleye ilişkin bilgiler” kapsamında yer verilmiştir. Diğer taraftan, anılan şartnamenin 5.1.b maddesinde, “son teklif verme tarihi (ihale tarihi): Tablo 1’de belirtilen tarih 11.10.2007” ve 5.1.c maddesinde ise, “son teklif verme saati (ihale saati): 09.00” şeklinde düzenleme yapılmış olup, işe ait ihale ilanının 8 inci maddesinde, tekliflerin 11.10.2007 saat 9:00’a kadar Selçuklu Milli Eğitim Müdürlüğüne verilebileceği hususuna yer verilmiştir .

 

            4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında, “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.....” hükmü bulunmakta olup bu hükümden son teklif verme saatinin ihale saati ile aynı olacağı anlaşılmaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII-F “Tekliflerin Son Verilme Tarih ve Saati” başlıklı maddesinde de “4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında tekliflerin ihale saatine kadar verilebileceği açıkça belirtildiğinden, tekliflerin ihale saatine kadar idarelerce kabul edilmesi ve bu saatten sonra verilen tekliflerin kabul edilmemesi ve açılmadan iade edilmesi gerekecektir. Son teklif verme saati ile ihale saatinin aynı olması yasal bir zorunluluk olduğundan son teklif verme tarih ve saati ile ihale tarih ve saati farklı belirlenmemelidir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında tekliflerin ihale saatine kadar verilebilmesi mümkün iken, ihale ilanı ve  idari şartnamede yer alan Tablo’da ihale saatinin 11:00 olarak belirlenmiş olmasına karşılık, son teklif verme saatinin aynı ilan ve şartnamede 9:00 olarak belirlenmesinin, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiğinden ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece bila tarihli ihale komisyon kararı ile tekliflerin yaklaşık maliyetin üstünde olduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul