İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3756
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :80
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3756
Şikayetçi:
 Gelişim Harita İmar İnş. Ltd. Şti., Lise Cad. 2.Sokak Aktaş-3 Apt. No: 1 Yenişehir /DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Cad. No:1 Şehitlik/ DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.10.2007 / 30226
Başvuruya konu ihale:
 2007/66944 İhale Kayıt Numaralı “Diyarbakır İli Merkez, İlçe ve Köy İlköğretim Okulllarına’ Ait Halihazır ve Mevzi İmar Planı Çizim İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.11.2007 tarih ve 08.19.34.G015/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 29.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Diyarbakır İli Merkez, İlçe ve Köy İ.Ö.O.’larına Ait Halihazır ve Mevzi İmar Planı Çizim İşi ihalesine ilişkin olarak Gelişim Harita İmar İnş. Ltd. Şti.’nin 18.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.10.2007 tarih ve 30226 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye 4 isteklinin katıldığı, idarece tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda 3 firmanın teklifinin yeterli görüldüğü, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olduklarını bildiren kesinleşen ihale kararının kendilerine bildirildiği ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin sözleşmeye davet edildiği, ancak, teklif fiyatına göre 3 üncü sırada yer alan isteklinin şikayet başvurusundan sonra, idarece tekliflerin yeniden değerlendirildiği, ancak ihale yetkilisinin onay aşamasında tek bir firmanın yeterli görülmesi ve rekabet ortamının oluşmaması gerekçe gösterilerek keyfi bir şekilde ihalenin iptal edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdareye yapılan bir başka şikayet başvurusu üzerine, idarece tekliflerin yeniden değerlendirildiği ve bunun sonucunda, 10.10.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile şikayetçi dışındaki bütün isteklilerin teklifinin değerlendirilme dışı bırakıldığı ve şikayetçinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmış olup, 11.10.2007 tarihli işlemle, “Komisyonca dosyaların yeniden değerlendirilmesi sonucunda daha önce sehven farkına varılmayan bazı eksikliklerin değerlendirilmesi sonucu yeterli rekabet ortamı sağlanmadığından kamu yararı gözetilmiştir.” gerekçesiyle ihalenin ihale yetkilisince iptal edildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde, ihale yetkilisinin ihaleyi iptal yetkisi bulunmakta olup, bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanılması gerekmektedir.

 

 Başvuru konusu ihalede, ihaleye teklif veren 4 istekliden 1 isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak belirlendiği, anılan Kanun uyarınca idarelerin ihalede rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu ve ihalenin de ihale yetkilisi tarafından, “Komisyonca dosyaların yeniden değerlendirilmesi sonucunda daha önce sehven farkına varılmayan bazı eksikliklerin değerlendirilmesi sonucu yeterli rekabet ortamı sağlanmadığından kamu yararı gözetilmiştir.” gerekçesiyle iptal edildiği dikkate alındığında, bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanıldığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 4 isteklinin teklif verdiği ve tek geçerli teklif bulunduğu dikkate alındığında söz konusu ihalenin bu nedenle iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul