İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3789
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :24
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3789
Şikayetçi:
 Ulutaş Özel Güvenlik Korm. ve Eğitim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Alaybey Mahallesi Hürriyet Cd. Reyhan Sok. Kat.3 D:301-302 Nu 59 Şahinbey/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Başhekimliği, Sarıgüllük Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı Şehitkamil / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.10.2007 / 29953
Başvuruya konu ihale:
 2007/124286 İhale Kayıt Numaralı “Özel Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.11.2007 tarih ve 08.19.27.0022/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’nce 25.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ulutaş Özel Güvenlik Korm. ve Eğitim Hizm. San. ve Tic. Ltd Şti’nin 20.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.10.2007 tarih ve 29953 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Yıllık giyim malzemesinin kurum tarafından temin edileceğine ilişkin düzenlemenin firmalar arasında rekabeti ortadan kaldırdığı, mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Teknik Şartnamenin 7.4.2 maddesinde, yüklenici tarafından sağlanacak 5 adet yağmurluk ve 5 adet şemsiyeye teklif fiyata dahil olan masraflar maddesinde yer verilmediği, bu nedenlerle, ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş 1 şef ve 24 personel ile 1 yıl süreli Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti olup götürü bedel usulde ihale edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin 26.3.1 alt maddesinde “Yüklenici her çalışanına 26 (yirmi altı) iş günü üzerinden günlük yol bedeli olarak gidiş dönüş brüt 2,51 YTL. nakdi olarak her bir çalışanın maaş bordrosunda gösterilmek üzere ödeyecektir. Çalıştırılacak özel güvenlik personellerinin yıllık giyim malzemesi kurumumuz tarafından temin edilecektir. Çalıştırılacak özel güvenlik personellerinin Hazine Müsteşarlığınca belirlenen kriterler ve teminatlar çerçevesinde üçüncü şahıslara verebilecekleri zarar ziyandan dolayı mali sorumluluk sigortaları yaptırılacak olup teklif fiyata dahil edeceklerdir. Yapılacak mali mesuliyet sigortasının sigorta firmasına ait genel müdürlük teyidi istenecektir. Çalıştırılacak personellerin yemek ihtiyaçları hastane tarafından çıkarılan yemekten faydalanılma şeklinde olacaktır.” düzenlemesi, 26.6 maddesinde ise “İhale dokümanında belirtilen diğer giderler teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi bulunmaktadır

 

Teknik Şartnamenin 3.2.4 maddesinde “… Kıyafetler kolay ütülenebilir ve ütüsü çabuk bozulmayan kumaşlardan seçilecektir. Yırtık, sökük, kirli ve ütüsüz tespit edilen renklerden daha solgun renkte kıyafet kullanılmayacaktır. Kıyafetler çalışanların vücut ölçülerine uygun olacaktır. Personelin giyeceği kıyafet hastane tarafından temin edilecektir. Firmalar teklif mektubunda kıyafet için ücret talebinde bulunmayacaktır.

Her bir personele verilecek üniforma kapsamında giyecek türü ve miktarı aşağıdadır. …” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu ihale Genel Tebliğinin VIII-G maddesinde “İdari şartnamenin "Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar" başlıklı maddesinde, giyim bedelinin ayni olacağı belirtilecektir. Her bir işçiye sözleşme süresince verilecek giyim eşyasının cinsi, nevi ve adedine ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılacaktır. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde giyime ilişkin düzenlemede giyimin 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olacağı ihale dokümanında  belirtilecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.”; XIII-G maddesinde “13- (Değişik: 15/10/2006 – 26320 R.G. /5 md.) Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.”; XIII-H-b maddesinde ise ”Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Anılan mevzuat hükümleri incelendiğinde giyim malzemesinin idarece temin edilemeyeceğine dair hüküm olmadığı anlaşılmaktadır. Mevzuattaki hükümler giyim malzemesin yüklenici tarafından karşılanmasının öngörülmesi durumunda, giyimin ayni olarak karşılanacağına dair idarelerce düzenleme yapılmasını öngörmektedir. Dolayısı ile idarenin giyim malzemesinin idarece temin edileceğine dair düzenleme yapmasında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 7.4.2 maddesinde “Genel şartlar göz önüne alınarak bölgedeki malzemeler (5 adet yağmurluk, 5 adet şemsiye) yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yüklenici hizmet personeli için bütün bu malzemeleri ilk defa kullanılacak şekilde yeni olarak teslim edecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII - G maddesinde yer alan “15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” düzenlemesi uyarınca teklif fiyata dahil masraflara idari şartnamede yer verilmesi gerektiği, ancak idari şartnamenin 26.6 maddesinde “İhale dokümanında belirtilen diğer giderler teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yapıldığı görülmüştür.

 

Dolayısı ile idari şartnamenin 26.6 maddesinden Teknik şartnamenin 7.4.2. maddesinde belirtilen giderlerin de teklif fiyata dahil masraflar arasında değerlendirilmesi gerektiğinin anlaşıldığı sonucuna varılmaktadır. Bu nedenle Teknik şartnamenin anılan maddesindeki giderlerin teklif fiyata dahil olup olmadığının belirtilmediği yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul