İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3799
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :39
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3799
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic Ltd Şti. Vedat Dalokay Cad. Nu 62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karatay Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Civar Mah. Aslanlı Kışla Cad. Nu:5 42030 Karatay/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.11.2007 / 31662
Başvuruya konu ihale:
 2007/149253 İhale Kayıt Numaralı “Fen İşleri İşçilik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.11.2007 tarih ve 08.20.08.0097/2007-54 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karatay Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 05.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Fen İşleri İşçilik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic Ltd Şti’nin 05.11.2007 tarih ve 31662 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

  Başvuru dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş olarak; “Fen işleri işçilik işleri, Bordür, Parke Rögar ve Buz İşçilik İşleri, Genel ve Çevre Temizlik İşlerinin” kabul edildiği, idari şartnamenin 2 nci maddesinin (a) bendinde işin adının “Fen İşleri İşçilik Hizmet Alımı Yol ve Tretuvarların Bakım-Onarım Temizlik ve Kar Buz Temizliği İşi” olarak tanımlandığı, işin adı ile benzer işin birebir aynı olduğu, kamu ve özel sektörde yapılmış her türlü açık veya kapalı alan genel temizlik hizmetinin benzer iş olarak kabul edilmesi gerekirken, “Fen işleri işçilik işleri, Bordür, Parke Rögar ve Buz İşçilik İşleri, Genel ve Çevre Temizlik İşlerinin” benzer iş kabul edilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği, yapılan benzer iş tanımında sayılan farklı iş kalemlerinden herhangi birinin yapılmış olmasının yeterli olup olmayacağının açık olmadığı, dolayısıyla benzer iş tanımında belirtilen özellikte iş deneyimi olmayan ancak kamu veya özel sektörde temizlik veya yemek hizmetleri konusunda faaliyet gösteren istekliler ihaleye katılamayacağından ihalenin sınırlı sayıda istekli arasında yapılacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

Hükme bağlanmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan idarece gönderilen ihale süreci bilgi formu incelendiğinde; ihale konusu işe ait sözleşmenin 19.11.2007 tarihi itibariyle imzalanmamış olduğu anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde; “…İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir…” hükmü yer almıştır.

 

Söz konusu ihalenin adının; “Fen İşleri İşçilik Hizmet Alımı” olarak  belirtildiği, benzer işin ise; “Bu ihalede benzer iş olarak , Fen İşleri İşçilik İşleri, Bordür, Parke, Rogar ve Buz İşçilik İşleri, Genel ve Çevre temizlik işleri kabul edilir” şeklinde belirtildiği görülmüş olup, benzer işin ihale konusu iş ile birebir aynı olmadığı ve yapılan benzer iş tanımı uyarınca gerek fen işlerine gerekse bordür, parke, rogar ve buz işçilik işleri ve genel ve çevre temizlik işlerine ait iş deneyiminin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiği, ayrıca mevzuatta öngörülen esaslara uygun olmak üzere hangi nitelikteki işlerin benzer iş kabul edileceğinin idarece tespit edilebileceği görüşüne varılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

 

                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul