İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3802
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :42
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3802
Şikayetçi:
 Çukurova Yemekçilik Tem. Hizm. Gıda Teks. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yeşiloba Mahallesi Arslandamı İşmerkezi A Blok No: 1 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Karaağaç/EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.10.2007 / 30316
Başvuruya konu ihale:
 2007/31643 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme, Dağıtım, Servis ve Servis Sonrası İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.11.2007 tarih ve 08.19.41.0102/2007-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nca 07.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Pişirme, Dağıtım, Servis ve Servis Sonrası İşleri” ihalesine ilişkin olarak Çukurova Yemekçilik Tem. Hizm. Gıda Teks. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 10.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.10.2007 tarih ve 30316 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 07.05.2007 tarihinde yapılan 300.000 adet malzeme dahil yemek pişirme dağıtım ve sonrası hizmetlerine ait ihalenin üzerlerinde kaldığı, ancak Also Ltd. Şti.’nin itirazı sonucunda Kamu İhale Kurulunca tekliflerin yeniden değerlendirilmesi konusunda düzeltici işlem kararı verildiği, idarece tekliflerin yeniden değerlendirilerek ihalenin Also Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği, ancak Also Ltd. Şti.’nin aşırı düşük sorgulması için verdiği bilgi ve belgelerde eksiklikler olduğu,  aşırı düşük fiyat sorgulamasında yaz dönemine ait işçilik giderlerinin idari ve teknik şartnamede kişi sayısı belirli olmadığından işin gerçekleştirilmesinde önemli olan teklif bileşeninin belirsiz olması tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesi hususunu endişeye düşürdüğü, yemek gramajlarının idari ve teknik şartnamede listesi olmadığından işin gerçekleştirilmesinde önemli olan teklif bileşeninin belirsiz olması tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesi hususunu endişeye düşürdüğü, Also Ltd. Şti.’nin sorgulamada belgelendirme olarak sunduğu proforma faturalar ile teklif bileşenlerini temin edeceği firmalarla yaptığı sözleşmelerin asıl evrak olmadığı gibi idarece aslı görülmüştür ibaresi taşımadığı, fotokopi belgelerle yapılan belgelendirmenin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihale Yemek Pişirilmesi ve Dağıtımı hizmet alımıdır. İhalede 16 firma ihale dokümanı satın almış olup, 07.05.2007 tarihinde yapılan ihaleye 9 istekli teklif vermek suretiyle katılmış bulunmaktadır.

 

İhale komisyonu 21.05.2007 tarihli kararı ile, ihaleye en düşük fiyat teklifi veren Also Gıda İnş. Tur. Tic. A.Ş.’nin iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılmasına ve ihalenin teklif fiyat açısından ikinci sırada bulunan  Çukurova Yemekçilik San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar vermiştir. Also Gıda İnş. Tur. Tic. A.Ş. iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılması hususuna yönelik olarak 31.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunmuş, başvurunun idarece reddi üzerine 20.06.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur. İtirazen şikayet başvurusu üzerine 16.07.2007 tarih ve UH.Z-2366 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile, Also Gıda İnş. Tur. Tic. A.Ş.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olduğu, dolayısıyla ihale dışı bırakılmasının yerinde olmadığı belirlenerek, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi yönünde düzeltici işlem kararı verilmiştir. Anılan Kurul kararı doğrultusunda alınan 20.08.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile Also Gıda İnş. Tur. Tic. A.Ş.’nin ihaleye sunduğu iş deneyim belgesinin geçerli sayılmasına ve ihalenin Also Gıda İnş. Tur. Tic. A.Ş. üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir.

 

          Başvuru sahibi, yaz döneminde çalışacak işçi sayısının ve pişirilecek yemek gramajlarının idari ve teknik şartnamede belirtilmediğini, bu durumun teklif değerlendirmesini endişeye düşürdüğünü ileri sürmektedir. Çukurova Yemekçilik San. Tic. Ltd. Şti. 24.07.2007 tarihinde ihale dokümanı satın almış olup, o tarihten bu yana ihale dokümanı konusunda her hangi bir başvuruda bulunmamıştır. İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet Ehliyeti” başlıklı 5.(2) maddesinde; “İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle şikayeti iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir. İhale dokümanında ihale konusu işin nasıl yürütüleceğine ilişkin düzenlemeler, yemek sayısı, yemek çeşitleri ile öğünlere ilişkin açıklamalar yer almakta olup, işçi sayısı konusunda bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür. Ancak, başvuruya konu ihale 300.000 adet yemek pişirilmesi ve dağıtımı olup, personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı niteliğinde değildir. Birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde de 300.000 adet yemek belirlemesi yapılmıştır. Dolayısıyla bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi ayrıca, ihale üzerinde bırakılan Also Gıda İnş. Tur. Tic. A.Ş.’nin aşırı düşük sorgulamasına verdiği belgelerin eksik ve fotokopi olduğunu ileri sürmektedir.

 

İhale 07.05.2007 tarihinde yapılmış olup, ihaleye 9 istekli katılmıştır. 09.05.2007 tarihinde alınan ihale komisyon kararı ile Also Gıda İnş. Tur. Tic. A.Ş., Çukurova Yemekçilik San. Tic. Ltd. Şti. ve Sistem Sos. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-Erdem Oğdenmert Sos. Hizm. Tur.San. Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin teklif ettiği fiyatın yaklaşık maliyetin altında olması nedeniyle aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına karar verilmiştir. İdarece aşırı düşük teklif sorgulaması için yazılan 09.05.2007 tarih ve 6815 sayılı yazıda; “…teklif ettiğiniz fiyat ile ilgili olarak ayrıntılı açıklamanın 15.05.2007 tarihine kadar komisyonumuza ulaştırılması…” ifadesine yer verilmiştir.

 

 

 Also Gıda İnş. Tur. Tic. A.Ş.’nin aşırı düşük sorgulamasına 15.05.2007 tarihli yazı ile cevap vermiş olup, yazı ekinde tedarikçiler ile yapılmış sözleşme, demirbaş malzemeleri belgeleri, fatura ve proforma faturalara ilişkin belgeler eklenmiş bulunmaktadır. İhale komisyonunca Also Gıda İnş. Tur. Tic. A.Ş. tarafından yapılan açıklamanın yeterli bulunduğu, ancak iş deneyim belgesi uygun olmadığı gerekçesiyle bu isteklinin ihale dışı bırakılmasına karar verildiği görülmüştür. İhale dışı bırakılmasına ilişkin gerekçe Kamu İhale Kurulu kararı ile uygun bulunmamıştır. Kurum tarafından inceleme, ihale dosyasının idarece “aslı gibidir” şeklinde onaylanmış suretleri üzerinde yapılmakta olup, ihale dosyasına ilişkin belgelerin asılları idarede bulunmaktadır. Dolayısıyla belgelerin fotokopi olup olmadığının idarece Kuruma gönderilen belgeler üzerinden anlaşılmasının mümkün olmadığı dikkate alındığında, aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak istekliler tarafından sunulan belgelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 37 nci maddesine uygun olup olmadığı konusundaki değerlendirmenin idarece yapılması gerekmektedir.

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, teklif değerlendirmesi aşamasından sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul