İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3806
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :47
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3806
Şikayetçi:
 Rtur Turizm Otomotiv Temz. Teks. Gıda Petr. Ürün. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. 100 Yıl Mah. Matbaacılar Cad. 9/1 Sokak Üneyler İşhanı No:1 Kat:3 Bağcılar / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ İstanbul Ticaret Müdürlüğü Ambarlı Fuel Oil Santralı Hizmet Binası Avcılar / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.10.2007 / 31068
Başvuruya konu ihale:
 2007/141266 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.11.2007 tarih ve 08.19.70.0119/2007-61E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ İstanbul Ticaret Müdürlüğü’nce 05.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel Taşıma” ihalesine ilişkin olarak Rtur Turizm Otomotiv Temz. Teks. Gıda  Petr. Ürün. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 19.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.10.2007 tarih ve 31068 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

İhale komisyonunca ihalenin ilk oturumunda düzenlenen “İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanak” ile “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”na ilişkin iddiaların değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, idarenin bağlı bulunduğu EÜAŞ Genel Müdürlüğüne bildirilmesine, 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale günü ve saatinde ihale komisyonunca teklifler alınırken “Teklif Zarfı Alındı Belgesi”nin düzenlenmediği ve hiçbir istekliye verilmediği, ilk oturumda teklif fiyatları açıklanmasına rağmen isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı hususunda inceleme yapılmadığı, idari şartnamenin 31.2.4. maddesine göre ihale komisyonunca istekliler huzurunda düzenlemesi gereken “Belge Kontrol Tutanağı”nın düzenlemediği, ayrıca söz konusu tutanak firmaları tarafından talep edilmesine rağmen kendilerine verilmediği,  diğer yandan isteklilerin bu belgeden feragat ettiklerine dair bir tutanak düzenlenmesi gerekirken bu işlemin de komisyonca yapılmadığı, ihale komisyonuca ilk oturumda hatalı olarak gerçekleştirilen söz konusu işlemlerden dolayı ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde, “İstekliler tarafından teklif ile birlikte taşımaya tahsis edilmek üzere bildirilen araçların plakaları ile bu araçları kullanan sürücülerin ad ve soyadlarına ilişkin liste”nin istenilmesine rağmen söz konusu belgenin isteklilerden Eren Tur. Ltd. Şti. ile Yetişir Tur. Ltd. Şti.’nin teklif dosyaları kapsamında bulunmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanun’un Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde;

 

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinin 2, 3 ve 4 üncü fıkralarında;

 

Ön yeterlik değerlendirmesi veya ihale tarih ve saatine kadar verilen başvurular (standart form KİK017.0/H) ve tekliflerin alınması ve açılması işlemleri, 4734 sayılı Kanun ve Tip İdari şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde ve aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilir:

1- Ön Yeterlik Başvurusu/Yeterlik Başvurusu/İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi (Standart form KİK006.0/H).

2- Alınan Ön Yeterlik Başvuru Belgelerinin/ Yeterlik Başvuru Belgelerinin/İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanak (Standart form KİK007.0/H).

3- Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Ön Yeterlik Başvurusunun/Yeterlik Başvurusunun/İhale Teklifinin Alınış Zamanına İlişkin Tutanak (Standart form KİK008.0/H).

4- Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Ön Yeterlik Başvuru/Yeterlik Başvuru/Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı (Standart form KİK009.0/H).

5- Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (Standart form KİK010.0/H).

 

(Ek: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 23 md.) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

 

(Ek: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 23 md.) Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak da (standart form KİK020.0/H) doldurulur. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz (standart form KİK020.1/H).” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; ihale tarihinin 05.10.2007, ihale saatinin 14.00 olduğu, “İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanağın” ve her bir istekli için ayrı ayrı düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nın ihale işlem dosyası kapsamında bulunduğu, “İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanağın” düzenlenme tarihinin 05.10.2007, düzenlenme saatinin 14.00, her bir istekli için ayrı ayrı düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nın düzenlenme tarihinin 05.10.2007, düzenlenme saatinin 16.00 olduğu görülmüştür.

 

            Her ne kadar şikayete konu edilen tutanaklar ihale işlem dosyası kapsamında yer almakla birlikte, her bir istekli için ayrı ayrı düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nın düzenlenme saatinin 16.00 olduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nın ihale komisyonunca ilk oturumda istekliler huzurunda düzenlemediği hususundaki iddia ile ilgili tereddüt oluşmuştur. Bu konuda ihale işlem dosyası üzerinden başkaca bir değerlendirme yapılması mümkün olmadığından söz konusu tutanaklara ilişkin iddiaların değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere idarenin bağlı bulunduğu EÜAŞ Genel Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

 

            Diğer yandan, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda yer verilen maddesinde “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nın ihale komisyon başkanınca onaylanmış suretlerinin, isteyenlere imza karşılığı verileceği hüküm altına alınmıştır. İhale işlem dosyası kapsamında söz konusu tutanağın başvuru sahibi firma tarafından talep edildiğine veya bu tutanağın anılan istekli adına düzenlendiğine ilişkin bir belge bulunmamaktadır. Ayrıca  şikayetçi isteklilerin söz konusu tutanaktan feragat ettiklerine dair ihale komisyonunca başka bir tutanak daha düzenlenmesi gerektiğini iddia etmiştir. Bu konuda mevzuatta herhangi bir düzenleme yer almadığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde, “İstekliler tarafından teklif ile birlikte taşımaya tahsis edilmek üzere bildirilen araçların plakaları ile bu araçları kullanan sürücülerin ad ve soyadlarına ilişkin liste” istenilmiştir.

 

            Başvuru sahibi idari şartnamenin anılan maddesinde istenilen listenin isteklilerden Eren Tur. Ltd. Şti. ile Yetişir Tur. Ltd. Şti.’nin teklif dosyaları kapsamında bulunmadığını iddia etmiştir. İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; Eren Tur. Ltd. Şti. ile Yetişir Tur. Ltd. Şti.’nin teklif dosyaları kapsamında “taşımaya tahsis edilmek üzere bildirilen araçların plakaları ile bu araçları kullanan sürücülerin ad ve soyadlarına ilişkin listelerin” bulunduğu, ayrıca ihale komisyonunca oluşturulan “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nın da bu yönde düzenlendiği görülmüştür. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2- İhale komisyonunca ihalenin ilk oturumunda düzenlenen “İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanak” ile “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”na ilişkin iddiaların değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, idarenin bağlı bulunduğu EÜAŞ Genel Müdürlüğüne bildirilmesine, 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul