İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3801
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :41
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3801
Şikayetçi:
 Zengin Temizlik Gıda İnş San Tic. Ltd. Şti. Sancak Mahallesi A. Haydar F. Oğlu Sokak nu 16/1 Yıldız Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gaziler Cad. Nu 331 Yenişehir İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.10.2007 / 30503
Başvuruya konu ihale:
 2007/98141 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Otelciliği Hizmet Alımı (3 Yıllık)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.11.2007 tarih ve 08.19.46.0097/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 15.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Otelciliği Hizmet Alımı (3 Yıllık)” ihalesine ilişkin olarak Zengin Temizlik Gıda İnş San Tic. Ltd. Şti.’nin 09.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  10.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.10.2007 tarih ve 30503 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İhale konusu işin adının “Hastane Otelciliği Hizmet Alımı (3 yıllık)” olduğu, ihale konusu işin kapsamında; malzeme dahil genel temizlik hizmetleri ve malzemeli haşere ile mücadele işi, malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri, hastane otomasyon sisteminde görev yapacak olan bilgisayar operatörü (veri kayıt elemanı) hizmeti, teknik, cihaz bakım onarımı ve destek hizmet alımı, karşılama, yönlendirme ve danışma hizmeti, çamaşır yıkama hizmetinin bulunduğu, bu hizmetlerin idare tarafından bir arada ihale edildiği, benzer iş tanımının ihale konusu işin adı ile aynı olduğu, oysa aralarında doğal bir bağlantı olmayan bu hizmetlerin bir arada ihale edilemeyeceği, benzer iş tanımı nedeniyle rekabetin daraltıldığı, ihaleye katılımın kısıtlandığı, ihalenin kısmi teklife ve konsorsiyumlara kapalı olarak yapıldığı oysa bu tür ihalelerin kısmi teklife ve konsorsiyuma açık olarak yapılması gerektiği, aksi takdirde tekelleşmeye neden olunabileceği,

 

 2) İhaleye ait İdari Şartnamede isteklilerden teknik, cihaz, bakım onarım ve destek hizmetlerine ilişkin olarak hizmet yeri yeterlik belgesinin istenildiği, hizmet yeri yeterlik belgesi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

3) İdari Şartnamede ihale konusu işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağının düzenlendiği ancak, Teknik Şartnamede ihale konusu işin alt yüklenicilere yaptırılabileceği yönünde hüküm bulunduğu; İdari Şartname ve Teknik Şartnamenin bu yöndeki hükümlerinin birbiriyle çeliştiği,

 

4) İdari Şartnamenin 26.3 maddesinde, bayram ve resmi tatil günlerine ilişkin hesaplamanın yanlış olduğu, ihale konusu iş süresince 36,5 değil 40,5 resmi tatil ve bayram günü bulunduğu, yanlış düzenlemelere dayanarak isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şekilde hazırlayamayacağı,

 

5) İdari Şartnamenin “Ödeme Yeri ve Şartları” başlıklı 46 ncı maddesinde; “46.1… Sözleşme aşamasında hizmetin görüleceği yer veya yerlerin “İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Konak Emlak Müdürlüğünden kiralama yapacak olup; bedeli yüklenici firma tarafından ödenecektir” şeklinde düzenlemenin yer aldığı, bu maliyet unsuruna ilişkin ihale dokümanında hiçbir açıklayıcı bilginin yer almadığı, sözkonusu düzenlemenin belli bir firmayı işaret eder nitelikte olduğu ve haksız rekabete yol açtığı,

 

6) İdari Şartnamenin 56.13 maddesinde; “Firma hastanede çalıştırdığı personeline yapacağı eğitim, bilgilendirme toplantılarını vb. personelin mesai saati dışında planlayacaktır” şeklinde düzenlemeye yer verildiği, Teknik Şartnamede de mesai saatleri dışında olmak üzere yüklenicinin işçilerin tamamına eğitim vereceğinin belirtildiği, bunun işçilerin fazla mesai yapacağı anlamına geldiği, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde işçilere mesai saatleri dışında verilecek iş ile ilgili eğitimin çalışma süresinden sayılması ve fazla mesai hükümlerine tabi olması gerektiği,

 

7) Teknik Şartnamenin “Merkez Dışında Bulundurulacak Personel” başlıklı 6.4 maddesinde; yüklenicinin her bir grup için destek sağlamak ve işleri yürütmek üzere bünyesinde ek teknik eleman bulunduracağı ancak bu elemanlar için idarece ilave ücret ödenmeyeceği yönünde düzenleme yer aldığı, bu hükmün yükleniciye ek bir maliyet doğurduğu, fazladan çalıştırılması öngörülen personele ücret ödenmeyeceğine ilişkin düzenleme yapılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu hizmetin adının;

 

 “Hastane Otelciliği Hizmet Alımı [3 Yıllık a- Malzemeli Genel Temizlik Hizmetleri Ve Malzemeli Haşere İle Mücadele İşi (200 Temizlik İşçisi+4 Ekip Şefi+1 Koordinatör b- Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası 45 Kişi (Normal Kah. 485.000 Öğün-Normal Öğl. Ve Akş. Yem. 1.410.000 Öğün+Diy. Kah. 240.000 Öğün+Diy. Öğle ve Akş. Yem. 555.000+Diy. Ara Kah. 480.000 Öğün) c- Hastane Otomasyon Sisteminde Görev Yapacak Olan Bilgisayar Operatörü (Veri Kayıt Elemanı) 110 Kişi, d- Teknik, Cihaz, Bakım Onarım ve Destek Hizmet Alımı 29 Kişi e- Karşılama, Yönlendirme ve Danışma Hizmeti 15 Kişi f-Çamaşır Yıkama Hizmeti 540.000 KG] şeklinde olduğu,

 

İhale konusu işin fiziki miktarı ve türünün; “6 Kalem Diğer Hizmet Giderleri+Yemek Giderleri+Temizlik Hizmet Giderleri” şeklinde düzenlendiği;

 

İhale konusu işin 01.01.2008-31.12.2010 tarihleri arasında 36 ay olduğu,

 

İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde;

 

“Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede benzer iş olarak, KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARDA HASTANE OTELCİLİĞİ HİZMETİ VEYA İHALE KONUSU HİZMET VE HİZMETLERİN BÖLÜMLERİ İLE NİTELİK VE BÜYÜKLÜK BAKIMINDAN BENZER GÖSTEREN AYNI VEYA BENZER USÜLLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN, TEÇHİZAT, EKİPMAN, MALİ GÜÇ, UZMANLIK, PERSONEL VE ORGANİZASYON GEREKLERİ BAKIMINDAN BENZER ÖZELLİK TAŞIYAN KAMU VEYA ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARDA VERİLMİŞ OLAN MALZEMELİ GENEL TEMİZLİK, HİJYEN VE HAŞERE İLAÇLAMA HİZMETLERİ VE ÇAMAŞIR YIKAMA HİZMETİ İÇİN “GENEL TEMİZLİK HİZMETLERİ”, MALZEME DAHİL YEMEK PİŞİRME, DAĞITIM VE SONRASI HİZMETLER İÇİN “YEMEK PİŞİRME VE SERVİS HİZMETLERİ”, HBYS’NE YÖNELİK BİLGİSAYAR KULLANICI HİZMETLERİ VE KARŞILAMA, YÖNLENDİRME VE DANIŞMA HİZMETLERİ İÇİN “HBYS’NE YÖNELİK BİLGİSAYAR KULLANICI HİZMETLERİ”, TEKNİK, CİHAZ, BAKIM ONARIM VE DESTEK HİZMETLERİ İÇİN “TEKNİK, CİHAZ, BAKIM ONARIM VE DESTEK HİZMETLERİ”, BENZER İŞ DENEYİM BELGESİ OLARAK SUNULACAKTIR…”

 

Şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

İhale konusu işe ait “Karşılama, Yönlendirme ve Danışma Hizmeti Teknik Şartnamesi”, “Hastane Otomasyon Sisteminde Görev Yapacak Olan Bilgisayar Operatörü (Veri Kayıt Elemanı) Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi”, “Malzemeli Genel Temizlik Hizmetleri ve Malzemeli Haşere İle Mücadele İşine Ait Hizmet Alım Teknik Şartnamesi” , “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Teknik Şartnamesi”, “Çamaşır Yıkama Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi” ve “Teknik, Cihaz, Bakım Onarım ve Destek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi”  olmak üzere 6 adet Teknik Şartname düzenlendiği,

 

 Görülmüştür.

 

İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımının, hastane otelciliği hizmet alımı veya genel temizlik hizmetleri, yemek pişirme ve servis hizmetleri, HBYS’ne yönelik bilgisayar kullanıcı hizmetleri, karşılama yönlendirme ve danışma hizmetleri ile teknik cihaz bakım onarım hizmetleri şeklinde olduğu, ihale konusu işin adı ile benzer iş tanımının aynı olduğu belirlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde benzer iş; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” şeklinde ifade edilmektedir.

 

Söz konusu ihalede yer alan hizmetlerin ayrı ayrı uzmanlık, ekipman ve teçhizat gerektiren işler olduğu, ayrıca bu hizmetlere ait iş deneyim belgelerinin tümünün her bir istekliden istenip istenmediği veya sadece bir veya birkaçının sunulmasının ihaleye katılmak için yeterli olup olmayacağı hususunda bir açıklık bulunmadığı görülmüştür.

 

Öte yandan; İdari Şartnamenin 17.6 maddesinde konsorsiyumların ihaleye teklif veremeyeceği, 18 inci maddesinde ihale konusu hizmetin tamamının veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağı ve 22 nci maddesinde işin tamamı için teklif verileceği, kısmi teklif verilemeyeceği düzenlenmiştir. Oysa personel çalıştırılmasına dayalı olan temizlik, çamaşır yıkama, veri girişi, yemek pişirme ve servisi, karşılama yönlendirme ve danışma hizmetleri gibi hizmetlerin birleştirilerek tek bir hizmet alımı şeklinde çıkılan ihalelerde katılımın artırılarak rekabetin sağlanabilmesi için; her bir hizmet kısmı için kısmi teklife imkan verilmesi ve konsorsiyumların ihaleye katılımına imkan tanınması gerekmektedir. Ancak kısmi teklife ve konsorsiyumların katılımına imkan tanınması durumunda ihaleye daha çok katılımın olacağı ve rekabetin daha fazla gerçekleşeceği açıktır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında;

 

            “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği,gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ışığında; benzer iş tanımının ihaleye katılımı daralttığı ve rekabeti engellediği; ihalenin kısmi teklife ve konsorsiyumlara imkan tanımaması neticesinde de rekabetin engellendiği görüldüğünden, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen temel ilkelere aykırılık teşkil eden ihalenin iptalinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Bu açıdan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Kalite ve standarta ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4  maddesinde;

 

“a) Temizlik hizmetleri ile ilgili olarak istekli adına düzenlenmiş ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TS ISO-EN 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir. Çamaşır Yıkama Hizmeti alımı ile ilgili olarak TSE veya Uluslar arası Yeterlilik belgesine sahip cihazlarla yıkayacağına dair taahhütname verecektir.

b) İstekli, Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri ile ilgili olarak istekli adına düzenlenmiş ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, TS ISO-EN 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi aslı veya noter tasdikli sureti ve Tarım ve Köyişleri İl Müdürlüğünden alınmış çalışma ve/veya gıda üretim izin belgesi, Sanayi Ticaret Odasından alınma yemek hizmetine ait en az 2000 (iki bin) kişilik Kapasite Raporu verecektir...

c) Bilgisayar Kullanıcı Hizmetleri ile ilgili olarak istekli adına düzenlenmiş ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Bilgi İşlem Hizmetleri, Otomasyon ve Enformasyon Hizmetleri ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir.

e) Teknik, Cihaz, Bakım Onarım ve Destek Hizmetleri ile ilgili olarak istekli adına düzenlenmiş ihale tarihi itibariyle geçerlik süresini doldurmamış TS 12426/ Şubat 2002 TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve TS 13011/Nisan 2003 TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir.

f) İstekliler Karşılama, Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri ile ilgili olarak çalıştıracağı personelin Lise mezunu ve Sağlık Sektöründe deneyimli olduğunu gösteren  belge veya sertifika verecektir…”

 

TS 13011/Nisan 2003 Hizmet Belgesinin “Yetkili Servisler-Sağlık Sektöründe Kullanılan Cerrahi El Aletleri İçin-Kurallar’ a, TS 12426/Şubat 2002 Hizmet Belgesinin ise “Yetkili Servisler- Tıbbi Cihazlar İçin- Kurallar” a ilişkin olduğu belirlenmiştir.  

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII. Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar başlıklı L.Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar  bölümünde;

 

 “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet Yeri Yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan Tebliğ hükmü uyarınca ihale konusu hizmetler isteklilerin kendi iş yerinde ve/veya fabrikasında değil idarenin bünyesinde bulunan hastane binasında gerçekleştirileceğinden; isteklilerin işyerlerindeki faaliyetlerine yönelik olarak verilen hizmet yeri yeterlik belgeleri ve/veya hizmet yeri ile bağlantılı verilen sistem belgelerinin, idarece hizmet alımının niteliği ve alınma şekli göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekmektedir. Bu açıdan, idarenin kendi hizmet binasında gerçekleştirilecek olan hizmetlerde hizmet yeri yeterlik belgesinin istenmesinin rekabeti engelleyip, katılımı sınırlandırmasının yanı sıra anılan Tebliğ hükmüne de aykırılık teşkil ettiği görülmüştür.

 

Teknik, Cihaz, Bakım Onarım ve Destek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinin “Kalite Sistemi ve Yeterlilik Belgeleri” başlıklı 13 üncü maddesinde ise; “13.1. Teklif veren firmalar TSE ve Sanayi Bakanlığı “Hizmet Yeterlilik Belgesi”ne sahip olmalıdırlar. Bu belgelerin noter onaylı bir kopyası ihale dosyasına konulmalıdır.”  şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

Yeterlik kriterlerinin İdari Şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde belirtilmesi gerekirken Teknik Şartnamede yer verilmesi de mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. 

 

            Bu açıdan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

3) İdari Şartnamenin 17.6 maddesinde konsorsiyumların ihaleye teklif veremeyeceği, 18 inci maddesinde ihale konusu hizmetin tamamının veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağı ve 22 nci maddesinde işin tamamı için teklif verileceği, kısmi teklif verilemeyeceği düzenlenmiştir.

 

            Bununla birlikte Teknik, Cihaz, Bakım Onarım ve Destek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinin “Hizmetin İfa Şekli” başlıklı 10 uncu maddesinde; 

“10.2. Yüklenici, yapılacak sözleşme çerçevesinde vermekle yükümlü olduğu tüm hizmetler için gerekli izinlere, ruhsatlara, onaylara ve kabullere sahip olduğunu taahhüt edecektir. Yürürlükteki mevzuatlara göre özel ehliyet isteyen konularda, sertifikalı eleman sürekli bulundurulamıyorsa, yüklenici merkezinde o nitelikteki elemanını istihdam ettiğini belgeleyecek, ya da alt yüklenici olarak yararlanacağını taahhüt edecektir.

 

10.3 Yüklenicinin hastanede mevcut elemanlarının yetersiz kaldığı durumlarda kendisinin ya da alt yüklenici olarak anlaştığı yüklenicilerin ilgili konuda yetişmiş elemanlarını kullanacaktır. Bu konuda oluşacak her türlü insan gücü maliyeti yükleniciye aittir.

 

10.4. Alt yüklenici olarak kullanılacak yükleniciler önceden idareye idarenin ön izni alınacaktır. Bu yüklenicilerin yapacakları her yazılı olarak bildirilecek ve türlü faaliyet yüklenicinin sorumluluğundadır” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

 İdari Şartnamede alt yüklenici çalıştırılmayacağı belirtilmiş olmasına rağmen Teknik Şartnamede alt yüklenici çalıştırılabileceğinin belirtilmesinin isteklileri tereddüte düşürecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Bu açıdan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 26.3 maddesinde, bayram ve resmi tatil günlerine ilişkin hesaplamanın yanlış olduğu, ihale konusu iş süresince 36,5 değil 40,5 resmi tatil ve bayram günü bulunduğu, bu durumun tekliflerin sağlıklı hazırlanmasını etkilediği iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.3.3. … Resmi tatil günlerinde, 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasından toplam 12,5 (onikibuçuk) gün 01.01.2009-31.12.2009 11,5 (onbirbuçuk) gün 01.01.2010-11.12.2010 12,5 gün çalışan personele (Tüm bayram ve resmi tatillerde üç vardiya olarak çalışılacak ve üç vardiyada toplam 1 Bölüm Sorumlusu, 60 temizlik elemanı, 1 Hbys elemanı, 6 aşçı, 8 aşçı yardımcısı, 30 mutfak ve yemekhane personeli ve 2 teknisyen çalışacaktır) 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret teklif fiyata dahil olacaktır.” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

           Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlığının "G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar" başlığı altında; “16. İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir" hükmü uyarınca bayramda çalışacak işçi sayısı ile çalışılacak gün sayısına ihale dokümanında yer verildiği, söz konusu düzenlemelerden ihale konusu iş süresince tatilde çalışılacak gün sayısının 36,5, personel sayısının ise 108 olduğunun anlaşıldığı, bu hususa ilişkin herhangi bir tereddüt bulunmadığı, isteklilerin tekliflerini dokümana uygun olarak hazırlamaları gerektiği, idare tarafından ihale dokümanında belirtilen resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gün sayısı kadar personel çalıştırılacağı sonucuna varılarak, başvuru sahibinin resmi dini bayramlar ile yılbaşı günü yaptırılacak fazla çalışmaya ilişkin sayısına ilişkin yapılan düzenlemelerin ve hatalı olduğu iddiası yerinde bulunmamıştır.

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Ödeme Yeri ve Şartları” başlıklı 46 ncı maddesinde; “46.1. İhale konusu hizmete ilişkin ödeme Hastanenin Gelir Gider Durumuna Göre 45 Gün İçerisinde İzmir Sağlık Kurumları 5 No.lu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünce (Saymanlığınca/Muhasebe Müdürlüğünce) yapılacaktır. Yüklenici her ayın 1. ve sonuncu günü dahil olmak üzere kestiği faturaları takip eden ayın 1 ve 5 arasında idareye teslim etmek zorundadır. En geç 45 gün içinde ödeme yapılacaktır.* Sözleşme aşamasında hizmetin görüleceği yer veya yerlerin “İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Konak Emlak Müdürlüğünden kiralama yapacak olup; bedeli yüklenici firma tarafından ödenecektir” şeklinde düzenlemenin yer aldığı görülmüştür.

 

         Bu maliyet unsuruna ilişkin ihale dokümanında açıklayıcı herhangi bir bilginin yer almadığı, ihaleye teklif veren isteklilerin bu maliyet unsurunu teklif fiyatlarına yansıtıp yansıtmayacağına ilişkin herhangi bir açıklığın bulunmadığı belirlenmiştir. Bu açıdan, sözkonusu düzenlemenin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ihale üzerinde bırakılan istekliyi zarara uğratabileceği kuvvetle muhtemeldir.

 

            Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

6) İdari Şartnamenin 56.13 maddesinde; “Firma hastanede çalıştırdığı personeline yapacağı eğitim, bilgilendirme toplantılarını vb. personelin mesai saati dışında planlayacaktır” şeklinde düzenlemeye yer verildiği, bu düzenlemenin sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu, maliyet unsuruna herhangi bir etkisinin bulunmadığı, ayrıca işin niteliğinden doğmayıp personelin bilgi ve deneyimini artırmak için yapılan eğitimlerin çalışma süresinden sayılmadığı hususları da birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

         7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik, Cihaz, Bakım, Onarım ve Destek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinin “Merkez Dışında Bulundurulacak Personel” başlıklı 6.4. maddesinde; “Firma, bu kapsamdaki işleri yürütmek üzere, bünyesinde yeterli ek teknik eleman bulunduracak ve anılan işlerin gecikmeden yürütülmesi için gerekli desteği (Teknik Danışmanlık veya Teknik eleman desteği) bünyesinde sağlayacaktır. Bu amaçla, firma bünyesinde, yukarıda anılan her bir grup için destek sağlayacak nitelikte birer teknisyen bulunmalıdır. Bu elemanlar için ilave ücret ödenmez” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Fazladan kaç adet ek teknik eleman çalıştırılacağı ve bunların zamanının tamamını idare için kullanıp kullanmayacağı hususlarına ilişkin herhangi bir açıklık bulunmadığı görülmüştür.  Zamanın tamamını ihale konusu işin yerine getirilmesi maksadıyla kullanacak olan personele ücret ödenmeyeceği hususunda düzenleme yapılması, ihale konusu işin yerine getirilmesi sırasında yükleniciye ek bir maliyet doğurduğundan, yüklenicinin zarara uğramasının kuvvetle muhtemel olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Bu açıdan başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          (g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

İdari Şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde; “6 Kalem Hizmet Alımı İhalesinde kendi organizasyonunda çalıştıracağı Personele ait Diploma ve Özgeçmiş Formlarını ihale dosyasında sunacaktır” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." hükmü yer almaktadır.

 

İhaleye teklif veren isteklilerden yeterlik kriteri olarak çalıştıracakları personele ait diploma ve özgeçmiş formlarının istenmesi, personel çalıştırıldığına ilişkin belge niteliğinde olduğundan, sözkonusu düzenlemenin ihale mevzuatına aykırı olduğu görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul