İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3755
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :78
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3755
Şikayetçi:
 Kumtem Temz. Gıda İnş. Turz. Nak. Elek. Eğm. San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti, Cevizlidere Mahallesi 10.Cadde Beyaz Apt. 4/1 Balgat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Bağlarbaşı Mahallesi ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.10.2007 / 29308
Başvuruya konu ihale:
 2007/94080 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.11.2007 tarih ve 08.18.76.G014/2007-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’nce 20.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü  ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Kumtem Temz. Gıda İnş. Turz. Nak. Elek. Eğm. San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.10.2007 tarih ve 29308 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; üzerinde ihale bırakılan firmanın teklifinin, yapılan aşırı düşük sorgulaması sonucunda, firma kârı ve 60 işçinin kıyafeti için sadece 7,56 YTL öngörüldüğü, bu bedele hayatın olağan  akışı içerisinde kıyafetin temin edilmesinin mümkün olmadığı, kendi tekliflerinin en avantajlı teklif olduğu, kâr öngörmedikleri için değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, işin 60 işçi ile 15 aylık malzemesiz temizlik hizmet alımı olduğu, aynı şartnamenin 26 ncı maddesinde ise; yüklenicinin her ay çalışan personeline 22 gün üzerinden kişi başı günlük brüt 1,44 YTL yol, 22 gün üzerinden kişi başı günlük brüt 2,87 YTL yemek bedeli verileceği, teknik şartnamede belirtilen ayni olarak verilecek giyim giderlerinin teklif fiyata dahil ve iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası priminin % 2 olduğu, bayram ve resmi tatil günlerinde işçi çalıştırılmayacağı belirtilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 10.2 maddesinde; işçilerin özel kıyafeti olacağı, 2007 yılı içerisinde ise bir adet ve yılda bir defa olmak üzere her işçiye toplam 3 adet iş önlüğü verileceği ifade edilmiştir.

 

            Yol, yemek dahil 60 işçi için 15 ay süreyle yapılan ihalede, asgari işçilik maliyetinin 763.588,44 YTL olduğu, idarece, ihaleye teklif veren isteklilerden; Abik Bucak Kimyevi Ltd. Şti, Bentem Ltd. Şti, Özçağdaş Ltd. Şti, Harmanşa Ltd. Şti, Bucak Ltd. Şti, Uğur Tem. Ltd. Şti, Kumtem Ltd. Şti, Yusuf Baydar Tem. Ltd. Şti, Besttur Ltd. Şti, Kıvanç İnş. Ltd. Şti, Edessa San. Tic. A.Ş. ve Serka Ltd. Şti’nden  aşırı düşük açıklaması istenildiği görülmüştür..

 

            İdareye açıklamasını sunan isteklilerin açıklamaları incelendiğinde;

 

            Serka firmasının giyim bedeli olarak, 200 takım iş önlüğü için KDV dahil 5,00 YTL (yapılan hesaplama sonucu KDV hariç ihalede istenen iş önlüğü sayısı 180 olduğundan toplam giyim bedelinin yaklaşık 3,82 YTL) olduğu ve bu maliyeti belgelendirdiği,

 

            Edessa firmasının açıklamasında giyim maliyetinin 180 iş önlüğü için KDV hariç 88,16 YTL olduğu ve bu maliyeti belgelendirdiği,

 

            Kıvanç firmasının açıklamasında giyim bedeline ilişkin olarak, tedarikçi firmaca verilen  “Kıvanç firması tarafından belirtilen fiyatlar doğrultusunda giyim giderlerinin karşılanacağı” yönünde yazılı taahhüt bulunduğu, taahhüdün soyut nitelikte olduğu, giyimin miktarı ve fiyatının belirtilmediği, istekli firmanın toplam giyim bedeli olarak 27 YTL öngördüğü,

 

            Best Tur firmasının giyim bedeli olarak  toplam 3.000 YTL öngördüğü, ancak bu hususa ilişkin proforma fatura ya da belge sunmadığı, giyim bedeline ilişkin % 3 sözleşme gideri öngörmediği,

 

            Yusuf Baydar firmasının giyim bedeli olarak toplam 1.200 YTL öngördüğü ve belge sunduğu,

 

            Kumtem firmasının giyim gideri olarak toplam 360 YTL öngördüğü ve belge sunduğu,

 

            Uğur Tem firmasının giyim gideri olarak toplam 360 YTL öngördüğü ve belge sunduğu,

 

            Harmanşa firmasının giyim gideri olarak toplam 1.200 YTL öngördüğü ve belge sunduğu,

 

            Özçağdaş firmasının giyim gideri olarak toplam 495 YTL öngördüğü ve belge sunduğu,

 

            Bentem firmasının giyim gideri olarak toplam 480 YTL öngördüğü ve belge sunduğu,

 

            Abik Bucak firmasının giyim gideri olarak toplam 873 YTL öngördüğü, belge sunduğu,

ancak giyime ilişkin % 3 sözleşme gideri öngörmediği,

 

            anlaşılmıştır.

 

            İhale komisyon kararı ile; Emir Şanlı ve Ekkar firmalarının asgari işçilik maliyetine eşit teklif vermeleri, Bucak Temizlik firmasının aşırı düşük açıklaması yapmamış olması, Kıvanç firmasının sunduğu açıklamada tedarikçi firma tarafından giyime ilişkin sunulan taahhütnamede giyimin cinsinin, miktarının ve fiyatı belirtilmemiş ve firma kârının öngörülmemiş olması, Edessa ve Kumtem firmalarının firma kârı öngörmemeleri, Abik Bucak firmasının giyime ilişkin maliyeti için % 3 sözleşme gideri öngörmemesi, Besttur firmasının giyim bedeline ilişkin maliyeti belgelendirmemesi, giyime ilişkin % 3 sözleşme gideri ve firma kârı öngörmemesi, Baybora firmasının da bilanço veya eşdeğer belge vermemiş olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Giyim giderlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması istenilen isteklilerin, açıklamalarını bu giderlerin nasıl karşılanacağına ilişkin belgelerle desteklemeleri ve bu belgelerinde işin yapılabileceğine dair delil oluşturması için, belge tutarlarının hayatın olağan akışına uygun olması gerekmektedir. Üzerinde ihale kalan firma tarafından 180 adet iş önlüğünün 3,82 YTL’ye karşılanacağına ilişkin belge sunulmuş olması söz konusu giderin bu fiyata karşılanabileceği anlamına gelmeyecektir.

Söz konusu durum, Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesi ile aynı hükümlerin yer aldığı 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde özetle; ihale komisyonunun; imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği şeklinde hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanun hükmünden isteklilerin açıklamalarını belgelendirmek suretiyle idareye sunacakları ve idarenin de aşırı düşük teklifleri belgeleri ve açıklamaları dikkate alarak değerlendireceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle açıklamada yer alan bir maliyetin salt belgelendirilmiş olması açıklamanın uygun görülmesi için yeterli olmayacaktır.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedelinin, ihaleye ilişkin yaklaşık maliyet ile diğer teklif sahiplerinin sunduğu belgeler dikkate alındığında hayatın olağan akışı ve genel hayat tecrübelerine uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca, bu ihalede sırf firma kârı öngörmedikleri için değerlendirme dışı bırakılan Edessa ve Kumtem firmalarının tekliflerinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata uygun olmadığı, anılan iki firmanın firma kârı öngörmemelerinin ihalenin üzerlerinde kalması halinde işi gereği gibi yerine getiremeyecekleri sonucunu doğurmayacağı, firma kârının mevzuatın öngördüğü zorunlu maliyetler arasında olmadığı anlaşılmıştır. Ancak, yapılan incelemede, Edessa San. Tic. A.Ş.’nin aşırı düşük açıklamasında öngördüğü 88,16 YTL giyim maliyetinin de yaklaşık maliyet ile diğer tekliflerle birlikte değerlendirildiğinde hayatın olağan akışı ve genel hayat tecrübelerine uygun olmadığı anlaşıldığından, bu bedelle söz konusu giderlerin karşılanması mümkün görülmemektedir.

 

Dolayısıyla, üzerinde ihale bırakılan firmanın değerlendirme dışı bırakılması ve sırf firma kârı öngörmediği için değerlendirme dışı bırakılan ve açıklaması uygun olan Kumtem firmasının değerlendirmeye alınması suretiyle geçerli tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük sorgulamasından  sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul