• Karar No: 2007/UH.Z-3805
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :46
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3805
Şikayetçi:
 Aksal İnşaat Taah. Turizm Mak. Akaryakıt Ürün. Otom. Teks. Tarım Orman İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti.
 İhaleyi yapan idare:
 Isparta İli Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Isparta Belediye Başkanlığı / ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.11.2007 / 31874
Başvuruya konu ihale:
 2007/113693 İhale Kayıt Numaralı “Katı Atık Deponi Alanı İşletilmesi Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.11.2007 tarih ve 08.20.21.0119/2007-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Isparta İli Göller Bölgesi Belediyeler Birliği’nce 19.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Katı Atık Deponi Alanı İşletilmesi Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Aksal İnşaat Taah. Turizm Mak. Akaryakıt Ürün. Otom. Teks. Tarım Orman İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Avukat Hüseyin Çınar’ın 25.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  06.11.2007 tarih ve 31874 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin firmaları üzerinde bırakıldığı, 4734 sayılı Kanunun 41 nci maddesi uyarınca kesinleşen ihale kararının kendilerine tebliğ edildiği, daha sonra “fiyat tekliflerinin birbirinden çok farklı olduğu, bu nedenle tesisin ihale yoluyla değil Göller Bölgesi Belediyeler Birliğince işletilmesinin daha ekonomik olacağı” gerekçesiyle ihalenin idarece iptal edildiği, ihalenin mevzuatta öngörülen haller dışında, hukuk dışı nedenlerle anılan firmayı hasım gördüğü için ihaleyi iptal ettiği, ihalenin iptaline ilişkin 08.10.2007 tarihli idare kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ncı maddesinin beş, altı ve yedinci fıkralarında; 

            İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

            İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

            İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü,

Anılan Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasında;

            İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.” hükmü yer almaktadır.

            Başvuru konusu ihalenin 19.09.2007 tarihinde gerçekleştirildiği, ihaleye 4 isteklinin katıldığı, 21.09.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Aksal İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, 24.09.2007 tarihinde ihale yetkilisince ihale kararının onaylandığı, 24.09.2007 tarihli yazılar ile 4734 sayılı Kanunun 41 nci maddesi çerçevesinde kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirildiği, daha sonra “fiyat teklifleri arasındaki tutarsızlıklar, ihale sonucuna yapılan şikayetler doğrultusunda; tesisin işletilmesinin ihale yoluyla değil Göller Bölgesi Belediyeler Birliğince daha ekonomik olarak yapılacağı” gerekçesiyle ihalenin 05.10.2007 tarihinde idarece iptal edildiği görülmüştür.

            Başvuru konusu ihalede, idarece ihalenin iptal işlemi 4734 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinde öngörülen durumdan farklılık arz etmekte olup, ihalenin bu aşamada iptal edilebileceğine ilişkin 4734 sayılı Kanunda açık bir düzenlemenin bulunmamaktadır. Ancak ihale işlemleri de dahil idarelerce gerçekleştirilen idari işlemlerinin kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde değerlendirilebileceği ve geri alınabileceği açıktır.

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan itirazen şikayet başvuruları, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir.” hükmü uyarınca ihalenin iptal gerekçesi incelendiğinde; ihale konusu işin niteliği göz önünde bulundurulduğunda, “tesisin işletilmesinin ihale yoluyla değil, idare marifetiyle gerçekleştirilmesinin daha ekonomik olacağı” yönündeki gerekçede mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalenin 19.09.2007 tarihinde gerçekleştirildiği, ihaleye 4 isteklinin katıldığı, 21.09.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Aksal İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, 24.09.2007 tarihinde ihale yetkilisince ihale kararının onaylandığı, 24.09.2007 tarihli yazılar ile 4734 sayılı Kanunun 41 nci maddesi çerçevesinde kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirildiği, daha sonra “fiyat teklifleri arasındaki tutarsızlıklar, ihale sonucuna yapılan şikayetler doğrultusunda; tesisin işletilmesinin ihale yoluyla değil Göller Bölgesi Belediyeler Birliğince daha ekonomik olarak yapılacağı” gerekçesiyle ihalenin 05.10.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.

            İhale konusu işin idarece tespit edilen yaklaşık maliyetinin 1.037.880 YTL olarak tespit edildiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan (başvuru sahibi) isteklinin teklifinin 578.880 YTL olduğu, bu teklif bedelinin ise (yaklaşık olarak yaklaşık maliyetin % 55 ine karşılık geldiği) yaklaşık maliyetin yarısına tekabül ettiği dikkate alındığında; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluştuğu anlaşılmıştır.

Bu sebeple; Her ne kadar idarelerin ihaleleri iptal yetkisi bulunmakta ise de; bu yetki mutlak ve sınırsız değildir. İdarelerin ihaleyi iptal hususundaki takdir yetkisi hizmet gerekleri ve kamu yararı ilkesi ile sınırlıdır. Somut olayda, idarenin iptal gerekçesindeki takdir yetkisini hizmet gerekleri ve kamu yararı ilkesine uygun bir şekilde kullanmadığı anlaşıldığından, ihale işlemlerinin iptal kararının iptaline karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

Adem KAMALI

Üye

   Abdullah DÜNDAR

                Üye

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul