İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3811
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :54
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3811
Şikayetçi:
 Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İpekyol Caddesi Akasya Apt. 2 Kat.1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Kazımkarabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi No:1 Ümraniye/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.10.2007 / 31134
Başvuruya konu ihale:
 2007/61113 İhale Kayıt Numaralı “2007 -2008 Mali Yılı Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Hizmet’’(40 Personel - 17 Ay) Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.11.2007 tarih ve 08.1975.0148/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 15.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 -2008 Mali Yılı Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Hizmet(40 Personel - 17 Ay)   Alımı’’ İhalesi ihalesine ilişkin olarak Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.10.2007 tarih ve 31134 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif geçerlilik süresinin sona erdiği gerekçesi ile idarenin bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal ettiği, ihaleye en uygun teklifin firmaları tarafından verilmiş olduğu, idareye şikayet başvurularının da uygun olmayan bir gerekçe ile iptal edilerek mevzuata aykırı davranıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             İncelenen ihalede; ihaleye üç isteklinin katıldığı, iki isteklinin değerlendirme dışı kaldığı, geriye geçerli olarak Bakartaş Ltd. Şirketine ait tek teklif kaldığı,

 

             Bakartaş Ltd. Şirketinin birim fiyat teklif mektubu ekinde yer alan birim fiyatlar ile miktarların çarpımından elde edilen toplam ile teklif fiyatının farklı olması nedeniyle maddi hata olduğu tespiti yapılmakla birlikte bu aşamada teklif geçerlilik süresinin sona erdiğinin anlaşılması üzerine “İhalede geçerli tek teklif kalması, kamu menfaati ve teklif geçerlilik süresinin dolması nedenleriyle’’ ihalenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca iptal edildiği tespit edilmiştir.  

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek-2 Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin Tekliflerin Geçerlilik Süresi başlıklı 25.2 nci maddesinde; “İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır…’’  düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari Şartnamenin Tekliflerin Geçerlilik Süresi başlıklı 25 inci maddesinde, tekliflerin geçerlilik süresinin en az 90 takvim günü olması gerektiği düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Bakartaş Ltd. Şirketinin teklifinde de teklif geçerlilik süresinin 90 takvim günü olarak belirlendiği saptanmıştır.

 

            İhale tarihi 15.06.2007 olup ihale komisyonun değerlendirmelerinin 18.09.2007 tarihine kadar devam ettiği, bu süreçte teklif geçerlilik süresinin dolduğu ve idarece teklif geçerlilik süresinin uzatılmadan ihalenin 19.09.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

            Karahan Ltd. Şirketi tarafından ihaleye sunulan iş deneyim belgesindeki hizmet tanımı “Malzemeli temizlik, ilaçlama, ziyaretçi yönlendirme, kalorifer yakma, çamaşır yıkama ve ütüleme hizmetleri’’ olup idari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde belirtilen benzer iş ( hasta ziyaretçi yönlendirme veya danışmanlık hizmetleri) tanımlaması çerçevesinde  görülmemesi nedeniyle firmanın değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. Sunulan iş deneyiminin karakteristik özelliğinin malzemeli temizlik olması ve ilgili belgenin güncellenmesiyle elde edilen belge tutarı dikkate alındığında, firmanın değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

            İdarenin teklif süresinin uzatılması yönünde Bakartaş Ltd. Şirketine yazı yazması zorunluluğu bulunmadığından ve teklif geçerlilik süresi sone ermiş olup bu süreç yeniden ihya edilemeyeceğinden idarenin iptal gerekçesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

                            

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

            Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 19.09.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

         

Açıklanan nedenlerle;

 

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 6 adet ihale dokümanı satın alındığı, 3 isteklinin teklif verdiği ve geçerli tek teklif bulunduğu dikkate alındığında 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkelerin inceleme konusu ihalede oluşmadığı, söz konusu ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

Adem KAMALI     Kurul Üyesi 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul