İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3751
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :74
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3751
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaç. B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. No:62/3 GOP/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ Genel Müdürlüğü 19. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü Kepezaltı Mevki Pk 218 07001 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.10.2007 / 27929
Başvuruya konu ihale:
 2007/102818 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.11.2007 tarih ve 08.17.94.G012/2007-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TEİAŞ Genel Müdürlüğü 19. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü’nce 13.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaç. B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.10.2007 tarih ve 27929 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait dokümanın satın alındığı, idari şartnamenin 7.2.3. maddesinde; “Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15 inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10 undan az olmaması gerekir” düzenlemesinin yer aldığı, ihale konusu işin 27 ay olduğu, Kamu İhale Genel Tebliğinde S.Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında yeterlikli başlığı altında iş hacmine ilişkin oranların belirtildiği, idari şartnamede belirtilen oranların gerekenden yüksek olması nedeniyle rekabetin engellendiği,  iddialarına yer verilmiştir.

 

- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           İdari şartnamenin 7.2.3. maddesinde; “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10 undan az olmaması gerekir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli kabul edilir…” düzenleme yer almaktadır.  

 

İhale ilanının 4.2.3. maddesinde de benzer düzenleme yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde S.Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik” başlığı altında;

 

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 1 inci madde uyarınca iş hacmine ilişkin oranlar sırasıyla;

- Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) % 12-8,

- İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil)  % 9-6,

- Üç yıldan fazla süreli işlerde % 6-4 alınarak yeterlik kriterleri belirlenecektir. İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilecektir.

İş deneyimine ilişkin olarak alt ve üst oranlar;

- Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) % 20-40,

- İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil) %15-30,

- Üç yıldan fazla süreli işlerde %10-20 alınarak yeterlik kriteri belirlenecektir. İş deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddedeki alt ve üst oranlar çerçevesinde belirlenecektir. Yıllara yaygın hizmetler, bir bütün olarak kabul edildiğinden sürenin tamamını kapsayacak şekilde teklif verilmesi, geçici teminat sunulması ve sözleşme yapılması gerekmekte olup, bir yıl üzerinden teklif verilmek suretiyle sözleşme yapılıp sonraki yıllarda işin süresi uzatılarak yıllara yaygın hale getirilmesi mümkün değildir.“ açıklaması yapılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 49.2. maddesinde; “İşin süresi 27 ay süre ile 802 (sekiz yüz iki) takvim günüdür.”  düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdarece Tip İdari Şartnamenin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.3. maddesinde, işin süresinin 27 ay olduğu hususu da göz önüne alınmak kaydıyla; yukarıdaki Tebliğ hükmü gereğince, iki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil) iş hacmine ilişkin olarak % 9-6 oranı aranması gerekirken, bu oran % 15-10 şeklinde belirlenmiş olduğundan, söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu görülmüştür.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul