En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3748
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :71
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3748
Şikayetçi:
 Ahmet DOĞAN-Tülü Tabldot Yemek Fabrikası, Kurtuluş Mah. No:32 Selendi/MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kurtuluş Mahallesi Hükümet Konağı Kat :2 Selendi/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.09.2007 / 27079
Başvuruya konu ihale:
 2007/93548 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı İlköğretim Okulu Öğrencilerine 176 Gün Sıcak Yemek Verilmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.11.2007 tarih ve 08.17.54.0201/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 17.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşımalı İlköğretim Okulu Öğrencilerine 176 Gün Sıcak Yemek Verilmesi” ihalesine ilişkin olarak Ahmet DOĞAN’ın 20.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.09.2007 tarih ve 27079 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamede konsorsiyumların ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihalenin konsorsiyum üzerinde bırakıldığı,

 

            2) Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun gereğince yemek fabrikalarına verilen izin ve ruhsatların mevcut binanın koşullarına göre verildiği, başka bir firmaya ait belgelerin işin yapılacağı yer için kullanılamayacağı ancak Bayram Turgut ve Nazife Ayanoğlu isimli iki firmanın ortak olarak ihaleye girdiği ve belgelerini birleştirdiği,

 

            3) Teknik şartnamede istenilen TSE yeterlilik belgesi ve işletme belgelerinin işin yapılacağı yere ait olmadığı, bu belgeler ihale tarihinden sonra alınıp Kuruma ibraz edilmiş  ise bu firmalara avantaj sağlayacak şekilde hareket edilmiş olacağı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu ihalede 17.10.2007 tarih ve 2007/AK.H-1754.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmiş olup, iddialarla sınırlı olarak inceleme yapılmıştır.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun “Ortak Girişimler” başlıklı 14 üncü maddesinde, Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler…” hükmü mevcuttur.

 

İncelenen ihaleye ait ilanın idari şartnamenin “Ortak Girişim” başlıklı 17 nci maddesinde,

“17.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

17.2. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

17.3. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığından sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir…” düzenlemesine yer verilmiş, ihale ilanının 12 nci ve idari şartnamenin 17.6 maddesinde konsorsiyumların ihaleye teklif veremeyeceği belirtilmiştir.

 

            İdarece gönderilen belgeler ile 17.08.2007 tarihli zarf açma ve belge kontrol tutanağının incelenmesinden, ihale üzerinde bırakılan Bayram Turgut-Nazife Ayanoğlu Ortak Girişiminin iş ortaklığı beyannamesini sunduğu, dolayısıyla konsorsiyum oluşturmak suretiyle teklif verilmediği belirlenmiş olup; idari şartname ve yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca isteklilerin ihaleye iş ortaklığı oluşturmak suretiyle teklif vermelerine engel bir durum bulunmadığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinin son fıkrasında, “Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur. Konsorsiyumlarda ise işin uzmanlık gerektiren kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir.” hükmü mevcuttur.

 

5179 sayılı Kanunun “Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri” başlıklı 4 üncü maddesinde;

“Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir… Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü,

 

27.08.2004 tarih ve 25566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin Çalışma İzni ve Gıda Sicili başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar” hükmü,

 

Aynı Yönetmeliğin, “Tescil ve Üretim İzni” başlıklı 28 inci maddesinde de; “Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten iş yerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri her ürünü ilgili mercie tescil ettirerek izin almak zorundadırlar...” hükmü bulunmaktadır.

 

İncelenen ihaleye ait ilanın 4.1.2.3. maddesinde “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge: 1- Ustalık Belgesi, 2-Gıda Ürünleri İzin Belgesi, 3-Çalışma İzin Belgesi, 4- Kapasite Raporu, 5- Tesis Raporu, 6- Çevre Sağlık Raporu, 7- Enaz 2. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı, 8 -Ticari Sicil Gazetesi, 9- İSO 9001 Belgesi, 10-İSO 22000 Belgesi, 11- İşletme Belgesi,12-TSE 8985 Hizmet Yeterlilik Belgesi, 13- Gıda Sicil Belgesi” düzenlemesine yer verildiği,

 

İdari şartnamenin 7.1.o maddesinde, ihaleye katılım için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri arasında “- İşyeri gayri sıhhi müessese ruhsatı,

-Gıda üreten işyerlerine ait çalışma izni ve gıda sicil belgesi

-Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış gıda üretim izin belgesi” istenildiği, ayrıca 7.1 maddesinde “İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (l), (m), (n) ve (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur…” düzenlemesinin yapıldığı görülmüştür.

 

Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7.1.o maddesinde 5179 sayılı Kanun uyarınca alınması zorunlu belge olarak çalışma izni, gıda sicil belgesi ile gıda üretim izin belgesi istenilmiş ve anılan belgelerin iş ortaklığını oluşturan her bir ortak tarafından ayrı ayrı sunulması gerektiği düzenlenmiş olup; İdarece gönderilen belgelerin incelenmesinden, pilot ortak Bayram Turgut tarafından Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23.09.2004 tarihli gıda üretim sertifikası, çalışma izni ve gıda sicil belgelerinin sunulduğu, özel ortak Nazife Ayanoğlu tarafından ise Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15.08.2005 tarihli gıda üretim izin belgesi ile Göksöğüt Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 15.08.2005 tarihli gıda sicil belgesi ile çalışma ruhsatının sunulduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

 

 

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinin son fıkrasında, “Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur. Konsorsiyumlarda ise işin uzmanlık gerektiren kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir.” hükmüne,

 

Aynı Yönetmeliğin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı  45 inci maddesinde, “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.


İş ortaklıklarında, pilot veya diğer  ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir. İhale dokümanında konsorsiyumların ihaleye teklif vermesinin öngörülmesi halinde, uzmanlık gerektiren her iş kısmı için istenen kalite ve standart belgeleri dokümanda belirtilir ve konsorsiyum olarak katılan isteklilerin ortakları teklif verdikleri kısım için istenen belgeleri sunarlar.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi durumunda, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda anılan hükümleri uyarınca kalite ve standarda ilişkin belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterli bulunmakta; ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan belgelerin ise ortakların her biri tarafından ayrı ayrı sunulması gerekmektedir.

 

İncelenen ihaleye ait ilanın 4.1.2.3 maddesinde, “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge” başlığı altında TS 8985 hizmet yeri yeterlik belgesi ve işletme belgelerinin istenildiği, ayrıca ilanın “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3 maddesinde de TS 8985 hizmet yeterlik belgesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan kurma izin belgesi ve işletme belgelerinin istenildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin “Kalite ve standartlara ilişkin belgeler”  başlıklı 7.3.4. maddesinde,

“1-Malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler işi ile ilgili geçerlilik süresini doldurmamış, TSE 8985 hizmet yeterlilik Belgesi aslı yada noter tasdikli sureti.


3-…Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan İşletme Belgesi ve Kurma Belgesi aslı veya noter tasdikli sureti.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden, TS 8985 hizmet yeri yeterlik belgesinin ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı olan Nazife Ayanoğlu tarafından sunulduğu görülmüştür. Başvuru konusu ihalede yeterlik kriterleri arasında belirtilen TS 8985 hizmet yeri yeterlik belgesinin, ihale ilanında hem kalite ve standarda ilişkin belgeler arasında, hem de ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu belgeler arasında yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmakla birlikte; anılan belgeye idari şartnamede sadece kalite ve standarda ilişkin belgeler arasında yer verilmesi karşısında sözkonusu belgenin iş ortaklıklarında ortaklardan biri tarafından sunulmasının yeterli olduğu anlaşıldığından, TS 8985 belgesi yönünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunmamıştır.

 

            İşletme belgesi yönünden yapılan incelemede;

 

17.12.2004 tarih ve 25673 sayılı Resmi Gazetede “İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmeliğin  Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu Yönetmelik,işyerlerinin sağlık ve güvenlik mevzuatına ve kabul edilmiş normlara uygun kurulması ve işletilmesini sağlamak için alınması gerekli işyeri kurma izni ve işletme belgesi ile ilgili usul ve esasları belirler.”

 

“Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde; “Bu Yönetmelik; a) 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelikte belirtilen sanayiden sayılan işlerde 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerlerini,

b) Çalışan sayısına bakılmaksızın, 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan tehlikeli kimyasal maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı işyerlerini,

c) İnşaat ve maden işyerleri ile taş ocaklarının sabit tesislerini, kapsar.”

 

“Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “ Bu Yönetmelikte geçen;… İşyeri Kurma İzni: İşyerlerinin kurulmadan önce sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun kurulması için yapılan inceleme sonucunda verilen izin belgesini,

İşletme Belgesi: İşyerlerinin kurma iznine uygun olarak kurulduğunun tesbiti için yapılan incelemede iş sağlığı ve güvenliği konusunda noksan husus bulunmaması halinde verilen izin belgesini,…. ifade eder.,

 

“İşletme Belgesi” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Kurma iznine esas teşkil eden belgelere uygun olarak kurulmuş olan işyerlerine, işletilmeye başlanılmadan önce işletme belgesi alınması zorunludur.” hükümleri yer almaktadır.

 

28.2.2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik’te ise “Yemek fabrikalarındaki üretim işleri” sanayiden sayılan işler arasında belirtilmekte olup, 10 veya daha fazla kişinin çalıştığı yemek fabrikalarında anılan belgenin mevzuat uyarınca alınması zorunlu bir belge olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan işyeri kurma izni ve işletme belgesinin ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı olan Nazife Ayanoğlu tarafından sunulduğu görülmüş, pilot ortak olan Bayram Turgut tarafından ise anılan belgenin sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru konusu ihalede yeterlik kriterleri arasında belirtilen işletme belgesinin, ihale ilanında hem kalite ve standarda ilişkin belgeler arasında, hem de ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu belgeler arasında yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmakla birlikte; anılan belgeye idari şartnamede sadece kalite ve standarda ilişkin belgeler arasında yer verilmesi nedeniyle idarece bu belgenin kalite ve standarda ilişkin belgeler kapsamında değerlendirildiği ve bu kapsamda istenildiği anlaşılmıştır.

 

 

On veya daha fazla kişinin çalıştığı yemek fabrikaları yönünden işletme belgesinin mevzuat uyarınca alınması zorunlu bir belge olduğu, bu nedenle idarece kalite ve standarda ilişkin belgeler kapsamında istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmış; ancak bu belgenin kalite ve standarda ilişkin belgeler kapsamında istenilmesi ve başvuru sahibi tarafından ihale dokümanına yönelik yapılmış şikayet başvurusunun bulunulmaması karşısında, anılan belgenin iş ortaklıklarında ortaklardan biri tarafından sunulmasının, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde, incelenen ihaleye ait ihale dokümanına göre yeterli olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:


 

Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Taşımalı İlköğretim Okulu Öğrencilerine 176 Gün Sıcak Yemek Verilmesi” işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 2 adet ihale dokümanının satın alındığı, 17.08.2007 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 439.296 YTL olan ihalede İhale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği bedel (Bayram Turgut-Nazife Ayanoğlu Ortak Girişimi) 437.374,08YTL’dır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

İdare tarafından yapılan taşımalı ilköğretim öğrencilerine sıcak yemek verilmesi hizmet alım ihalesine 2 isteklinin katıldığı, bir geçerli teklif olduğu, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği bedelin yaklaşık maliyete yakın olması dikkate alındığında, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı, yukarıda zikredilen Kanunun 5. maddesine göre idareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz konusu ihalede Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler” ihlal edildiği anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

Hakan GÜNAL                               Adem KAMALI                          Hicabi ECE

       Üye                                                     Üye                                          Üye

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul