İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3807
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :49
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3807
Şikayetçi:
 Piramit Mak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak Nu 16/15 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Nurtepe Yolu Alibey Cad. 34406/Kağıthane/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.10.2007 / 28954
Başvuruya konu ihale:
 2007/96587 İhale Kayıt Numaralı “475 Personel İle İSKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binalarının Genel Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.11.2007 tarih ve 08.18.52.0141/2007-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 06.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “475 Personel İle İSKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binalarının Genel Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Piramit Mak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.10.2007 tarih ve 28954 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 49.2 maddesinde işin süresinin 600 takvim günü olduğu, ancak başlangıç ve bitiş tarihinin yazılmadığı, bu durumunda ihaleye teklif verilmesini etkilediği,

 

2) İdari şartnamenin 26.1 maddesinin portör muayeneleri, damga vergisi, karar pulu sözleşme giderleri, genel giderler gibi v.b. giderlerin teklif fiyata dahil edilmesine ilişkin düzenleme yapılmasının, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu, ayrıca sözkonusu giderlerinin teklif fiyatlarının ayrıca bir bedel öngörerek dahil edecekleri, yoksa %3 genel giderler içinde kabul ederek tekliflerini verecekleri konusunda tereddütte düştükleri,

 

3) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde fazla mesai ödeneceğine ilişkin düzenleme bulunmamasına karşın, teknik şartnamede fazla mesai yapılacağına ilişkin düzenleme ve birim fiyat teklif mektubunda fazla mesaiye ayrıca yer verilmesinin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait idari şartname, sözleşme tasarısı ve ihale ilanı işin süresine ilişkin olarak incelendiğinde, idari şartnamenin 49.1 inci maddesinde; “Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş (5) takvim günü içinde işe başlanır.” ve 49.2 uncu maddesinde işin süresi “İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 600 takvim günüdür.”, sözleşme tasarısının “sözleşmenin süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Sözleşmenin yürürlüğe girdikten sonra 600 takvim günüdür” ve ihale ilanının 2.c maddesinde “Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş (5) takvim günü içinde işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 600 takvim günüdür düzenlemeleri yapılmıştır.

 

Yine idare tarafından hazırlanan, birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelinde de tekliflerin 600 gün üzerinden verilmesi gerektiği belirlenmiştir.

 

İdare tarafından yaklaşık maliyetin, işin süresinin 20 ay olarak kabul edilerek hesaplandığı, anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmının 7 nci bendinde;“İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir…”

 

Anılan Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIIIG.7 nci maddesinde; “ İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

 

İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.” açıklamaları yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemelerde işin başlangıç, bitiş tarihleri belirlenmediği ve işin süresi 600 takvim günü olarak belirtildiği dikkate alındığında, Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer alan hükmü uyarınca işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı bir tarih olması durumunda işçilik ücreti hesabının ay içinde çalışılan gün üzerinden, arada kalan tam aylarda ise ay üzerinden yapılması gerekmektedir.

 

Ayrıca, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününe gelmesi durumunda ise, işin süresinin 600 takvim günü olarak belirlendiği, ihale konusu işin süreklilik arz eden hizmet alımı işi olduğu hususları dikkate alındığında, işin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olacağı, bu durumda da yukarıda yer alan Tebliğ hükmüne göre ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden işçilik maliyetinin hesaplanması gerekecektir.

 

Bu itibarla 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülünde” bir ay 30 gün kabul edilerek hesaplama yapılmakla birlikte, ihale konusu işin süresinin 600 takvim günü olarak belirlendiği ve ihale konusu işin süreklilik arz eden hizmet alımı işi olduğu hususları dikkate alındığında, işe başlama tarihi ayın hangi gününe gelirse gelsin, işin süresi olan 600 takvim gününün, hiçbir durumda 20 aya tekabül etmesinin mümkün olmadığı bu durumda 20 ay üzerinden hesap yapılarak tekliflerin değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, işin süresinin 600 takvim günü belirlenmesinin ve işin başlangıç bitiş tarihlerin belirtilmemesinin tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesine doğrudan etkili olduğu anlaşıldığından, şikayetçisinin iddiasının yerinde görülmüştür.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.1 maddesinin; “Sözleşmenin uygulanması aşamasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi resim ve harç, giderleri ile KİK payı, damga vergisi, karar pulu, portör muayeneleri, sözleşme giderleri genel giderler v.b. türü giderler isteklilerce teklif fiyata dahil edilecektir.”,

 

Teknik şartnamenin “ Sağlık Hizmetleri” başlığı altında;  “…6.3.3 Firma; temizlik personelinin periyodik sağlık taraması-portör muayenelerini(gaita kültürü, gaita mikroskopisi, burun kültürü- boğaz kültürü- antibiyogram, HbsAg-(Elisa), Anti Hbs(Elisa), PA Akciğer grafisi, (raporlu) her altı ayda bir düzenli olarak yaptırmakla sorumludur.…” şeklinde düzenlemeler yapıldığı belirlenmiştir.

 

1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 126 ncı Maddesinde; “Yenilecek ve içilecek şeyler satan veya veren veyahut taharet ve nezafete müteallik sanatlar ifa edenler her üç ayda bir kendilerini muayene ettirerek bir sıhhi rapor almağa mecburdurlar. Bunlardan devrei sirayette frengi ve sari verem ve cüzzama müptela olanlarla halkın istikrah ve nefretini mucip bir cilt hastalığına duçar olanlar sanatlarını icradan men olunurlar,”

 

Aynı Kanunun 127 nci maddesinde ise; “126 ncı maddede zikrolunan sıhhi muayene meccanen belediye tabipleri tarafından yapılır. Belediye tabipleri bulunmayan yerlerde bu vazife hükümet tabipleri tarafından icra olunur. Mahalli belediyelerince hangi meslek ve sanat erbabının muayeneye tabi olduğu 266 ncı maddede zikredilen nizamnameye derc olunur.” hükümleri mevcuttur.

 

Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, gıda işyerlerinde ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiş ve bu sıhhi muayenenin de ücretsiz olarak belediye tabipleri veya hükümet tabipleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Anılan kanun uyarınca portör muayenelerinin ücretsiz olarak yapılması zorunlu olduğundan, portör muayenesi yapılan sağlık kuruluşlarınca muayene ücreti talep edilmemesi gerekmektedir.

 

Ancak, ihale komisyonunca teklifleri aşırı düşük bulunarak açıklama istenilen firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinde, portör muayenesinin önemli bir maliyet bileşeni olarak kabul edildiği, ihaleye katılan firmalardan ikisinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma sebeplerinden birinin, sözkonusu gider olduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde; başvuru konusu ihalede, portör muayenesi ile ilgili olarak ayrıca bir maliyet öngörülmesine gerek bulunmadığı, olası giderlerin %3’lük sözleşme ve genel giderler içerisinde kabul edilmesi gerekmekle birlikte, şikayete konu ihalenin idari şartnamesinin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlığı altında 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemede, çalıştırılacak işçilerin portör muayenelerinin teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği yönünde yapılan düzenlemenin ve ihale komisyonunca aşırı düşük sorgusunda sözkonusu giderin önemli bir maliyet bileşeni olarak görülmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin“Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIIIG/15 maddesinde “ Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” açıklması yer almaktadır.

 

İdari şartnamesinin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlığı altında 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemede ihale konusu işte çalıştırılacak personelin fazla mesai yaptırılacağına ilişkin bir düzenleme yer almadığı, ancak yukarıda yer alan Tebliğ hükmüne aykırı olarak ihale konusu işin teknik şartnamesinde ise sözkonusu personele cumartesi-pazar günleri hariç olmak üzere 17:00-18:00 saatleri arası 1 saat fazla mesai yaptırılacağına ilişkin düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Ancak, idare tarafından birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelinde toplam kaç saat fazla mesai yaptırılacağına ilişkin belirleme yapıldığı dikkate alındığında, sözkonusu aykırılık, şikayetçi firmanın iddia ettiği gibi teklif vermeyi etkileyecek bir husus olarak görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalenin İdari şartnamesinin 26.1 maddesinin; “Sözleşmenin uygulanması aşamasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi resim ve harç, giderleri ile KİK payı, damga vergisi, karar pulu, portör muayeneleri, sözleşme giderleri genel giderler v.b. türü giderler isteklilerce teklif fiyata dahil edilecektir.”

 

Teknik şartnamenin “ Sağlık Hizmetleri” başlığı altında; ise “…6.3.3 Firma; temizlik personelinin periyodik sağlık taraması-portör muayenelerini (gaita kültürü, gaita mikroskopisi, burun kültürü- boğaz kültürü- antibiyogram, HbsAg-(Elisa), Anti Hbs(Elisa), PA Akciğer grafisi, (raporlu) her altı ayda bir düzenli olarak yaptırmakla sorumludur.…” şeklinde düzenlemeler yapıldığı anlaşılmıştır..

 

1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 126 ncı Maddesinde;  “Yenilecek ve içilecek şeyler satan veya veren veyahut taharet ve nezafete müteallik sanatlar ifa edenler her üç ayda bir kendilerini muayene ettirerek bir sıhhi rapor almağa mecburdurlar. Bunlardan devrei sirayette frengi ve sari verem ve cüzzama müptela olanlarla halkın istikrah ve nefretini mucip bir cilt hastalığına duçar olanlar sanatlarını icradan men olunurlar,”

 

Aynı Kanunun 127 nci Maddesinde ise; “ 126 ncı maddede zikrolunan sıhhi muayene meccanen belediye tabipleri tarafından yapılır. Belediye tabipleri bulunmayan yerlerde bu vazife hükümet tabipleri tarafından icra olunur. Mahalli belediyelerince hangi meslek ve sanat erbabının muayeneye tabi olduğu 266 ncı maddede zikredilen nizamnameye derc olunur.” hükümleri bulunmaktadır. 

 

Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, gıda işyerlerinde ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiş ve bu sıhhi muayenenin de ücretsiz olarak belediye tabipleri veya hükümet tabipleri tarafından yapılacağına ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. İdarece; verem. Cüzam ve frengi hastalığı dışında birtakım sıhhi tahliller istenmiştir. ( gaita kültürü, gaita mikroskopisi, burun kültürü- boğaz kültürü- antibiyogram, HbsAg-(Elisa), Anti Hbs(Elisa), PA Akciğer grafisi)

 

Anılan kanundan anlaşılacağı üzere idarenin istemiş olduğu portör muayenelerinin ücretsiz olarak yapılmasının mümkün olmadığı, 6 ayda bir yapılması istenilen bu sağlık taramasının (portör muayenelerinin) bir maliyet gerektirdiği sonucuna varılmıştır. İdarece; bu husus nazara alınarak; ihaleye teklif veren isteklilerin teklif bileşenlerini oluşturan maliyet kalemlerini ihaleye teklif vermeden önce hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde bilmeleri gerektiğinden İdari şartnamenin 26.3 maddesinde, düzenleme yapılmıştır. İdarenin bu düzenlemeyi yapmasından daha doğal ne olabilir? Portör muayenelerinin isteklilerce teklif edilecek masraflara dahil edilmesi gerektiğine ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı ayrıca bu maliyetin %3 sözleşme giderleri içerisinde kabul edilmesi gerektiğine ilişkin bir düzenleme de Kamu İhale Genel Tebliğinde bulunmamaktadır. Bu sebeple; söz konusu düzenlemenin iptal gerekçesi yapılmaması gerekçesiyle karara katılıyorum.

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul