İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3749
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :72
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3749
Şikayetçi:
 Hilal Tekstil İnş. Gıda ve İht. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. Kasımpaşa Mahallesi Belediye İşhanı No:10 Bozöyük/BİLECİK
 İhaleyi yapan idare:
 Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Durak Mahallesi Etiler Cad. No:22 43100 Tavşanlı/KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.10.2007 / 28715
Başvuruya konu ihale:
 2007/98271 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik, Bahçe Bakımı ve Aşçılık Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.11.2007 tarih ve 08.18.38.G012/2007-62E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü’nce 07.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik, Bahçe Bakımı ve Aşçılık Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Hilal Tekstil İnş. Gıda ve İht. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.10.2007 tarih ve 28715 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait dokümanın satın alındığı,

 

           1-İdari ve teknik şartnamede 00-08 saatlerinde görev yapan personele ayni olarak kahvaltı verileceğinin yazılı olduğu halde bu personelin kaç kişiden oluştuğunun yazılı olmadığı, 08-16 ile 16-24 saatleri arasında görev yapan personele öğle ve akşam yemek bedeli 3,00 YTL günlük 26 gün üzerinden 78,00 YTL verileceğinin yazılı olduğu halde kaç kişi için hesaplanacağının yazılı olmadığı, bu nedenle teklif fiyatının hesaplanmasının engellendiği,

 

         2-Teknik şartnamenin 6.2. maddesinde; “Pudralı muayene eldiveni: temizlik personeline 17 kişi” düzenlemesi yapıldığı, diğer kalemlerde de malzemelerin günde veya ayda ne kadar verileceğinin hükme bağlandığı, bu gider kalemlerinde hesaplamaya tabi esas alınacak kriterin konulmadığı, yine G.L.İ. ambarına en son giriş fiyatları esas alınacaktır hükmü konularak isteklilerin teklif fiyatını hesaplarken endişeye düşürüldüğü, idarenin ambar giriş fiyatları bilinemediğinden düşük fiyat verebilme imkanlarının ellerinden alındığı,

 

         3-İdari şartnamede 36 işçinin asgari ücretten 9 işçinin asgari ücretin % 25 fazlası üzerinden çalıştırılacağının anlaşıldığı ancak birim fiyat cetvelinde ayrı iş kalemi olarak yazılması gerekirken birleştirilerek teklif fiyatı istenildiği, resmi ve dini bayram günlerinde asgari ücret üzerinden 10 kişi 13 gün toplamda 130 gün, asgari ücretin % 25 fazlası üzerinden 5 kişi 13 gün toplamda 65 gün çalıştırılacak olan personel sayısı ve gün sayısının belirtildiği ancak birim fiyat cetvelinde ayrı iş kalemi olarak yazılması gerekirken birleştirilerek 195 gün üzerinden teklif fiyatı istenildiği, işe başlama ve bitiş tarihlerinin belirtilmemiş olmasına rağmen işin süresinin 365 gün olarak belirtilip, tekliflerin kişi gün üzerinden verilmesinin sağlıklı teklif verilmesini engellediği iddialarına yer verilmiştir.

 

-Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

26.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi v.b. giderler yükleniciye ait olacaktır.

26.2.(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.Yüklenici çalışanların ulaşım, yemek, giyim ve iş güvenliği koruyucu malzemelerini ayni olarak karşılayacaktır. Bu bedeller teklif fiyata dahil olacaktır.

            a)Ulaşım:Yüklenici çalışanların yol bedelini (26 gün/bir ay) ayni olarak karşılayacaktır. Çalışan tüm personelin Tavşanlıda ikamet ettiği varsayılacak ve işyeri Tavşanlı olanlar için ücret ödenmeyecek işyeri Tunçbilek olanlar için Tavşanlı-Tunçbilek arası fiyat üzerinden ödeme yapılacaktır. Bu hususta Tunçbilek Belediyesinin belirlediği fiyat esas alınacaktır. Ilgın’da çalışan işçiler için yol ücreti ödenmeyecektir.(toplam 20 işçiye yol ücreti ödenecektir.)

            b)Yemek:Günlük bir (1) öğün yemek yüklenici tarafından (26 gün/bir ay) ayni olarak karşılanacak olup; yüklenici GLİ Tabldotundan bütün çalışanlarına yemek yedirecektir. Yüklenici, işe başlamadan en az bir gün evvel, GLİ Müessese Müdürlüğüne, kaç kişinin, hangi vardiya ve yemekhanede tabldottan yararlanacağını belirterek yemek bedelini istihkakından kesilmesinin talep ederek yazılı müracaatta bulunacaktır. Firma elemanlarının aylık yemek tutarı, TKİ Genel Müdürlüğü’nün 2007 yılı için geçerli olan Tabldot Fiyatları Tamimi’ndeki “Temizlik, bakım-onarım firması elemanları için uyguladığı yemek bedeli” esas alınacak ve firma istihkakından kesilecektir. 08-16 ile 16-24 saatleri arasında öğle ve akşam yemeklerinde tabldottan yararlanılacaktır. Yüklenici, 00-08 saatlerinde görev yapan personeline de, ayni olarak kahvaltı erzakını verecek ve bunu belgeleyecektir.

            c)Giyim ve koruyucu malzeme: Yüklenici, teknik şartnamede 6.2. de öngörülen giyim ve iş güvenliği koruyucu malzemesini ayni olarak verecektir. Bu malzeme bedeli teklif fiyata dahildir.

26.3.1.Yüklenici çalıştıracağı her 20 (yirmi) personelden biri için ilk yardım sertifikası aldırmak ve ayrıca çalıştırdığı tüm personele İş Güvenliği ve Eğitimini aldıracaktır.   

26.3.2.Yüklenici çalışanların işe girişlerindeki istenecek Özel Teknik Şartnamenin 5.3. maddesinde belirtilen tüm belgelerin maliyetini karşılayacaktır.

26.3.3.Hizmetin yürütülmesi esnasında kullanılacak ve teknik şartnamenin 12. maddesinde belirtilen araç ve gereçler yüklenici tarafından karşılanacak ve bu araç gereçler teklif fiyata dahildir.

26.3.4.Dini ve ulusal bayram tatillerinde çalışacak personelin maliyeti teklif fiyata dahildir. Bir yıl süresince dini ve ulusal bayram tatillerinde çalışacak personel 15 kişi(bayramda çalıştırılacak işçilerin 5 tanesi aşçı olacak) tam zamanlı olarak çalıştırılacak ve bir yıldaki toplam dini ve ulusal bayram tatilleri 13 gün olarak değerlendirilecektir.

26.3.5.Yüklenicinin çalıştıracağı 9 aşçının aylık ücreti brüt asgari ücretin % 25 fazlası verilecektir. Diğer işçiler asgari ücretle çalıştırılacaktır.

26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.Yüklenici çalıştıracağı personelin tamamı için iş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranını % 2 üzerinden ödeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 6.3. maddesinde; “Günlük bir öğün yemek yüklenici tarafında ayni olarak karşılanacak olup; yüklenici G.L.İ. ve I.L.İ. tabldotundan bütün çalışanlarına yemek yedirecektir. Yemek bedeli olarak TKİ Genel Müdürlüğü’nün 2007 yılı için geçerli olan Tabldot Fiyatları Tamimi’ndeki “temizlik, bakım-onarım firması elemanları için uyguladığı yemek bedeli” esas alınacaktır. Yüklenici çalışanlarının yemek bedelini ayni olarak karşıladığına dair imza sirkülerini her ay G.L.İ.’ye verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 3.1. maddesinde; “Çalışma saatleri: işçiler haftada altı gün aşağıda belirtilen saatlerde çalışacaktır:

            Tüm idari binalar      :saat 16.00-24.00

            Tüm misafirhaneler  :saat 08.00-16.00

            Tüm bahçeler           :saat 08.00-16.00

            G.L.İ. çalışan personelin çalışma saatlerini gerektiğinde değiştirebilecektir. Gerektiğinde ulusal ve dini bayram tatillerinde çalışılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

            İdari şartname ve teknik şartnamede yüklenici tarafından işçilere verilecek bir öğün yemek bedelinin karşılanacağına ilişkin düzenleme yapıldığı, işçilerin çalışma saatleri göz önünde bulundurulduğunda öğle ya da akşam yemeğinden faydalanacaklarının anlaşıldığı, idari şartnamede “00-08 saatlerinde görev yapan personeline de, ayni olarak kahvaltı erzakını verecek ve bunu belgeleyecektir” şeklinde ki düzenlemenin çalışma saatleri dikkate alındığında 00-08 saatleri arasında çalışma olmamakla birlikte idarece çalışma saatlerinin değiştirilebileceğine yönelik düzenleme karşısında söz konusu düzenlemenin ihaleye teklif verecek isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde görülmüştür.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

                   Teknik şartnamenin 6.2. maddesinde; “Giyim ve Koruyucu Malzeme: Firma elemanları tek tip elbise giyeceklerdir. Çalışan personelin giyim ve koruyucu malzemeleri yüklenici tarafından temin edilip aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır.                                                                              

 

                     Eldiven (su geçirmeyen)       : Bulaşıkçı ve aşçılara (ayda bir kez)-12 kişi

                     İş eldiveni(kösele)                 :Bahçe işçilerine(yılda iki kez)-14 kişi

                     Pudralı muayene eldiveni:Temizlik personeline(eldivenler bir kez kullanılıp atılacak)-17 kişi

                     Bone                                      :Bulaşıkçı ve aşçılara(ayda bir kez)-12 kişi

                     Pantolon ve önlük                  :Tüm işçilere (yılda iki kez)-45 kişi

                     Çizme                                :Temizlikçi, bulaşıkçı, aşçı ve bahçe işçilerine(yılda bir kez)-43 kişi

 

                    Bu hususta söz konusu malzemelerin G.L.İ. ambarına en son giriş fiyatları esas alınacaktır.” düzenlemesi ile,

 

                   Teknik şartnamenin 5.6. maddesinde; “Temizlik de çalışan personeller temizlik işlerini kesinlikle koruyucu beyaz, pudralı muayene eldiveni ile yapacaklardır. Bu hususta hiçbir çalışanın çıplak elle temizlik yapmasına izin verilmeyecektir. Temizlik eldiveni tek kullanımlık olacak ve kullanılan eldiven kesinlikle bir daha kullanılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

                                                                                                              

                  Teknik şartnamede yapılan düzenlemeden 17 temizlik personelinin günlük bir adet pudralı muayene eldiveni kullanacaklarının açıkça anlaşıldığı, malzemelerin G.L.İ. ambarına en son giriş fiyatları esas alınarak verileceğine ilişkin idarece bir düzenleme yapıldığına göre bu fiyatlara isteklilerin istediğinde ulaşabileceklerinin anlaşıldığı kaldı ki, söz konusu malzemelerin teklif içinde çok küçük bir bölüm oluşturduğundan teklifin sağlıklı oluşturulmasına engel olmayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarenin ihale dokümanı kapsamında hazırladığı standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetveli;

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktar

Gün

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Tavşanlı-Tunçbilek işyerleri ve konukevlerinin temizlik, bahçe bakımı ile I.L.İ. Müdürlüğü işyerleri ve konukevlerinin temizlik, bahçe bakımı ve aşçılık hizmetlerinin hizmet alımı yoluyla işletilmesi(45 işçi ile 365 gün)

İşçi          başına    günlük ücret

16425

 

 

2

Bayram çalışması(15 işçi ile 13 gün)

 

 

 

 

İşçi  başına    günlük ücret   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşçi başına günlük ücret

195

 

 

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

 

 

şeklinde düzenlenmiştir. Oysa idare yaklaşık maliyet hesabında farklı ücret grupları ve tatil günleri üzerinden ayrı ayrı hesaplama yapmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı maddenin G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı alt maddesinin 7 nci bendinde;

 

 “İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.

 İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.” hükmü ile,     

 

            Kamu İhale genel Tebliği’nin “VIII-M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” maddesinin 2 nci bendinde,

 

Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

                 

            İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde;

            “49.1.Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 7 takvim günü içinde işe başlanır.

            49.2.İşin süresi 365 takvim günüdür.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

             İdari şartnamenin 26.3.5. maddesinde 9 aşçının aylık ücreti brüt asgari ücretin % 25 fazlası ücret ödeneceği, diğer işçilerin asgari ücretle çalıştırılacağı öngörülürken, 26.3.4. maddesinde resmi ve dini bayram günlerinde de personel çalıştırılması öngörülmüştür.

               

            İşe ait sözleşme tasarısının 10 uncu maddesinde; “Sözleşme süresi, işe başlama tarihinden itibaren 365(üçyüzatmışbeş) takvim günüdür.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdare, ihale dokümanı kapsamında hazırladığı standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, işçiler için farklı ücret ödeneceği ile resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde İş Kanunu uyarınca farklı ücret ödeneceğini dikkate almaksızın, birinci bölümde 45 işçi ile 365 gün ve ikinci bölümde 15 işçi ile 13 gün işçi başına günlük ücretin hesaplanarak bu rakamın çalışılacak gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan iki kalemin toplanması sonucu teklifin belirlendiği, işçilerin hepsinin ücreti aynı olmadığından işçi başına günlük ücretin herkes için aynı olmasının mümkün olamayacağı anlaşıldığından birim fiyat teklif cetvelinde yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı, idari şartnamede işin süresi 365 gün olarak belirlenmesine rağmen işe başlama ve işi bitirme tarihlerinin belirtilmemesi nedeniyle işe başlangıç ve işin bitiş aylarında çalışılacak gün sayısı belli olmadığından, işçilik maliyetinin belirlenemeyeceği, bu nedenle de isteklilerin ihaleye sağlıklı teklif veremeyecekleri, idare tarafından da tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul