İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3809
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :51
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3809
Şikayetçi:
 Polat İnşaat ve İnş Malz. Mak. Kim. Bes. Elk. Gıda Tem. İlaçlama Paz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı Çömelek Apt. No: 38 K.4 D.8 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi M.Lütfi Rifaioğlu Caddesi No: 9 Antakya/HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.10.2007 / 30569
Başvuruya konu ihale:
 2007/122153 İhale Kayıt Numaralı “Kahramanmaraş Vakıf İmareti 2008 Yılı Sıcak Yemek Hizmet Alımı ve Dağıtımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.11.2007 tarih ve 08.1948.0148/2007-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce 02.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kahramanmaraş Vakıf İmareti 2008 Yılı Sıcak Yemek Hizmet Alımı ve Dağıtımı’’ ihalesine ilişkin olarak Polat İnşaat ve İnş Malz. Mak. Kim. Bes. Elk. Gıda Tem. İlaçlama Paz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.10.2007 tarih ve 30569 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale dokümanı bedelinin yüksek olması nedeniyle katılımın sınırlandırıldığı,

 

            2) İşin süresi 366 gün olduğu halde, 365 gün üzerinden belirleme yapılarak firmaların sağlıklı teklif vermesinin engellendiği,

 

            3) Şartnamede çalışacak personel sayısının belirtilmediği,

 

           

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A ) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            İhale doküman bedeli ilanın 7 nci maddesi ile İdari Şartnamenin 4.1. (c) maddesinde 400 YTL. fiyat belirlenmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesinde ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen aday veya isteklilerin bu dokümanı satın almalarının zorunlu olduğu belirtilmektedir. İlgili maddenin ikinci fıkrasında ise dokümanın basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle idare tarafından satılabileceği, doküman satışına ilişkin olarak başkaca ek hiçbir ücret talep edilemeyeceği belirtilmiştir.

 

            İncelenen ihalede ihale dokümanı kapsamının çok geniş olmaması ve sayfa sayısı dikkate alındığında, basım maliyetinin 400 YTL.’na ulaşmayacağı anlaşılmıştır.

 

          2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            İdari Şartnamenin 49.1 inci maddesinde, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 01.01.2008 tarihinde işe başlanacağı, 49.2 maddesinde ise işin süresi 365 ( üç yüz altmış beş) takvim günü (01.01.2008-31.12.2008)  belirlemesinin yapıldığı,

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde, İhale konusu hizmetin fiziki miktarı ve türünün ise 365 gün 750 kişiye günde bir ekmek, bir öğün üç çeşit sıcak yemek alımı ve dağıtımı olarak belirtildiği,

 

            İhale dokümanında işin süresi 365 gün olarak belirtilmişse de 2008 yılının artık yıl olması nedeniyle 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 366 gün bulunduğu,

 

            Yaklaşık maliyet belirlenirken idarenin de 365 gün üzerinden belirleme yaptığı,

 

            anlaşılmıştır.

 

Götürü bedel teklif mektubu verilmesi nedeniyle bir günlük yemek bedeline ilişkin olarak yüklenicinin zararı olacağı iddia edilmekteyse de işin başlangıç tarihinin belli olması ve işin süresinin de 365 gün olarak belirlenmiş olması ve ihalenin  götürü bedel teklif almak suretiyle  yapılması nedeniyle hak ediş ödemeleri 12 ay üzerinden yapılacağından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamaktadır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesinde; İsteklinin ihale tarihi itibariyle ihale konusu iş için bir gıda mühendisini anahtar teknik personel olarak çalıştırılması gerektiğinin belirtildiği görülmüştür.

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde, İhale konusu hizmet Sıcak Yemek Hizmet Alımı ve Dağıtımı olarak belirtilmiştir. İşin fiziki miktarı ve türünün ise 365 gün 750 kişiye günde bir ekmek, bir öğün üç çeşit sıcak yemek alımı ve dağıtımı olarak belirtilmiştir.

 

             Alınmak istenilen hizmetin doğrudan personel çalıştırılmasına yönelik olmayıp, yüklenici tarafından hazırlanacak, malzemesi yükleniciye ait yemek hizmeti teminine yönelik olduğu bu nedenle de idarenin personel sayısı belirtmesinin zorunlu bulunmadığı görülmüştür.

 

            Diğer taraftan İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde isteklinin personel yapısı ile ilgili olarak yapılan düzenlemede; “…2- Anahtar teknik personelin ihale tarihinde önceki üç ay içinde işe alındığını gösteren ve adına prim ödendiğini gösteren Sosyal Sigortalar Kurumu onaylı belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti,

3- Anahtar teknik personel olarak çalıştırılacak gıda mühendisinin asgari deneyim süresi 6 ay olmalıdır. Asgari deneyim sürensin en az 6 ay olduğunu gösterir belgelerin asılları veya noter tasdikli sureti.

4- Anahtar teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

5- Anahtar teknik personelin mesleği ile ilgili diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti…’’düzenlemesinin yapıldığı görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin iki ve üçüncü fıkralarında;

 

            “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.’’ hükmü bulunmakta olup,

 

            Anahtar teknik personel ilişkin olarak idarece yapılan ve yukarıda belirtilen düzenlemelerin Yönetmelik hükmüne aykırı olduğu değerlendirmesi yapılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

           

(ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

 Kahraman Gıda Ltd. Şirketinin iş deneyim belgesinin standart forma uygun bulunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmekle birlikte, iş deneyim belgesine ilişkin formun sırf mal alımları ile ilgili düzenlenmiş form olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 10 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye 9 isteklinin teklif verdiği, iki teklifin geçerli kabul edildiği ve geçerli kabul edilen tekliflerden birinin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkelerin inceleme konusu ihalede oluşmadığı, ihalenin bu gerekçeyle de iptal edilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

 

Adem KAMALI     

    Kurul Üyesi 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul