İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3795
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :33
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3795
Şikayetçi:
 Süpervizör İnşaat Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizmetler Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No:62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karatay Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Cıvar Mah. Aslanlı Kışla Cad. No:16 42030 Karatay/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.11.2007 / 31665
Başvuruya konu ihale:
 2007/149552 İhale Kayıt Numaralı “Park-Bahçeler İşçilik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.11.2007 tarih ve 08.20.10.0078/2007-80 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karatay Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 08.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Park-Bahçeler İşçilik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnşaat Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizmetler Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 05.11.2007 tarih ve 31665 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

  Başvuru dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş olarak; “Park ve Bahçe İşleri ile Genel Temizlik İşlerinin” kabul edildiği, idari şartnamenin 2 nci maddesinin (a) bendinde işin adının “Park-Bahçeler İşçilik Hizmet Alımı (Park-Bahçe Tanzim ve Bakım İşleri) olarak tanımlandığı, işin adı ile benzer işin birebir aynı olduğu, kamu ve özel sektörde yapılmış her türlü açık veya kapalı alan genel temizlik veya bahçe hizmetinin benzer iş olarak kabul edilmesi gerekirken, Park ve Bahçe işleri ile Genel Temizlik işlerinin benzer iş kabul edilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği, yapılan benzer iş tanımında sayılan farklı iş kalemlerinden herhangi birinin yapılmış olmasının yeterli olup olmayacağının açık olmadığı, dolayısıyla benzer iş tanımında belirtilen özellikte iş deneyimi olmayan ancak kamu veya özel sektörde temizlik veya yemek hizmetleri konusunda faaliyet gösteren istekliler ihaleye katılamayacağından ihalenin sınırlı sayıda istekli arasında yapılacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

          Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

          hükmüme bağlanmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

 

                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul