• Karar No: 2007/UH.Z-3796
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :34
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3796
Şikayetçi:
 Mehmet KAVAS, Bayraktar Mahallesi Bayraklı Sokak No:3/20 G.O.P. Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Makine İkm.Bak. ve Onr.Dai.Bşk. Ek Hizmet Binası D Blok K:2 Acemler/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33753
Başvuruya konu ihale:
 2007/152555 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.11.2007 tarih ve 08.21.18.0078/2007-81 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 19.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mehmet KAVAS’ın 19.11.2007 tarih ve 33753 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

 İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

 

 Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ilanın 7 nci maddesinde şartname bedelinin 1.500,00.-YTL olarak belirlendiği, internet sitesinde yayınlanan diğer ilanlara kıyasla bu bedelin aşırı yüksek olduğu, benzer ihalelerde şartname bedelinin 50-150 YTL arasında değiştiği, bu kadar yüksek bedelin yüklenici tarafından ihale bedeline yansıtılacağı ve kamu zararına yol açılacağı, ayrıca katılımcı firma sayısını düşüreceğinden rekabeti engelleyeceği iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, ihale dokümanı bedeli yüksek belirlenmiş bulunmakla birlikte, bu durum teklif verilmesini engelleyici ve tek başına iptal gerekçesi olarak görülmediğinden, anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

 

                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul