İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3743
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :64
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3743
Şikayetçi:
 VEKİLİ: Av. İsmail Sarı, Türkiye Tabipler Vakfı Şifa Tıp Merkezi İktisadi İşletmesi, Fevzipaşa Bulvarı No: 172/2 Basmane İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Gaziler No: 331 Yenişehir İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.10.2007 / 28256
Başvuruya konu ihale:
 2007/78109 İhale Kayıt Numaralı “Değişken Açılı Çift Dedektörlü Spect Gama Kamera Sistemi ve Pet-Ct Cihazı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.11.2007 tarih ve 08.18.21.0182/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 20.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Değişken Açılı Çift Dedektörlü Spect Gama Kamera Sistemi ve Pet-Ct Cihazı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Türkiye Tabipler Vakfı Şifa Tıp Merkezi  İktisadi İşletmesi Vekili Av. İsmail Sarı’nın 03.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.10.2007 tarih ve 28256 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamedeki düzenlemelerin belli bir firmayı işaret ettiği, bu nedenle ihaleye katılamadıkları ve rekabetin engellendiği iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İddia konusuna ilişkin olarak akademik bir kuruluştan 18.10.2007 tarih ve 2763 sayılı yazı ile görüş sorulmuş, gelen görüşte; teknik şartnamenin belli bir marka ve model cihazı tarif etmediği belirtilmekle birlikte teknik şartnamedeki belirlenen teknik kriterlerin fırsat eşitliğini kısıtlar nitelikte olduğu belirtilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

            Yine anılan Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında, “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

            İhalede 4 kişinin ihale dokümanı satın aldığı, iki isteklinin ihaleye teklif verdiği anlaşılmıştır. Teknik şartnamede yapılan düzenlemelerin ihaleye katılımı azaltarak rekabeti önleyebileceğinden yapılan düzenlemelerin anılan Kanunun 5 ve 12 nci maddelerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

          1) İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde, ihale konusu cihazlara ilişkin olarak “Kullanıldığı yerler hakkında referans verilecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar I. Deneyime İlişkin Referans” başlıklı bölümünde, “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin  belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada  Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İdari şartnamede kullanılacak cihazlara ilişkin referans istenmesinin anılan hükme aykırı olduğu ve ihaleye katılımı azaltabileceği anlaşılmıştır.

 

            2) İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde, “Sözleşme aşamasında, hizmetin görüleceği yer ve yerlerin İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Konak Emlak Müdürlüğünden kiralama yapılacak olup; bedeli yüklenici firma tarafından ödenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

            İşin yapılacağı yerin üçüncü bir kişiden kiralanacağı şeklinde yapılan bu düzenlemede kira bedeli konusunda bir belirsizlik olduğu, teklifi oluşturan maliyet kalemlerinden birisi olan işin yapılacağı yerin kira bedelinin belirli olmaması halinde tekliflerin sağlıklı oluşturulması ve değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

3) İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin türü ve miktarı belirtilmiştir.

 

Buna rağmen, ihaleye ilişkin standart formlardan “birim fiyat teklif cetvelinin” doldurulmadan boş olarak istekli olabileceklere verildiği görülmüştür.

 

Söz konusu ihalede teklif türünün teklif birim fiyat olarak belirlendiği, ancak idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının idare tarafından doldurulmadığı anlaşılmıştır.

 

Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” alt maddesi gereğince “… 2-…Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir”. hükmüne yer verilmiştir.   

 

            İdarece, 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile anılan tebliğ hükmü çerçevesinde birim fiyat teklif cetvelinin standart forma uygun olarak hazırlanması, bu cetvelde iş kaleminin adı ve kısa açıklaması ile biriminin ve miktarının mutlaka belirtilmesi ve  hazırlanan bu cetvelin ihale dokümanı içerisinde isteklilere sunulması gerekirken Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan (KİK019.0/H) nolu birim fiyat teklif cetveli standart formunun boş olarak isteklilere verilmesi mevzuatın ilgili hükümlerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

 

            4) İdari şartnamenin 7.3.4. Kalite ve standarda ilişkin belgeler başlıklı maddesinde, “Cihaz ve ürüne ait kalite güvence belgeleri” düzenlemesi yer almaktadır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde, “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarenin istenen analizleri sağlayacak cihaz ve ürünlere ilişkin kalite güvence belgesi istenildiği anlaşılmış olmakla birlikte bu belgelerin neler olduğu açık bir şekilde düzenlenmemiştir.

 

Dokümanda yukarıda belirtilen belirsizlik tekliflerin sağlıklı verilmesini ve değerlendirilmesini etkileyici niteliktedir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının  iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul