İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3797
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :37
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3797
Şikayetçi:
 Faysal Kaya İnşaat Taahhüt Tahmil Tahliye Yemek Peyzaj ve Temizlik İşleri Taşeronluk Hizmetleri, 6.Cadde No:29/13 A.Öveçler Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Telekomünikasyon Kurumu, Yeşilırmak Sokak No:16 Demirtepe/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.10.2007 / 31133
Başvuruya konu ihale:
 2007/111102 İhale Kayıt Numaralı “Bina Genel Temizliği, Çevre Temizliği ve İlaçlama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.11.2007 tarih ve 08.19.74.0078/2007-75E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Telekomünikasyon Kurumu’nca 21.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bina Genel Temizliği, Çevre Temizliği ve İlaçlama İşi” ihalesine ilişkin olarak Faysal Kaya İnşaat Taahhüt Tahmil Tahliye Yemek Peyzaj ve Temizlik İşleri Taşeronluk Hizmetleri’nin 21.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.10.2007 tarih ve 31133 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin 10.2 nci maddesinde; yüklenicinin çalıştırdığı işçinin sevk ve idaresinden sorumlu bir şef bulunduracağı, bu personelin toplu işçi sayısına dahil olmadığı ve bu personel için idare tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacağının belirtildiği, buna karşın Kamu İhale Genel Tebliğinde; işin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyatına dahil edilmeyeceğine dair düzenleme yapılmayacağı, teklif fiyatına dahil olanların idari şartnamede düzenleneceği, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ile ilgili hükümlere yer verileceği hükümlerine yer verildiğinden, söz konusu düzenlemenin isteklileri tekliflerini verme aşamasında tereddüte düşüreceği ve sağlıklı teklif vermelerine engel oluşturacağı,

 

 2) Teknik şartnamenin 3.2 nci maddesinde idarece gerek görülmesi halinde yüklenicinin tatil ve resmi bayram günlerinde 08.00-13.00 saatleri arasında çalışma yapacağı belirtilmekte olup, resmi tatil ve bayramlarda kaç kişinin çalıştırılacağına şartname hükümlerinde yer verilmediği, ayrıca resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı tatili için yapılacak ek ödemenin yüklenici firmaya mı yoksa idareye mi ait olduğu yönünde bir düzenlemenin olmamasından dolayı bu maliyetin teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceğinin belirli olmadığı,

 

            3) 2008 yılının 366 takvim günü olarak öngörülmesi gerekirken idari şartnamenin 49 uncu maddesinde işe başlama ve işi bitirme tarihi olarak 2008 yılı için 365 takvim gününün öngörüldüğü, iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin  birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Söz konusu ihaleye ait ilanın ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde; ihale konusu işin bina genel temizliği, çevre temizliği ve ilaçlama işinin 82 işçi ile yerine getirilmesi olduğu belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin Teklif fiyata dahil masrafların belirtildiği 26.1 maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç gibi giderler teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.”,

 

            26.2  maddesinde; “(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.”    ,

 

            26.3 maddesinde; “Ayrıca; Personele 585,00 (YTL) (Brüt Aylık) Asgari Ücret, (vasıflı personele %15 fazlası) Yol ücreti olarak Brüt günlük 7,26 YTL (26 gün üzerinden), Yemek ücreti olarak Brüt günlük 10,81 YTL (26 gün üzerinden) verilecek olup, teklif fiyata dahildir. Ayrıca personelce kullanılacak giyim eşyalarının adı ve özellikleri aşağıda gösterilmiştir. Bay ve bayan tüm temizlik personeline aşağıda belirtilen giyim eşyasını kışlık ve yazlık olarak ayrı ayrı, tek tip ve standartta, yeni olarak vermek ve giydirmekle yükümlüdür. A)Bay-bayan kışlık ve yazlık ayakkabı (56 çift) b) Bay-bayan yazlık ve kışlık pantolon (56 adet) c) Bay-Bayan kışlık ve yazlık uzun kollu forma (56 adet), d) Bay-Bayan yazlık kısa kollu forma (56 adet)”,

 

            26.3.1 maddesinde; “Kamu İhale Genel Tebliği gereğince işçi maliyetine %3 sözleşme gideri, yukarıda belirtilen giyim eşyaları da teklif fiyata dahil edilecektir.”,

 

            26.5 maddesinde; “İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası Prim oranı %2 olarak hesaplanacaktır.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin 5.1 inci maddesinde; “Çalıştırılacak elemanların nitelik ve sayıları aşağıda belirtilmiştir. –Temizlik Hizmetleri Elemanları: 56, -Vasıflı Elemanlar:26, Genel Toplam:82 (Kişi)”,

 

            Yine teknik şartnamenin 10.2 nci maddesinde; “Yüklenici çalıştırdığı işçinin sevk ve idaresinden sorumlu; tecrübeli, en az lise veya dengi okul mezunu bir şef bulunduracaktır. (erkek ise askerliğini yapmış) idarenin görüşü alınarak işe başlayacak bu personel toplam işçi sayısına dahil değildir ve bu personel için idare tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Yönetici personelin iş deneyimi ve eğitimi ile temizlik konusunda katıldığı eğitimlere ait belgeler idarece istenebilir.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde; “…14-İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır….” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarece ihale dokümanında yapılan düzenlemelerde söz konusu işte çalışacak personel sayısının toplam 82  kişi (26 vasıflı eleman ve 56 temizlik hizmeti elemanı) olduğunun belirtildiği, buna karşın teknik şartnamenin 10.2 nci maddesinde bu 82 kişinin haricinde ayrıca ücretinin yüklenici firma tarafından karşılanacağı anlaşılan ve yüklenicinin çalıştırdığı işçinin sevk ve idaresinden sorumlu en az lise mezunu bir kişinin istenildiği, ancak bu kişinin haftalık çalışma saatlerinin tamamını mı yoksa bir kısmını mı idarenin iş yerinde geçirip geçirmeyeceği hususunda bir düzenlemeye yer verilmediğinden yapılan düzenleme isteklileri teklif fiyatını oluştururken tereddüde düşürebilecek nitelikte bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4857 sayılı İş Kanununun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde, “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.”  hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde; “…16- İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir...” hükmü mevcuttur.

 

İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin 3.2 nci maddesinde “İdarece gerek görülmesi halinde, yüklenici tatil ve resmi bayram günlerinde 08.00-13.00 saatleri arasında çalışma yapacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde yaklaşık maliyetin gerçekçi bir biçimde tespit edilebilmesi ve istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin teklif maliyetinin doğru ve objektif olarak oluşturulabilmesi için idarece ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personelin çalışma saati ve sürelerinin tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte söz konusu ihaleye ait idari şartnamede teklif maliyetine dahil masraflar arasında tatil ve resmi bayram günlerinde çalışma yapılacağına ve bunun teklif maliyetine dahil bulunduğuna ilişkin bir düzenleme yapılmamasına rağmen, teknik şartnamede idarece gerek duyulması halinde tatil ve resmi bayram günlerinde işçi çalıştırılabileceğine ilişkin düzenleme yapıldığı, buna karşın çalışılacak gün, çalışma süresi ve personel sayısının ihale dokümanında belirtilmediği görülmüş olup, ihale dokümanında yer alan söz konusu düzenlemedeki belirsizlik istekliler açısından teklif maliyetini belirlemede tereddüt doğurucu nitelikte ve mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

 

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale konusu işe ait idari şartnamenin 49.2 nci maddesinde; “İşin süresi 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında olmak üzere 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. …” ,

 

            19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, 1 kişi/ay için teklif edilen bedelin 82 kişi ve 12 ay ile çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 1 kişi/ay için teklif edilen fiyatın 82 kişi ve 12 ay ile çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

           

            İhaleye ait ihale dokümanı içerisinde yer alan birim fiyat teklif mektubu ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde işin biriminin “12 Ay” olarak belirtildiği ve söz konusu birim fiyat teklif mektubu uyarınca bir işçinin bir aylık teklif birim maliyetinin 12 Ay ve 82 işçi ile çarpımı sonucunda teklif bedelinin hesaplanacağı anlaşılmıştır.

            4734 sayılı Kanunun İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinde; “…İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: …r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, ...” hükmü yer almıştır.

            Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin işe başlama ve bitirme tarihlerine ilişkin 49.2 nci maddesine ait 26  nolu dipnot hükmünde de; İdarelerin işin süresini takvim günü olarak belirleyerek 49.2 nci maddeye rakam ve yazı ile yazmaları gerektiği belirtilmiştir.

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII üncü maddesinin G bendinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:…7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.…” hükmü yer almıştır.

            İdari şartnamede işin başlangıç tarihinin 01.01.2008 ve bitiş tarihinin 31.12.2008 olarak belirtilmesi ve 2008 yılının 366 takvim gününden oluşması nedenleriyle ihale konusu işin süresinin 366 takvim günü olarak düzenlenmesi gerekmesine karşın, aynı idari şartnamede işin süresinin 365 takvim günü olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

            Yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile Kamu İhale Kurumunca hazırlanan işçilik hesaplamalarına ilişkin modül uyarınca; personel çalıştırmasına dayalı söz konusu hizmet alımında asgari maliyet hesaplamasının “Ay” üzerinden yapılması gerektiği, işin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği durumlar ile işin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği durumlarda artık günler için gün hesabına gidilmesi gerekmektedir. Ancak söz konusu ihaleye ait dokümanda işin başlangıç tarihinin 01.01.2008 ve bitiş tarihinin 31.12.2008 olarak belirtilmesi nedeniyle artık gün bulunmadığı görüldüğünden ve işin süresinin ihale dokümanında 12 Ay olarak düzenlenmesi nedeniyle; ihale konusu işe ait asgari maliyetin ve dolayısıyla teklif bedelinin toplam 12 Ay üzerinden hesaplanması gerektiği konusunda tereddüt bulunmadığı anlaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          (g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

İhaleye ait teknik şartnamenin 8.1 inci maddesinde; yapılacak günlük, haftalık ve aylık temizlik için gerekli her türlü malzeme, ekipman ve temizlik sarf malzemeleri ve ilaçların yükleniciye ait olduğu belirtilmiş olup; teknik şartnamenin 1 nolu ekinde ihale konusu işte kullanılacak temizlik sarf malzemeleri ve ilaca ilişkin listeye ve 2 nolu ekinde makine ve ekipman listesine yer verildiği görülmüştür. Teknik şartnamede yer alan söz konusu düzenleme uyarınca; temizlik sarf malzemeleri ve ilaçlama maliyetinin de teklif maliyetine dahil bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Teknik şartnamenin 2 nolu ekinde yer alan Makine ve ekipman listesinde; “elektrik süpürgesi, cila makinası, ilaçlama makinası, soğuk su makinası, kat arabası, fırça, yer çek, süpürge, cam temizleme takımı, su hortumu, paspas, kova, faraş, kar küreği, lavabo pompası”  yer almaktadır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/(b) maddesinde Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımlarına ilişkin olarak;  “…verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır…” hükmü yer almakta olup; söz konusu hüküm uyarınca temizlik hizmeti gibi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında amortismana ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacağı anlaşılmaktadır.

 

Şikayete konu ihaleye ait teknik şartnamede “Fırça, yer çek, süpürge, cam temizleme takımı, su hortumu, paspas, kova, faraş, kar küreği, lavabo pompası” gibi malzemelere makine ekipman listesi içerisinde yer verildiği anlaşılmış olup; amortismana tabi olmayan söz konusu malzemelerin temizlik malzemeleri listesinde yer alması gerekirken, amortismana tabi makineler ile birlikte aynı liste içerisinde yer verilmesinin teklif maliyetinin belirlenmesinde isteklileri tereddüte düşürücü nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan; idari şartnamenin 19 uncu maddesi uyarınca birim fiyat teklif verileceği anlaşılan söz konusu ihalede aynı şartnamenin 51 inci maddesinde iş artışı ve iş eksilişinin yapılmasına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesibaşlıklı 24 üncü maddesinde; “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

            a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

            b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

            şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10´una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

            Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40´a kadar arttırmaya yetkilidir…..

            Sözleşme bedelinin % 80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5´i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.”,

            Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddenin 27 nolu dipnotunda; “Götürü bedel teklif alınan  hizmet alımı ihalelerinde bu madde boş bırakılacak, birim fiyat teklif alınan  hizmet alımı ihalelerinde ise madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

            “51.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

            a) Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması,

            b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

            Şartlarıyla, sözleşme bedelinin %20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir….

51.3. İşin sözleşme bedelinin %80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5´i, kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden idarece ödenecektir.” hükümleri yer almıştır.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemeler uyarınca; teklif maliyetine personele ödenecek ücret ve temizlik sarf malzemeleri ile ilaçlama maliyetinin de dahil olduğu, ihale konusu işte çalışacak toplam 82 personelin 26 vasıflı eleman, 56 temizlik hizmeti elemanından oluştuğu ve temizlik elemanlarına brüt asgari ücretin (585,00.-YTL), vasıflı personele brüt aylık asgari ücretin %15 fazlasının ödeneceğine ilişkin düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanı ekinde yer alan birim fiyat teklif mektubu eki teklif cetvelinde ise ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen toplam 82 personelin tek bir iş kalemi olarak gösterildiği ve personel başına birim fiyat teklif verilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

 

Şikayete konu ihalede personele ödenecek ücret ile temizlik hizmeti elemanlarına ödenecek ücretin birbirinden farklı olduğu, ayrıca teklif maliyetinin sadece personel maliyetinden oluşmadığı, maliyet bileşenleri arasında temizlik malzemelerinin ve ilaçlamada kullanılacak ilacın da bulunduğu anlaşılmasına karşın birim fiyat teklif alınan söz konusu ihalede teklif bedelinin vasıflı personel ve temizlik işçisi ayırımı yapılmaksızın toplam 82 personel ile doğru orantılı olarak verilmesinin istenildiği, ayrıca teklif fiyatına dahil temizlik malzemesi ve ilaçlama bedelleri için teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir satır açılmadığı anlaşılmıştır.

 

Teklif mektubu eki cetveldeki söz konusu düzenleme nedeniyle; vasıflı personel ile diğer temizlik personeli için öngörülen ayrı ayrı teklif birim fiyat tutarlarının belirlenmesinin mümkün bulunmadığı, ayrıca personel sayısına bağlı olmayan maliyet kalemleri arasında yer alan temizlik malzemesi ve ilaçlama gideri gibi giderlerin de 82 personelin maliyetine eklenmesi sonucunun ortaya çıkacağı ve bu nedenle sözleşmenin uygulanması sürecinde personel sayısının artış oranıyla aynı oranda artış göstermeyen maliyet kalemleri için öngörülen maliyette de artış yapılmasına neden olacağı anlaşılmıştır.

 

Belirtilen nedenlerle, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, farklı ücret ödenmesi öngörülen personelin ve maliyeti işçi sayısına bağlı olan giderlerle işçi sayısından bağımsız olan giderlerin ayrı iş kalemlerinde düzenlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede, idari şartnamenin 49.2 maddesinde işin süresinin “01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında olmak üzere 365 takvim günü” olarak belirlendiği, 2008 yılının artık yıl olması nedeniyle 366 gün olarak işin süresinin belirlenmediği, bu hususun tekliflerin sağlıklı olarak verilmesini ve değerlendirilmesini etkilediği anlaşıldığından söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul