İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3808
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :50
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3808
Şikayetçi:
 İztemsan Temizlik Otom. Turz. İnş. ve Servis Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Güney Mahallesi Tuğrul Cad. Petrolcüler İşhanı No:55 Kat:1 Körfez/KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Beydağı Devlet Hastanesi Baştabipliği, Ankara Asfaltı 6.Km MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.10.2007 / 29313
Başvuruya konu ihale:
 2007/14348 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.11.2007 tarih ve 08.18.75.0141/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Malatya Beydağı Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 28.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak İztemsan Temizlik Otom. Turz. İnş. ve Servis Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  16.10.2007 tarih ve 29313 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık  Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale yetkilisince ihalenin iptal edilmesi kararının 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin “…İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan itirazen şikayet başvuruları, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir.” hükmü uyarınca; idarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale yetkilisince alınan 21.08.2007 tarih ve 659 sayılı kararla;“… Komisyon kararı ve ihale işlem dosyası incelendiğinde; Emin Temizlik Tic. Ltd. Şti. firmasının aşırı düşük teklif açıklamasında ilaçlama giderini belgeleyen proforma fatura sunulmadığı, İNKA A.Ş’ nin işçilik hesaplama modülünde yol ücreti İdari Şartnamede 1,50 YTL belirtildiği halde 1,27 YTL’ den hesaplandığı tespit edilmiştir. 03.05.2007 tarihli komisyon kararını iptal ediyorum…” denildiği, tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından, ihaleye katılan tüm isteklilere gönderilen 21.08.2007 tarihli yazıyla, ihale yetkilisince ihalenin tekrar iptal edildiği, bildirilmiştir.

 

İdare tarafından Kurumuza gönderilen ihale işlem dosyasından, ihale komisyonunca ihale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklif açıklamasında; 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine aykırı olarak ilaçlama giderine ilişkin olarak tevsik edici hiçbir belge sunmadığı,

 

Yine ihale komisyonunca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen firmanın da işçilik hesaplama modülünde yol ücreti idari şartnamede 1,50 YTL belirtildiği halde sözkonusu gideri 1,27 YTL’ den hesaplayarak açıklama verdiği,

 

Sözkonusu firmaların aşırı düşük sorgusuna ilişkin verdikleri açıklamaların ihale komisyonunca kabul edilmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken tekliflerinin geçerli kabul edildiği, anlaşılmıştır.

 

İdare tarafında teklif mektuplarının geçerlilik süresi biten isteklilerin tamamından değil de yalnızca en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi firmalardan teklif geçerlilik süresinin uzatılmasının istenildiği tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, ihale yetkilisince yapılan inceleme sonucunda, sözkonusu firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olduğu, bu durumda da ihale komisyonunca ve ihale yetkilisince yapılan değerlendirmeler sonucunda ihalede tek geçerli teklif kaldığı ve sözkonusu firmanın teklif geçerlilik süresinin idarece uzatılmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; "… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.." hükmü bulunmaktadır.

 

Sonuç olarak, şikayete konu ihalede 19 adet ihale dokümanının satın alındığı, 28.03.2007 tarihinde yapılan ihaleye 14 isteklinin katıldığı, ihale komisyonunca ve ihale yetkilisince yapılan değerlendirmeler sonucunda ihalede tek geçerli teklif kaldığı, sözkonusu teklifinde geçerlilik süresinin idarece uzatılmadığı ve bu teklifin ihaleye verilen teklifler içinde en yükseği olduğu da dikkate alındığında, ihale yetkilisi tarafından 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca, iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına, karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede, ihale yetkilisince ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yapılan mevzuata aykırılıklar nedeniyle sorumluluğu olan görevliler hakkında gerekli incelemenin yapılabilmesi için konunun Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

                                                                                                           

 

    Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul