İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3746
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :68
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3746
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdüllatif Yetkin İşhanı No: 68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Baştabipliği, Çırpan Mh.Sağlık Sk. BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.10.2007 / 29903
Başvuruya konu ihale:
 2007/105318 İhale Kayıt Numaralı “3 Yıllık 25 İşçi + 1 Ekip Sorumlusu İle Tıbbi Sekreterlik, Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.11.2007 tarih ve 08.19.21.0182/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 28.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “3 Yıllık 25 İşçi + 1 Ekip Sorumlusu İle Tıbbi Sekreterlik, Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme İşi” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.’nin 26.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.10.2007 tarih ve 29903 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif fiyatlarının aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin 25 işçi ve 1 ekip sorumlusu ile yapılacağı düzenlemesi,

 

            “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, yüklenici firmanın temin edeceği giyecekler toplamda 156 gömlek, 156 yelek, 156 pantolon, 156 adet fular ve/veya kravat ve 156 çift ayakkabıdan oluşmakta olup, bu giyeceklerin ayni olarak verileceği ile ekip sorumlusu bir kişinin asgari ücretin %80 fazla ücret alacağı, diğer 25 personelin asgari ücret alacağı düzenlemesi,

 

            “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği,

 

            “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, işin süresinin 17.11.2007 ile 17.11.2010 tarihleri arasında olduğu düzenlemesi,

 

            yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

 

İdare, anılan Kanun maddesi çerçevesinde teklifi geçerli kabul edilen 3 (üç) istekliden tekliflerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

            Başvuru sahibi tarafından idareye verilen aşırı düşük teklif açıklama yazısında, giyeceklere ilişkin olarak 237,86 YTL’lik proforma faturayı ibraz ettiği, sunulan bu proforma faturadaki tutarın mevcut piyasa koşulları ve hayatın olağan akışı çerçevesinde gerçeği yansıtmadığı, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

          Deha Grup Gıda Tem. Sağ. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin giyim bedellerine ilişkin olarak sunmuş olduğu 4118,40 YTL’lik proforma faturadaki tutarın ihale konusu işe ilişkin giyecekleri karşılayabileceği, bu nedenle de teklifinin değerlendirmeye alınması gerekirken değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Deha Grup Gıda Tem. Sağ. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul