En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3812
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :56
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3812
Şikayetçi:
 Aras Bilişim Endeks Okuma Elektrik Taah. Tic. Ltd. Şti. Çaykara Caddesi Çaykara İş Merkezi Nu: 218 K:2 / ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Müdürlüğü Yönetim Caddesi / ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.10.2007 / 31030
Başvuruya konu ihale:
 2007/125659 İhale Kayıt Numaralı “Su Sayaçları Endeks Okuma Hizmet İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.11.2007 tarih ve 08.19.68.0163/2007-75E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erzurum Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Müdürlüğü tarafından 19.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Su Sayaçları Endeks Okuma Hizmet İşi” ihalesine ilişkin olarak Aras Bilişim Endeks Okuma Elektrik Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.10.2007 tarih ve 31030 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Başvuru konusu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihale kararı verildiği halbuki, aynı iş için çıkılan önceki ihalelerde daha yüksek fiyatlar hakkında aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, 

 

2)İşe ait idari şartnamede işin süresinin 2 yıl olarak belirlenmesine karşın  ihale ilanında 23 ay (15.10.2007-15.09.2009) olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamede işin, “Endeks Okuma Hizmet İşi” olduğu, işin niteliğinin ise; “Genel Müdürlük Adına Yaklaşık 90000 Adet Su ve Atıksu Abonelerinin Endekslerinin İki Yıl Süresince Birer Aylık Dönemler Haline El Terminali (Endeksör) ile Okunması Tahakkuklarının Yapılması ve İhbarnamelerin Abonelere Dağıtılması Ödeme Yapmayan Abonelere Borç İhbarlarının Yapılması, Kaçak ve Usulsüz Su Kullanan Abonelerin Tesbiti Veya İdare Abonesi Olmadığı Halde Kaçak Su Kullandığı Tespit Edilen Özel ve Tüzel Kişilerin Tespit Edilerek Raporla Bildirilmesi Yasa, Yönetmelik ve Mevzuatlarda Tarif Edildiği Şekilde Su Deşarjı Yapan Kişi ve Kuruluşların Tespiti ve Bunlara Bağlı Hizmetlerin Yapılması” olarak tanımlandığı görülmüştür.

 

            Şikayetçinin başvuru dilekçesinde belirttiği idarece aynı iş için 22.03.2007 ve 26.06.2007 tarihlerinde çıkılan önceki ihalelerde, incelemeye konu ihaleye verdikleri tekliften daha yüksek teklifler hakkında aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı halde, söz konusu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihale kararı verilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmekte ise de; her ihalenin kendi içerisinde ihale dokümanı, istekliler, işin süresi, işin yürütülmesi aşaması vb. yönler çerçevesinde bir bütünlük arz ettiği, söz konusu süreç içerisinde yapılan ihale işlemlerinin de o ihaleye özgü olduğu dikkate alınacak olursa, idarece aynı işe ilişkin olarak çıkılmış olan eski tarihli ihaleler baz alınarak öne sürülen iddiaların kıyasen incelenmesi ve sonuca ulaşılmasının mümkün olmadığı açıktır.

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde tekliflerin birim fiyat üzerinden alınacağı düzenlemesine yer verildiği, isteklilerden abone sayısı baz alınarak birim fiyat teklif alındığı, teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde ihale konusu işin yerine getirilmesinde belirlenen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılacağının belirtildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

 

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

         

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

         

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

           

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.” açıklaması yapılmıştır.

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

263. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuata çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.4 İhale konusu işte çalışacak personelin her türlü iş kazaları ve mesleki hastalıkları pirimi % 2 oranında teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

İncelemeye konu işin personel çalıştırılmasına dayalı olduğu dolayısıyla personel giderinin teklif maliyetini oluşturan en önemli bileşen olduğu bu konuda idarece idari şartnamede yapılmayan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olacak şekilde teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde;Personel İdari ve teknik şartnamenin 1. maddesinde tarif edilen hizmet işinin gerçekleştirilmesi için yüklenici, aşağıda asgari miktar ve nitelikleri belirlenen personeli istihdam etmek ve hizmet kapsamında çalıştırmak mecburiyetindedir.

            3-1 : Endeks okuma- ihbarname dağıtım ve yönetici personel: Müteahhit, endeks okuma el terminalleri ile tahakkuk yapma ve ihbarname dağıtımı ile bu işlemlere bağlı diğer hizmetlerde asgari 23 personel ve 1 şoför ile söz konusu işlerin organizasyonu ve Personel yönetimi konusunda deneyimli 1 yönetici toplam 25 personel çalıştıracaktır.

Yüklenicinin istihdam edeceği endeks okuma, el terminalleri ile tahakkuk yapma ve ihbarname dağıtım işlerini yürütecek personeli, asgari Lise mezunu olacaktır, ancak personel bu konularında deneyimli ise söz konusu personelin 1/3 oranında ortaokul mezunu olabilir

ESKİ Genel Müdürlüğünde daha önce bu ve benzeri işlerde çalışmış olanlarda tahsil durumu aranmaz. İş kaybının olmaması için idare; hizmet işinde çalışacak personellerin % 60 oranında öncelikli olarak daha önce idarede bu işte çalışmış personellerin çalıştırılmasını isteyebilir.

Yönetici ve koordinatör olarak istihdam edeceği personeli de yüksek okul mezunu, sabıkası ve kötü halleri bulunmayan kişilerden olacaktır.

Yüklenici, çalıştıracağı bu personellerin, devlet memurları konusunda ön görülen kılık ve kıyafet yönetmeliğinde yazılı savları yerine getirmeleri sağlayacaktır. (Her gün tıraşlı, kravatlı, idarece verilecek kimlik kartı takılı)

Yüklenici işçileri görev yerlerine ilgili iş için çalıştıracağı araç ile ulaşımlarını sağlamak zorundadır. Ayrıca her bir işçi için günlük 2 YTL (aylık 23 gün olacak) yemek bedeli ödemek zorundadır.” şeklinde yapıldığı görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde; Yüklenici, bahse konu hizmetlerde çalıştırmayı taahhüt ettiği personeli için, asgari ücretin altında; yönetici pozisyonunda çalıştıracağı personeli içinde endeks okuma dağıtım elemanlarına ödemesi gereken net aylık ücretin asgari %20 fazlasının altında, net eline geçecek ücret ödeyemez.” düzenlemesi yapılmıştır. İdarece işi yürütecek personel ile yönetici konumundaki personele farklı ücret ödeneceği belirtilmiş ise de söz konusu ücretlerin brüt asgari ücret  ve % 20 fazlası üzerinden ödeneceği hususunu sarih olarak belirtilmemiştir.

Teklif birim fiyat mektubu ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinin tek iş kalemi olarak sayaç sayısı baz alınarak;

 

İş Kaleminin Adı

Birimi (adet)

Miktarı

 

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı(YTL)

Endeks Okuma İşi

Adet

2.160.000

 

 

 

 

 

 

Toplam Tutar

şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İşin süresinin 23.08.2007 tarihli ihale ilanında 15.10.2007-15.09.2007 olarak belirlendiği, 27.08.2007 tarihli düzeltme ilanı ile hatanın düzeltildiği ve işin süresinin 15.10.2007-15.09.2009 olduğunun belirtildiği, idari şartnamenin 49 uncu maddesinde ise işin süresinin 2 yıl olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            İhale ilanındaki işin süresi ve diğer düzenlemeler dikkate alınarak yapılan asgari işçilik maliyeti hesabında elde edilen tutarın 457.436.26.-YTL, idari şartnamedeki işin süresi (2 yıl) dikkate alındığında yapılan asgari işçilik maliyeti hesabında elde edilen tutarın 476.253,70.-YTL olduğu, ihalenin en düşük teklif sahibi olan (535.680, YTL) istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükmü gereğince, idare tespit ettiği yaklaşık maliyete veya diğer tekliflere göre teklif fiyatı aşırı düşük olan teklifler ile ilgili aşırı düşük sorgulaması yapabilir. İhale konusu işle ilgili olarak hesaplanan asgari işçilik maliyetleri ve bu maliyetin üzerinde teklif veren ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı göz önünde bulundurulduğunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu ve sorgulanması gerektiğine dair iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin “İşe ait idari şartnamede işin süresinin 2 yıl olarak belirlenmesine karşın  ihale ilanında 23 ay (15.10.2007-15.09.2009) olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,” iddiası, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti “ başlıklı 5 inci maddesinde yer alan, “İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz .” hükmü gereğince, şikayetçi ihaleye teklif verdiğinden, kararın (B) bölümünde incelenmiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          ğ) İhale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede

 

1- İhaleye ait 23.08.2007 tarihli ihale ilanında işin süresinin 15.10.2007-15.09.2007 olarak belirlendiği, 27.08.2007 tarihli düzeltme ilanı ile hatanın düzeltildiği ve işin süresinin 15.10.2007-15.09.2009 olduğunun belirtildiği, idari şartnamenin 49 uncu maddesinde ise işin süresinin 2 yıl olarak belirlendiği ancak, işe başlama ve bitiş tarihlerinin belirtilmediği görülmüştür. İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu, bu tür işlerde teklif tutarının en önemli teklif bileşeni olup işin süresinin teklif tutarını direkt olarak etkilediği izahtan varestedir. İhalede, yaklaşık maliyet 24 ay baz alınarak hesaplanmıştır.

 

İşin süresine ilişkin olarak yapılan çelişik düzenlemenin mevzuata aykırılığı iddiasında bulunan şikayetçinin her ne kadar ihaleye teklif verdiği anlaşılmış ise de, birim fiyat cetvelinde işçilik maliyetine ilişkin ayrı bir kalem belirlenmediği hususu ile yukarıda işin süresi ile ilgili olarak yapılan 2 ayrı asgari işçilik maliyeti arasındaki fark göz önüne alınırsa, ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması da yapılmadığından isteklilerin hangi düzenlemeyi baz aldığının anlaşılamadığı dolayısıyla personel giderinin hangi iş süresi kriter alınarak hesaplandığının ve değerlendirildiğinin de anlaşılamadığı sonuç olarak; idarece işin süresine yönelik olarak yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

2- Teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde; Yüklenici, bahse konu hizmetlerde çalıştırmayı taahhüt ettiği personeli için, asgari ücretin altında; yönetici pozisyonunda çalıştıracağı personeli içinde endeks okuma dağıtım elemanlarına ödemesi gereken net aylık ücretin asgari % 20 fazlasının altında, net eline geçecek ücret ödeyemez.” düzenlemesi yapılmıştır. (EK-7) İdarece işi yürütecek personel ile yönetici konumundaki personele farklı ücret ödeneceği belirtilmiş ise de söz konusu ücretlerin brüt asgari ücret  ve % 20 fazlası üzerinden ödeneceği hususu sarih olarak belirtilmemiş olmasının yanı sıra “..elemanlarına ödemesi gereken net aylık ücretin asgari % 20 fazlasının altında” denilerek teklif fiyatı oluşturulmasında karışıklık yaratılmış olduğundan, ücretlere ilişkin düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

3- 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

            Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğinin “Şikayet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10 uncu maddesinde;”(1) İhalelere ilişkin olarak öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayette  bulunulur. Bu şikayetler, süresinde yapılmış ve sözleşmenin imzalanmamış olması halinde idare tarafından dikkate alınır.

 

          (2) Şikayet üzerine idare tarafından yapılacak inceleme neticesinde başvuru, 12 nci maddedeki kararlardan biri verilmek suretiyle sonuçlandırılır.

 

          (3) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ve dilekçe ekinde yer alması zorunlu olan belgeleri içermeyen şikayet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklik başvuru sahibi tarafından giderilmemiş ise 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki karar verilir.

 

          (4) İdare tarafından, şikayet başvurusunu sonuçlandıran karar, en geç yedi gün içinde aday veya isteklilere bildirilir. Ancak, ilan veya dokümanda yer verilen düzenlemeler ile bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara karşı yapılan başvurularda istekli olabileceklere de bildirim yapılır. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, idare kararın gerektirdiği işlemleri yerine getirir.

 

          (5) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki durum hariç, idareye yapılan şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın bildiriminden veya idarece otuz gün içinde karar alınmaması halinde bu sürenin  bitimini izleyen günden itibaren onbeş gün geçmedikçe veya Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadıkça sözleşme imzalanamaz. “ hükmü,

 

          Anılan Yönetmeliğin “İvedilik ve kamu yararı bulunması gerekçesiyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 11 inci maddesinde; “(1) Şikayet başvurusu yapıldıktan sonra ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar da alınabilir.

 

          (2) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar, başvuruyu sonuçlandıran karar ile birlikte sözleşmenin imzalanmasından en az yedi gün önce başvuru sahibine tebliğ edilmiş olmasını sağlayacak şekilde bildirilir. Ayrıca başvuruyu sonuçlandıran karar  diğer isteklilere de bildirilir.

 

          (3) İdarece usulüne uygun karar alınmadan ve bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede, şikayetçinin 08.10.2007 tarihli şikayet başvurusunun idarece 11.10.2007 tarihli yazı ile nihai karar ile sonuçlandırıldığı, 11.10.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, şikayeti sonuçlandıran söz konusu kararın şikayetçiye 16.10.2007 tarihinde tebliğ edildiği sonuç olarak; ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde bir karar alınmayan ihalede şikayet başvurusuna ilişkin olarak karar alındığı gün Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 10.11.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine ve anılan Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul