İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-3745
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :66
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3745
Şikayetçi:
 Ruha Özel Güvenlik Hizmetleri San Tic. Ltd. Şti., Yavuz Sinan Mahallesi Ragıp Gümüşpala Cad. Leblebici Sokak Nu 31/1 Unkapanı Eminönü İSTANBUL(Avr.)
 İhaleyi yapan idare:
 Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. Aydın İl Müdürlüğü,Astim OSB No:12 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.10.2007 / 29086
Başvuruya konu ihale:
 2007/87349 İhale Kayıt Numaralı “İl Müdürlüğü Merkez ve İlçeleri 26 Kişi Çalıştırma Suretiyle Koruma Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.11.2007 tarih ve 08.18.59.0182/2007-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. Aydın İl Müdürlüğü’nce 03.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İl Müdürlüğü Merkez ve İlçeleri 26 Kişi Çalıştırma Suretiyle Koruma Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ruha Özel Güvenlik Hizmetleri San Tic. Ltd. Şti.’nin 01.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.10.2007 tarih ve 29086 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif fiyatları yeterli olduğu halde aşırı düşük bulunarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin 26 kişi ile 1 yıl (365 takvim günü) yapılacağı,

 

“İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde işin süresinin 365 gün olduğu ve işe sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 gün içinde başlanacağı,

 

Yine sözleşme tasarısının “İş tanımı” başlıklı 5 inci maddesinde işin 1 (bir) yıl süreli olduğu, “Sözleşmenin süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde, işin süresi olarak iş başlama tarihinden itibaren 365 gün olduğu düzenlemesi,

 

Teklif mektubu eki cetvelde teklif edilen fiyatın “yıllık” olduğu düzenlemesi,

 

 yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin  “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde, “7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

 

Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.

 

İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale dokümanındaki düzenlemelerden işin başlama ve bitiş tarihleri belirtilmediğinden işin süresinin hesabının kıst hesabına göre mi yoksa tam ay olarak mı dikkate alınarak asgari maliyetin hesaplanacağı bilinemediğinden asgari maliyet hesabının sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde,

 

“-Özel güvenlik şefine asgari ücretin en az %80 fazlası ayrıca ücret olarak ödenecektir, (ödeme tahakkuk bordrosunda gösterilecektir)

 

-Özel güvenlik görevlilerine asgari ücretin en az %60 fazlası ayrıca ücret olarak ödenecektir, (ödeme tahakkuk bordrosunda gösterilecektir)

 

            Sözleşme süresi içerisinde 13,5 (onüçbuçuk) gün resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü bulunmaktadır. Bu günler için 11 (onbir) adet özel güvenlik personeli çalıştırılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır .

 

            Anılan şartname düzenlemesinde iki farklı göreve sahip (şef ve görevli) personel çalıştırılacağı belirtilmektedir. Aynı maddenin devamında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günleri çalıştırılacak personel belirtilirken ikili bir ayrıma gidilmemiş, toplamda 11 personel olduğu belirtilmiştir. Şef ve görevlilerin alacakları ücret birbirinden farklı olduğundan 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca alacakları ücret hesaplanamayacaktır. Bu düzenlemeler tekliflerin sağlıklı bir şekilde verilmesini ve değerlendirilmesini etkileyici niteliktedir.

 

İhale dokümanındaki anılan düzenlemeler çerçevesinde asgari işçilik hesabı sağlıklı bir şekilde yapılamayacağından başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

         

          ğ) İhale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan inceleme:

           

1) 13.07.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 6 ncı maddesinde, ihaleye sadece yerli isteklilerin katılabileceği düzenlemesi yer alırken, idari şartnamenin “İhalenin yabancı isteklilere açıklığı” başlıklı 8 inci maddesinde, yerli ve yabancı tüm isteklilerin ihaleye katılabilecekleri, “Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 36.4 maddesinde, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacağı düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde, “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/H, KİK003.0/H ve KİK004.0/H).

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü mevcuttur.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale ilanındaki sadece yerli isteklilerin ihaleye katılabileceklerine ilişkin düzenleme ile idari şartnamede hem yerli hem de yabancı isteklilerin ihaleye katılabileceklerine ilişkin iki farklı düzenlemenin anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) 13.07.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanında, isteklinin sunması gereken ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin herhangi bir belge istenmezken, idari şartnamenin “7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı maddesinin alt bentlerinde (7.2.1. Mali durum bildirimi ve banka teminat mektubu, 7.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri ve 7.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgelere ilişkin olarak) “Yaklaşık maliyeti eşik değer altında olan ihalelerde istenmeyecektir. Yaklaşık maliyeti eşik değer üzerindeki ihalelerde aşağıdaki belgeler istenecektir.

” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale ilanı ile idari şartname arasındaki söz konusu çelişki ve düzenlemedeki belirsizlik, tekliflerin sağlıklı bir şekilde verilmesini ve değerlendirilmesini etkileyici niteliktedir. İhaleye teklif vereceklerin yaklaşık maliyeti bilmemelerinden dolayı bu anılan belgeleri teklifleri ile birlikte sunup sunmayacakları konusunda tereddüt oluşabileceği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul