İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3788
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :23
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3788
Şikayetçi:
 Kürşat Özel Güvenlik Eğt. Hizm. Savn. ve Güv. Sist. Ltd. Şti., İncilipınar Mahallesi 4 Nolu Cadde Kazaz İşmerkezi B Blok Nu 7 Kat.3 Şehitkamil/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Başhekimliği, 2sarıgüllük Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı Şehitkamil / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.10.2007 / 30214
Başvuruya konu ihale:
 2007/124286 İhale Kayıt Numaralı “Özel Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.11.2007 tarih ve 08.19.32.0022/2007-66E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 25.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kürşat Özel Güvenlik Eğt. Hizm. Savn. ve Güv. Sist. Ltd. Şti.’nin 10.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.10.2007 tarih ve 30214 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik Şartnamenin 10.8.4 maddesinde öngörülen “Yüklenici firma yukarıda belirtilen telsizler için Telsizler Genel Müdürlüğünden alınan izin belgesini ihale dosyasına ekleyeceklerdir.” hükmü ile istenen belgenin ihale üzerinde bırakılan firma tarafından sunulmadığı, bu belgeye ve idari şartname 7.3.1 maddesindeki iş bitirme belgesine, 55.1. maddesindeki demirbaş taahhütnamesine zarf açma ve belge kontrol tutanağında yer verilmediği,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan firmanın yasaklı olup olmadığına ilişkin teyit alınmadığı, ihale komisyonunun bunu göz ardı ettiği,

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş 1 şef ve 24 personel ile 1 yıl süreli Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti olup götürü bedel usulde ihale edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İddialara ilişkin ihale dokümanındaki düzenlemeler şu şekildedir:

 

İdari şartnamenin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 7.3.1 maddesi “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70´i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 55.2 maddesinde “Yüklenici firma, kendilerine teslim edilen demirbaş malzemeleri veya mahalli aynen muhafaza ederek aynı sayıda ve özellikte geri teslim edeceğine dair noter tasdikli taahhütname.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 10.8.4 maddesi “Yüklenici firma yukarıda belirtilen telsizler için Telsizler Genel Müdürlüğü’nden alınan izin belgesini ihale dosyasına ekleyecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 68 inci maddesinde, “İsteklilerce verilen teklif belgeleri 4734 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve hazırlanmış olan şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle değerlendirilir:

 

2-Açık ve belli istekliler arasında ihale usulünde teklif zarfı açma ve belge kontrol tutanağı (standart form KİK010.0/H)” düzenlemesi mevcuttur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan zarf açma ve belge kontrol tutanağına ilişkin standart formda yer alan dipnotun (a) bendinde “Bu tutanak, Şartnamede istenilen belgeler dikkate alınarak, her bir hücresi için “VAR veya YOK” ifadelerinden birisi kullanılarak, teklif mektubu ve geçici teminat mektubu için ise “UYGUN  veya UYGUN DEĞİL” ifadesi kullanılmak suretiyle doldurulacaktır.” ifadesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII-A maddesinde, “Bu değişiklikler uyarınca, ilk oturumda ihale komisyonu tarafından düzenlenerek imzalanması zorunlu olan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının, ihale dokümanında istenen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat uyarınca eklenmesi zorunlu olan belgelerin her birine bir sütun ayrılmış şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bu bağlamda tutanaklarda “ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler”, “katılım belgeleri”, “mesleki ve teknik yeterlik belgeleri” gibi gruplar için değil, istenen her bir belge için ayrı sütunlar ihdas edilecek, ihale aşamasında da her bir belgenin varlığı ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle bu tutanağa işlenecektir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

Dolayısıyla bu tutanakta ihale dokümanında istenen tüm belgelere değil ihaleye katılım için istenen belgelerle yeterlik belgelerine yer verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdarece düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağı incelendiğinde, yukarıda yer verilen düzenlemelerde istenilen “iş deneyim belgesi”, “teslim edilen demirbaş malzemeleri veya mahalli aynen muhafaza ederek aynı sayıda ve özellikte geri teslim edeceğine dair noter tasdikli taahhütname” ve “Telsizler Genel Müdürlüğü’nden alınan izin belgesi”nin zarf açma ve belge kontrol tutanağında yer almadığı görülmüştür.

 

Burada yeterlik belgelerinden olan iş deneyim belgesine yer verilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Ancak ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif dosyasında iş deneyim belgesinin bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın diğer iki belgeye sahip olmadığı iddiası değerlendirildiğinde, Teknik şartnamenin 10.8.4 maddesinde istenen Telsizler Genel Müdürlüğü’nden alınan izin belgesi yerine, bas konuş servisi sunan bir firma ile sözleşmesi olduğuna dair belge sunduğu, dolayısı ile bu maddede istenen izin belgesini sunmadığı, aynı zamanda idari şartnamenin 55.2 maddesi gereğince noter tasdikli taahhütname sunmadığı, sunduğu taahhütnamede noter tasdikinin bulunmadığı görülmüştür.

 

Ancak idarenin anılan düzenlemelerinde bu belgeleri isteklilerden değil, yükleniciden istediği, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından bu belgelerin sunulması gerektiği, ihaleye katılım aşamasında bu belgelerin sunulmasının gerekli olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu nedenle tutanakta Teknik şartnamenin 10.8.4 maddesinde ve idari şartnamenin 55.2 maddesinde istenilen belgelere yer verilmemesinde ve bu belgeleri bulunmayan isteklinin ihale dışı bırakılmamasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ncı maddesinde “İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm gereğince, ihale komisyon kararı ihale yetkilisine sunulurken ihale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklı olmadığına dair Kamu İhale Kurumu’ndan alınan teyit belgesinin de bu kararın ekinde bulunması ve kesinleşen ihale kararının ihale yetkilisince komisyon kararı ve firmanın yasaklı olmadığına dair teyit belgesi birlikte değerlendirilerek verilmesi gerekmektedir.

 

Ancak incelenen ihalede komisyonun 04.10.2007 tarihinde karar aldığı, bu kararın 04.10.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, bu aşamada teyidin alınmadığı, ancak kararın isteklilere 04.10.2007 tarihinde iadeli taahhütlü postayla gönderildiği, teyidin ise onaydan sonra ihale işlem dosyasının Kurumumuzca istenme tarihi de olan 23.10.2007’de Kamu İhale Kurumu’ndan alındığı anlaşılmıştır. Sonuç itibariyle Kamu İhale Kanununun 40’ncı maddesine aykırı hareket edildiği, ancak Kurumumuz kayıtlarında firmanın bu tarihten öncesine ilişkin de yasaklılık kaydı bulunmadığı anlaşıldığından bu aykırılık sonuca etkili bulunmamıştır.

 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul