En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3804
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :45
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3804
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad., No:62/3, G.O.P. /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,Vali İzzetbey Cad. No:25, 42050 Karatay / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33750
Başvuruya konu ihale:
 2007/143367 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.11.2007 tarih ve 08.21.15.0102/2007-83 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 30.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.11.2007 tarih ve 33750 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Selçuk Üniversitesi tarafından 30.10.2007 tarihinde yapılan “Malzemeli Genel Temizlik İşi” ihalesine katıldıkları, ihalenin Mircan San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığı, kendilerinin ikici en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, idarece belirlenen asgari maliyetin altında kalan tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin “aşırı düşük teklif değerlendirmesi” bölümünün (b) bendi uyarınca aşırı düşük sorgulamasının yapılması ve bu maddede belirtilen işlemlerin uygulanmasının gerektiği, ancak idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihale kararı verildiği, bu uygulamanın Kamu İhale Mevzuatına aykırı olduğu, ihale kararının iptal edilmesi ve düzeltici işlem kararı ile tekliflerin aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulmasının uygun olacağı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği, eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

                                                                       

                          Adem KAMALI

                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul