• Karar No: 2007/UH.Z-3803
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :44
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3803
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 GOP/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği,İrfan Baştuğ Caddesi No: 10 Dışkapı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.10.2007 / 29292
Başvuruya konu ihale:
 2007/114594 İhale Kayıt Numaralı “Hastane ve Bağlı Semt Polikliniklerinde 60 Personel İle Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme Hizmeti İşinin Yaptırılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.11.2007 tarih ve 08.18.67.0102/2007-72E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 05.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan“Hastane ve Bağlı Semt Polikliniklerinde 60 Personel İle Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme Hizmeti İşinin Yaptırılması”  ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Tic. Ltd. Şti.’nin 04.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.10.2007 tarih ve 29292 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye ait idari şartnamenin 2.(a) maddesinde, ihale konusu işin adının “Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme Hizmeti” olarak belirtildiği, benzer iş olarak ise, “Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme İşi” kabul edildiği, bu haliyle ihale konusu iş ile benzer iş tanımının aynı olduğu, ihale konusu iş ile benzer işin aynı olmasının katılımı ve rekabeti sınırladığı, hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmet işi dışındaki diğer kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarda verilen personel çalıştırma hizmetlerinin dışlandığı, kamu ve özel sektörde yapılmış her türlü personel çalıştırma hizmetinin benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde; ihale konusu işin adı, “Hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmeti” olarak belirtilmiştir. 2 nci maddenin (c) bendinde, ihale konusu iş; “60 kişi ile 2 yıllık hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmeti” olarak tanımlanmıştır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 20 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesi yer almaktadır. Dolayısıyla ihale konusu hizmet işinde mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak teklif edilen bedelin % 20’si oranından az olmamak üzere iş deneyim belgesi istenilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.4 maddesinde ise benzer iş olarak; “Hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmet işi” belirlemesi yer almaktadır.

 

            Aynı düzenlemeler 23.08.2007 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanında da yer almaktadır.

 

            İhale ilanı ve idari şartnamede yer alan ihale konusu iş ve benzer iş tanımı bu haliyle birbiri ile aynı ifadeyi taşımaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 inci maddesinde; “İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir. Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, yapacakları ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almakta olup, rekabetin sağlanması hususu temel ilkeler arasında sayılmıştır.

 

            İdarece özel bir ihtisas alanı olmayan ve personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı niteliğinde olan ihale konusu işte, ihale dokümanında benzer iş tanımının ihale konusu iş ile aynı tanımlanması, ihale konusu işe verilecek olan teklifi sınırlayıcı ve katılımı daraltıcı niteliktedir. Nitekim, başvuruya konu ihalede 11 doküman satın alınmış olmasına rağmen 4 teklif verilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede teklif veren 4 isteklinin teklifinin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu dikkate alındığında söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul