İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3790
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :26
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3790
Şikayetçi:
 Emin Müth. Temz. Yem. Posta Dağ. Hizm. Turz. Tek. Nak. Petrol Ürün. Gıda İmş. Elek. Bilgi Mad. Oto. Tarım Hayv. Su Ürünleri Deri Cenaze Hizm. Mad. San. Ltd. Şti., Gençlik Mahallesi Işıklar Cad. Türkay Apt. Nu 27 K.1 D.1 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Cumhuriyet Caddesi, Vakıf İşhanı Kat:3-4 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.10.2007 / 30711
Başvuruya konu ihale:
 2007/127062 İhale Kayıt Numaralı “Antalya İmareti Yemek Hazırlanması ve Dağıtımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.11.2007 tarih ve 08.19.50.0022/2007-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce 27.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Antalya İmareti Yemek Hazırlanması ve Dağıtımı” ihalesine ilişkin olarak Emin Müth. Temz. Yem. Posta  Dağ. Hizm. Turz. Tek. Nak. Petrol Ürün. Gıda İmş. Elek. Bilgi Mad. Oto. Tarım Hayv. Su Ürünleri Deri Cenaze  Hizm. Mad. San. Ltd. Şti.’nin 01.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.10.2007 tarih ve 30711 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesine aykırı olarak idarece idari şartnamede personelin nitelikleri öngörülmüş olmasına rağmen anılan idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde;

 

“a) ihale tarihinden önce işe alınmış ve en az 3 yıl deneyimli (1) gıda mühendisi anahtar teknik personel olarak ve aşçılık meslek dalında ustalık belgesine sahip en az (1) aşçı ve (1) aşçı yardımcısı ile (2) bulaşıkçı-işçi, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip (2) şoför ihale konusu işin süresince yemek üretim tesisinde çalıştırılacaktır.

 

b) Anahtar teknik personel listesi ile birlikte bu personele ait diploması, isteklinin bünyesinde çalıştığını gösteren SSK aylık prim ve hizmet belgesi, iş deneyimine ilişkin meslek odası kayıt belgesi ile üretim tesisinde çalıştırılacak diğer personelden aşçı ve aşçı yardımcısına ait ustalık belgeleri ile şoförlere ait sürücü belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulması zorunludur.”

 

şeklinde düzenleme yapılarak anahtar teknik personel dışında diğer personelden olan aşçı ve aşçı yardımcısına ait ustalık belgeleri ile şoförlere ait sürücü belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulmasının istenildiği, idarece yapılan düzenlemeden yeterlilik kriteri olarak 1 adet  gıda mühendisinin anahtar teknik personel olarak istenildiği, ve 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 2 adet bulaşıkçı-işçi, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 2 adet şoförün çalıştırılacağının belirtildiği, ancak ihale dokümanı içinde yer alan standart formlarda Anahtar Teknik Personel Listesinin düzenlendiği ve listede hiçbir ismin yer almadığı, bu durumun firmalarını tereddüde düşürdüğü ve mevzuata aykırı olarak teknik personellere ait belgelerin yeterlilik kriteri olarak istenilmesinin rekabeti engellediği, bu düzenlemeyle ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı,

 

            2) İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde işin fiziki miktarı ve türünün; “01.01.2008 tarihinden 31.12.2008 tarihine kadar her gün 750 kişilik yemek (toplam: 750x365=273.750) hazırlanarak idarece belirlenen muhtaçların adreslerine dağıtılmasına dair hizmet alımı işi” olarak belirlendiği, ancak 2008 yılının 366 gün sürmesi nedeniyle 1 gün eksik olarak hesaplanan 750 adet öğün yemeğin teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt yaşamaları nedeniyle teklif fiyatı oluşturamadıkları,

 

            3) İdari Şartnamenin 7.3.4 maddesinde; “İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak günlük en az 1000 kişilik kapasite raporu”nun yeterlilik kriteri olarak istenildiği, oysa ihale konusu işin günlük öğün miktarının 750 adet olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 42. maddesinde, iş deneyim oranının teklif bedelinin % 25 ile % 50 arası olabileceği hüküm altına alındığı, iş deneyim oranı bile en fazla % 50 oranında olabilecekken kapasite raporunun idarece, günlük öğün adedinin 250 adet (% 134) üstünde kapasite raporu istenmesinin rekabet ilkesi ile çeliştiği,  

 

            4) İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “a) İsteklinin; ihale konusu hizmetin vakıf imaretinden yerine getirilmesinde meydana gelebilecek olumsuzluklar halinde hizmetin aksatılmadan devamını sağlamak amacı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bu şartnamenin (7.3) alt maddelerinde belirtilen şartları haiz kendisine ait yemek üretim tesisinin bulunması veya aynı şartları haiz yemek üretim tesisini ihale süresinden az olmamak üzere kiraladığını gösterir noter onaylı kira sözleşmesiyle birlikte teklifte bulunması zorunludur.

 

            b) Yemek dağıtım işini yapmaya uygun, Teknik Şartnamede belirtilen vasıflarda, 2 adet yemek dağıtım aracı ihale süresince üretim tesisinde bulundurulacaktır. Bu araçlar istekliye ait ise ruhsatlarının, kiralanmış ise ruhsatları ile birlikte ihale süresinden az olmamak üzere kiralandığına dair noter onaylı kira sözleşmesinin sunulması zorunludur.” şeklinde düzenleme yapıldığı, bunun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırı olduğu, bu hüküm gereği, kendi malı olma şartının aranmaması esas olduğu halde, idarece 2 adet yemek dağıtım aracının isteklinin bünyesinde bulunması veya ihaleyi almadan noter onaylı sözleşme yapmasının yeterlilik kriteri olarak istenilmesinin ihale konusu işle doğrudan bağlantılı olmadığından mevzuata aykırı olduğu, sadece noter onaylı taahhütname istenebilecekken bu yapılmayarak 2 adet aracın kendi malı olma şartı getirilmesinin ve ihale üzerinde kalmadan noter onaylı sözleşme istenilmesinin rekabeti engelleyici olduğu,

 

            5) İdari Şartnamenin ihale konusu işe ilişkin bilgilerin yer aldığı 2 nci maddesi uyarınca, işin yapılacağı yerin idarenin bahçesi olduğu, 7.3.4 maddesinde ise; “İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış TS 8985 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” şeklinde düzenleme yapıldığı, bunun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45 inci maddesine ve Kamu İhale Genel Tebliğinin L.13 bendine aykırı olduğu,

 

            Bu aykırılıklar nedeniyle ihaleye katılamadıkları iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesine göre, ihale konusu iş, 01.01.2008 tarihinden 31.12.2008 tarihine kadar her gün 750 kişilik yemek (toplam: 750x365=273.750) hazırlanarak idarece belirlenen muhtaçların adreslerine dağıtılmasına dair hizmet alımı işi olup, yapılacağı yer Antalya sınırları içi olarak belirtilmiş ve götürü bedel usulde teklif alınmak suretiyle ihale gerçekleştirilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde;

 

“a) İhale tarihinden önce işe alınmış ve en az 3 yıl deneyimli (1) gıda mühendisi anahtar teknik personel olarak ve aşçılık meslek dalında ustalık belgesine sahip en az (1) aşçı ve (1) aşçı yardımcısı ile (2) bulaşıkçı-işçi, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip (2) şoför ihale konusu işin süresince yemek üretim tesisinde çalıştırılacaktır.

 

b) Anahtar teknik personel listesi ile birlikte bu personele ait diploması, isteklinin bünyesinde çalıştığını gösteren SSK aylık prim ve hizmet belgesi, iş deneyimine ilişkin meslek odası kayıt belgesi ile üretim tesisinde çalıştırılacak diğer personelden aşçı ve aşçı yardımcısına ait ustalık belgeleri ile şoförlere ait sürücü belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulması zorunludur.”

 

şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Bu düzenlemelerden ihale konusu işte 1 adet gıda mühendisinin anahtar teknik personel olarak çalıştırılacağı, bunun dışında da 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 2 adet bulaşıkçı-işçi, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 2 adet şoförün çalıştırılacağı anlaşılmaktadır.

 

Yukarıdaki düzenlemenin (b) bendinde, “anahtar teknik personel için istenen belgeler dışında, “üretim tesisinde çalıştırılacak diğer personelden aşçı ve aşçı yardımcısına ait ustalık belgeleri ile şoförlere ait sürücü belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulması zorunludur.” şeklindeki düzenleme ile anahtar teknik personel dışındaki personel için de mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ustalık belgeleri ile sürücü belgeleri istenilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı VIII-M maddesinde “3 - Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." açıklaması getirilmiş ve "ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilmesine" ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen anahtar teknik personel dışındaki personelin nitelik ve sayısının ihale dokümanında belirtilmesi yeterli iken ihaleye teklif verme aşamasında bu  personele ait belgelerin istenilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin fiziki miktarı ve türünün; “01.01.2008 tarihinden 31.12.2008 tarihine kadar her gün 750 kişilik yemek (toplam: 750x365=273.750) hazırlanarak idarece belirlenen muhtaçların adreslerine dağıtılmasına dair hizmet alımı işi” olarak belirlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 49.2 maddesinde de; “İşin süresi, 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

İşin başlangıç ve bitiş tarihi olan 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 366 takvim günü bulunmaktadır. Ancak, ihale götürü bedel usulde yapıldığından hak ediş ödemeleri 12 ay üzerinden yapılacak olup, burada ihalenin iptalini gerektirir bir aykırılık bulunmamaktadır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde; “İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak günlük en az 1000 kişilik kapasite raporu” yeterlilik kriteri olarak istenilmiştir. İhale konusu işin günlük öğün miktarı ise 750 adettir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ilk fıkrasında; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalede günlük öğün sayısından fazla oranda kapasite raporu istenmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35 inci maddesinde öngörülen, “yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması gerektiği” ilkesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesinde;

 

“a) İsteklinin; ihale konusu hizmetin vakıf imaretinden yerine getirilmesinde meydana gelebilecek olumsuzluklar halinde hizmetin aksatılmadan devamını sağlamak amacı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bu şartnamenin (7.3) alt maddelerinde belirtilen şartları haiz kendisine ait yemek üretim tesisinin bulunması veya aynı şartları haiz yemek üretim tesisini ihale süresinden az olmamak üzere kiraladığını gösterir noter onaylı kira sözleşmesiyle birlikte teklifte bulunması zorunludur.

 

            b) Yemek dağıtım işini yapmaya uygun, Teknik Şartnamede belirtilen vasıflarda, 2 adet yemek dağıtım aracı ihale süresince üretim tesisinde bulundurulacaktır. Bu araçlar istekliye ait ise ruhsatlarının, kiralanmış ise ruhsatları ile birlikte ihale süresinden az olmamak üzere kiralandığına dair noter onaylı kira sözleşmesinin sunulması zorunludur.” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmektedir.

 

Teknik şartnamenin 2 (a) maddesinde; “Yemekler yüklenici tarafından Muratpaşa Vakıf İmaretinde hazırlanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. Yukarıda yer verilen 7.3.3 (a) maddesinde, firmanın kendisine ait yemek üretim tesisinin bulunmaması halinde, başka bir yemek üretim tesisini ihale süresinden az olmamak üzere kiraladığını gösterir noter onaylı kira sözleşmesiyle birlikte teklifte bulunmasının zorunlu tutulması ihaleye katılım şartlarını zorlaştırıcı etkisi ve isteklilerin yeterliğini ölçmeye yönelik olmaması nedeniyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35 inci maddesindeki, “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır...”  hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Bunun dışında, 7.3.3 (b) maddesinde ise, 2 adet yemek dağıtım aracının istekliye ait ya da kiralanmış olması şartının getirildiği, kiralama halinde ise kiralandığına dair noter onaylı kira sözleşmesinin sunulmasının zorunlu tutulduğu görülmekte olup bu konuda noter onaylı taahhütname sunulması yeterli iken Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesine aykırı şekilde noter onaylı kira sözleşmesi istenmek suretiyle ihaleye katılımın zorlaştırıldığı sonucuna varılmıştır.

 

            5) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde, “İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış TS 8985 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

          Teknik şartnamenin 2 (a) maddesinde; “Yemekler yüklenici tarafından Muratpaşa Vakıf İmaretinde hazırlanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. İhale konusu iş idarenin tesisinde yapılacağından, bu ihalede hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmesinin işin niteliğine uygun düşmediği ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45 inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII.L maddesindeki, “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” şeklindeki açıklamalara aykırı düzenleme yapıldığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmüştür.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihaleye katılmak üzere 5 isteklinin ihale dokümanı satın aldığı, ancak bir isteklinin teklif verdiği, dolayısıyla ihalede rekabet koşullarının oluşmadığı,

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin fiziki miktarı ve türünün “01.01.2008 tarihinden 31.12.2008 tarihine kadar her gün 750 kişilik yemek (toplam:750x365=273.750) hazırlanarak idarece belirlenen muhtaçların adreslerine dağıtılmasına dair hizmet alım işi” olarak belirlenmiştir.

 

Aynı şartnamenin 49.2 maddesinde de “İşin süresi, 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar 365 takvim günüdür” şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

İşin başlangıç ve bitiş tarihi olan 01.01.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında 366 takvim günü bulunmaktadır. Bu şartlar altında 366 ncı gün için bir günlük ve 750 kişilik yemek bedelinin maliyet hesabında dikkate alınıp alınmayacağı konusunda bir belirsizlik bulunduğu ve bu düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu değerlendirildiğinden,  bu nedenle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, iptal kararına katılıyorum.

 

 

 

Adem KAMALI                                                                                                                                  Kurul Üyesi 

                                                             

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul