İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3753
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :76
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3753
Şikayetçi:
 Birol Yerkaya, Habipbaba Türbe Karşısı No: 11 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Yurtkur Erzurum Bölge Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Kampüsü ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.11.2007 / 31140
Başvuruya konu ihale:
 2007/114576 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.11.2007 tarih ve 08.19.76.G014/2007-73 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Yurtkur Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından 25.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Birol Yerkaya’nın 01.11.2007 tarih ve 31140 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede ihale tarihi, saati, ihale komisyonunun toplantı yeri ve son teklif verme saatinin belirtilmediği,

 

            2) İdari şartnamede teklif fiyata dahil olan masraflar arasında ilaçlama ve temizlik malzemeleri gibi önemli maliyet kalemlerine yer verilmediği, bu maliyetlere teknik şartnamede yer verilmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            3) Bina temizliğine ilişkin işlerde götürü bedel teklif alınmasının esas olmasına ve idari şartnamede işçi sayısının artıp artmayacağı yönünde düzenleme bulunmamasına rağmen idarece birim fiyat teklif istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, 

 

            4) İhalede işçi sayısı üzerinden birim fiyat olarak teklif alındığı, yaz aylarında işçi sayısının azalacağının bilinmesine rağmen dokümanda bu yönde bir düzenleme bulunmadığı, malzemenin işçiye bağlı olarak teklif edilmesi gerektiği, oysa  bu işçilerden 202’sinin temizlik, 67’sinin kaloriferci, 40’ının çamaşırhane personeli olduğu dikkate alındığında, malzemenin personel maliyetine dahil edilmesinin sözleşme aşamasında iş artışı ya da eksilişi durumunda ihtilafa yol açabileceği, malzemenin ayrı bir kalem olarak belirlenmesi gerektiği,

 

iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; idareler ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumlu olduğu, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun anılan Kanunun 55 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde de, Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvurusu, dava açılması öncesi tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde; (1) Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

          a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

          b) Adaylar; ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin idari işlemler,

          c) İstekliler; tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler,

          hakkında şikayet başvurusunda bulunabilir.

 

          (2) İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

 

Anılan Kanunda idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan isteklilerle sınırlı biçimde öngörüldüğü, anılan Yönetmelik hükmünden ise, ihaleye teklif veren isteklilerin dokümana yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacakları anlaşılmaktadır.

 

Sonuç itibariyle, idareye şikayet, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, isteklilerin  teklifleri kapsamında sundukları belgelerle ilgili idari işlem veya eylemleri 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet başvurularına konu edebilmeleri için hukuken korunması gerekli bir hakkının ihlal edilmesi gerekmektedir.

 

Yapılan incelemede; şikayetçinin ihaleye teklif verdiği, kesinleşen ihale kararının şikayetçiye 10.10.2007 tarihinde tebliğ edildiği, şikayetçinin açıklama talebinde bulunması üzerine verilen cevabın 16.10.2007 tarihinde tebliğ edilmesinden sonra şikayetçinin idareye dokümana yönelik olarak şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiş olup, itirazen şikayet başvurusunun yukarıda anılan mevzuat hükümlerine uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul