İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3752
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :75
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3752
Şikayetçi:
 H. Hüseyin ÇELİK Kasımlar Kasabası Sütçüler/ISPARTA
 İhaleyi yapan idare:
 Sütçüler Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sütçüler/ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.11.2007 / 32323
Başvuruya konu ihale:
 2007/121840, 2007/121868, 2007/121844, 2007/121848, 2007/121858 İhale Kayıt Numaralı “Öğrenci Taşıma” İhaleleri
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.11.2007 tarih ve 08.20.51.G012/2007-72 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sütçüler Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 03.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Öğrenci Taşıma” ihalelerine ilişkin olarak H. Hüseyin ÇELİK’in 09.11.2007 tarih ve 32323 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Isparta ili Sütçüler kasabası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Kasımlar Kasabası İlköğretim Okuluna İ.Tahtalı-İ.Köseköy-İncedere-Güldallı Darıbükü-Y.Kırıntı, A.Kırıntı, İbişler köy ve mahallelerinden öğrencilerinin taşınması için açık ihale usulü ile hizmet alım ihalesi yapıldığı, 03.09.2007 tarihindeki ihalenin ilanının 23.08.2007 tarihinde yapıldığı, ilanın süresinin yeterli olmadığı, ihalede istenilen araçların 10 yaşında ve her öğrencinin bir oturma yerinin olacağına ilişkin şart konulduğu, ihalelerin iki istekli üzerinde bırakıldığı, iki hattı Ayşe Yel üç hattı ise Mehmet Taşkıran’ın aldığı, söz konusu şahısların girdikleri hatlara bakıldığında iki isteklinin vermiş olduğu dosyaların ayrı hatlara olduğu, Güldallı-Darıbükü hattına Mehmet Taşkıran’ın tek başına girdiği, rekabet ortamı oluşmadığı halde en üst limitten ihalenin kendisine verildiği, ihaleye girişte istenilen imza sirküsünü Ayşe Yel okur yazar olmadığı halde noterden bir şekilde aldığı, ihale yapıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklilere yeni bir yazı gönderilerek araç yaşlarının onbeş yaşa çıkarıldığının bildirildiği, ihaleye girişte gösterilen araçların modeli ve koltuk kapasitesinin uygun olduğu halde sonradan kapasitesi tutmayan ve modeli eksik olan araçlarla değiştirildiği ve idarenin de bu araçları kabul ettiği, değiştirilme nedeninin ise taşımayı alan şahısların almış oldukları hatlardan birinin taşımasını kendilerinin yaptığı diğer hatların taşıma işini alt yükleniciye yaptırmaları olduğu, alt yüklenicilerin araçlarının on beş yaşında olduğu,ihale kararı kesinleştikten sonra diğer isteklilere ihale sonucunun bildirilmediği  iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede;

 

İdare tarafından 12.11.2007 tarih ve 2651 sayıyla gönderilen ihale süreci bilgi formundan, şikayetçi firmanın ihale dokümanı satın almadığı ve ihaleye teklif vermediği tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İdare tarafından Kurumuza gönderilen ihale süreci bilgi formundan, kesinleşen ihale kararının en son tebliğ edildiği istekliye tebliğ tarihinin 05.09.2007 olduğu, 13.09.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle, anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul